Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obchodná verejná súťaž č. 1/2024

SÚBOR
Dátum: 15.02.2024
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 327
4 min. čítania
Obchodná verejná súťaž č. 1/2024

Informácia pre záujemcov

Obec TRNOVEC NAD VÁHOM

zastúpená starostom obce

Mgr. Oliverom Bereczom

 

vyhlasuje

 

podľa ust. 9aa ods. 1 a § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

obchodnú verejnú súťaž

s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom majetku obce Trnovec nad Váhom

 

 Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:

rodinný dom s kuchyňou, dvoma obytnými miestnosťami, vedľajšími priestormi a s čiastočným základným príslušenstvom v Trnovci nad Váhom, časť Horný Jatov, súpisné číslo 854 na pozemku registra „C - KN“ parcelné č. 236/87, evidovaného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Šaľa na liste vlastníctva č. 10, katastrálne územie Horný Jatov

Predmet obchodnej verejnej súťaže sa prenajíma v celosti na bytové účely.

 

Predkladanie ponúk

Súčasťou ponuky navrhovateľov musí byť (inak bude návrh vylúčený):

a) návrh Nájomnej zmluvy s doplneným návrhom nájomného, ktorý bude zohľadňovať súťažné podmienky, v troch vyhotoveniach, všetky vyhotovenia zmluvy musia byť podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) navrhovateľa s osvedčeným podpisom,

b) čestné vyhlásenie navrhovateľa (podpísané oprávneným zástupcom/zástupcami navrhovateľa), ktoré tvorí prílohu č. 2 k týmto súťažným podmienkam.

Ponuky spolu so všetkými dokladmi a zmluvou v potrebnom počte vyhotovení a v súlade s týmito podmienkami je potrebné doručiť elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk do elektronickej schránky Obce Trnovec nad Váhom. Ponuky je potrebné podávať cez všeobecné podanie, do predmetu uviesť „Obchodná verejná súťaž - Prenájom rodinného domu – Neotvárať“.

Ponuky vrátane príloh žiadame doručiť do 15. 3. 2024 do 12.00 h. vo formáte pdf/A-1, podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a podpisový kontajner ASIC. V prípade podania do elektronickej schránky stačí doručiť jeden exemplár zmluvy.

V prípade, že navrhovateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, môže ponuku vrátane príloh doručiť v listinnej podobe do podateľne Obecného úradu v Trnovci nad Váhom do 15. 3. 2024 do 12,00 hod. v zalepenej obálke

označenej textom:„ Obchodná verejná súťaž - Prenájom rodinného domu - Neotvárať“ .

Na ponuky doručené po uplynutí stanoveného termínu sa neprihliada a nebudú zahrnuté do obchodnej verejnej súťaže.

Všetky návrhy podané do obchodnej verejnej súťaže obec zverejňuje do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov po dobu minimálne 30 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom.

Bližšie informácie na adrese Obecného úradu v Trnovci nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 587, kontaktná osoba: Mgr. Nikoleta Vargová, tel.: 0917873524, e-mail: prednosta@trnovecnadvahom.sk

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže a prílohy (návrh zmluvy, čestné vyhlásenie) nájdu záujemcovia v prílohe.

 

zvesené 15. 3. 2024 o 12.00 h.

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
návrh zmluvy Veľkosť: 23.2 kB Formát: docx Dátum: 15.2.2024
čestné vyhlásenie Veľkosť: 31 kB Formát: doc Dátum: 15.2.2024
podmienky OVS Veľkosť: 219 kB Formát: pdf Dátum: 15.2.2024