Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Upovedomenie o podaní odvolania - Messer Tatragas

Upovedomenie o podaní odvolania

Informácia pre verejnosť

Dátum: 17.09.2019

Autor: Administrátor

UPOVEDOMENIE o podaní odvolania – informovanie verejnosti – „Zariadenie na produkciu argónu“ – Messer Tatragas spol. S.r.o.

 Dňa 16. 9. 2019 bolo Obci Trnovec nad Váhom zaslané upovedomenie  Okresného úradu  Šaľa  o podaní odvolania voči rozhodnutiu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2019/004155-46-Ne zo dňa 21.08.2019 vydanému v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre navrhovanú činnosť: ,,Zariadenie na produkciu argónu“, navrhovateľa Messer Tatragas, spol. s r.o. so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava.

Verejnosť sa môže s obsahom odvolania oboznámiť na webovom sídle ministerstva na

adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-produkciu-argonu-

 

Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k obsahu podaného odvolania na adresu: Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, do 5 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.