Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štatút obce

 

Obecné zastupiteľstvo obce Trnovec nad Váhom podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento Štatút obce Trnovec nad Váhom:

Prvá časť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Obec je samosprávny územný celok Slovenskej republiky; združuje občanov, ktorí majú na území obce trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými predpismi. Obec môže nakladať aj s majetkom fyzických a právnických osôb, pokiaľ je na takéto nakladanie zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.
 2. Územie obce Trnovec nad Váhom tvorí jej katastrálne územie. Zmeny územia obce Trnovec nad Váhom možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
 3. Štatút obce Trnovec nad Váhom upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia obce a nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, symboly obce, postup pri udeľovaní čestného občianstva, cien obce a odmien; ako i vzťahy obce k ostatným subjektom verejnej správy.
 4. Pri výkone samosprávy používa obec erb, vlajku, pečať obce a ďalšie symboly obce schválené obecným zastupiteľstvom.
 5. Erb a vlajku obce môžu používať iba orgány samosprávy obce (obecné zastupiteľstvo, starosta obce, obecná polícia) a orgány, ktoré majú na použitie týchto symbolov súhlas obce.
 6. Ukladať obci povinnosti a obmedzenia alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom a na základe medzinárodných zmlúv.
 7. Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom.

Druhá časť

POSTAVENIE OBCE

§ 1

Základné ustanovenia

 1. Územie obce tvoria dve katastrálne územia: katastrálne územie Trnovec nad Váhom a katastrálne územie Horný Jatov. Obec sa člení na jednotlivé časti: Trnovec nad Váhom, Horný Jatov, Kľučiareň a Nový Dvor.
 2. Základnou úlohou obce Trnovec nad Váhom pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
 3. Obec určuje stavbám súpisné čísla, vedie ich evidenciu a udržiava ju v súlade so skutočným stavom v zmysle zákona o obecnom zriadení.

§ 2
Obyvatelia obce

 1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
 2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä:
 1. voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
 2. hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum a pod.),
 3. zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, a komisií pri obecnom zastupiteľstve,
 4. obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
 5. používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
 6. požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
 7. požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

    3. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. Je povinný:

 1. podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia,
 2. napomáhať udržiavať poriadok v obci.

    4. Na samospráve obce, okrem práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce a hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, má právo podieľať sa aj ten, kto:

 1. má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci trvale pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
 2. zdržuje sa v obci a je v obci prihlásený na prechodný pobyt,
 3. má čestné občianstvo obce.

    5. Obyvateľ obce a osoby uvedené v § 2 ods. 4 sa zúčastňujú na samospráve obce v rozsahu a spôsobom určeným osobitným právnym predpisom.

§3

Vzťah štátu k obci

 1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy.
 2. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

§ 4 

Samospráva obce  

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
 2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
 1. orgánmi obce,
 2. miestnym referendom,
 3. zhromaždením obyvateľov obce.

    3. Pôsobnosť samosprávy obce je bližšie upravená osobitným predpisom.

    4. Obec spolupracuje v záujme svojho rozvoja s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci

§ 5
Všeobecne záväzné nariadenia obce

 1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
 2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
 3. Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade a oficiálnom webovom sídle obce.
 4. Proces prijímania a schvaľovania všeobecne záväzných nariadení je upravený osobitným predpisom.     

Tretia časť

Hospodárenie obce

§6
Financovanie obce

 1. Obec financuje svoje potreby z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.
 2. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

§7

Majetok obce

 1. Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce, alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona alebo osobitných predpisov, alebo vlastnou činnosťou.
 2. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 3. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
 4. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
 5. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo obce, osobitné predpisy a všeobecne záväzné nariadenia obce.
 6. Schváleniu obecným zastupiteľstvom obce podliehajú vždy:

a) zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku; to neplatí, ak obec je povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu,

b) zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom v Zásadách hospodárenia s majetkom obce,

c) nakladanie s majetkovými právami v hodnote určenej v Zásadách hospodárenia s majetkom obce,

d) aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,

e) vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,

f) vklady iného majetku ako majetku uvedeného v písmene e) v hodnote určenej obecným zastupiteľstvom v Zásadách hospodárenia s majetkom obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností.

§8

Rozpočet obce

 1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu obce, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce.
 2. Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na dobu pätnástich dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce.
 3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
 4. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu; nedaňové príjmy z využívania majetku obce a z prevodov majetku obce; príjmy z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa osobitného zákona; výnosy z finančných prostriedkov obce; sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou; dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce; podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu; dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy poskytnuté obci v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov; ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté obci v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok; účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce poskytnuté obci na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov; prostriedky z fondov Európskej únie; účelové prostriedky od zahraničných organizácií a iné príjmy, ustanovené osobitnými predpismi.
 5. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou; výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov; výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh; záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi a podľa osobitných predpisov; záväzky vzniknuté v rámci spolupráce s inými obcami alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti; výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce; úroky z úverov; pôžičiek a návratných finančných výpomocí; výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a výdavky na úhradu výnosov z nich; a iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.
 6. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky, alebo o prijatí úveru alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
 7. Prebytky rozpočtu obce môže obec previesť do mimorozpočtového fondu obce, alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
 8. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.
 9. Účtovníctvo o stave a prevodoch majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu vedie obec podľa osobitných predpisov.

§9

Rozpočtové provizórium

 1. Ak rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok neschváli obecné zastupiteľstvo do 31. decembra bežného roka, hospodári obec podľa rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.
 2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zaúčtujú s rozpočtom obce po jeho schválení.

Štvrtá časť

ORGÁNY SAMOSPRÁVY

§10
Obecné zastupiteľstvo

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo uznesením.
 2. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Je mu vyhradené najmä:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, ustanoviť nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

g) uznášať sa na nariadeniach,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

3. Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

4. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje ako svoje stále orgány:

a) dočasné a stále komisie pri obecnom zastupiteľstve ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány,

b) obecnú políciu,

c) dobrovoľný obecný hasičský zbor, menuje a odvoláva veliteľa dobrovoľného obecného hasičského zboru.

5. Obecné zastupiteľstvo ďalej:

a) schvaľuje interné predpisy súvisiace s uplatnením zákonných kompetencií obecného zastupiteľstva najmä v oblastiach prípravy, realizácie a kontroly dodržiavania plnenia rozpočtu obce ako aj vytvárania účinných mechanizmov kontroly.

b) prerokúva zmluvné kontrakty, objednávky a vyhlásenie verejného obstarávania na dodanie tovarov, služieb ak ich suma presiahne hodnotu 5.000,- EUR bez DPH a stavebných prác ak ich suma presiahne hodnotu 15.000,- EUR bez DPH. Túto kompetenciu môže uznesením preniesť na stálu komisiu zriadenú na tieto účely.

§11

Poslanci obecného zastupiteľstva

 1. Poslanci obecného zastupiteľstva v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sú verejnými funkcionármi.
 2. Poslanec je oprávnený najmä:

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a iným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

d) požadovať vysvetlenie a informácie od fyzických a právnických osôb, ktoré v obci vykonávajú podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie,

g) požadovať informácie a vysvetlenia od poslancov schválených obecným zastupiteľstvom do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností, ktorých zakladateľom je obec, resp. s majetkovou účasťou obce, nadácií a združení dotýkajúce sa záujmov obce.

3. Poslanec je povinný najmä:

a) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
b) dodržiavať štatút obce a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,

c) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,

d) na požiadanie informovať svojich voličov o vlastnej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

4. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

5. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

§12
Starosta

 1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.
 2. Starosta obce je v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov verejným funkcionárom.
 3. Starosta

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak je zriadená a podpisuje ich uznesenia,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

f) uschováva erb obce, pečať obce, vlajku obce a používa obecné symboly,

g) podpisuje nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a obecnej rady ak je zriadená,

h) môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné,

i) môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu podľa § 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

j) prehlbuje si vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu,

k) v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže vykonávať zmeny rozpočtu obce,

l) vymenúva a odvoláva riaditeľa školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

4. Starosta je štatutárnym orgánom obce.

5. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

§13
Zastupovanie starostu

 1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorým je poslanec obecného zastupiteľstva.
 2. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
 3. Zástupca starostu je členom obecnej rady ak je zriadená.
 4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu.

 §14
Hlavný kontrolór

 1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
 2. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a je zamestnancom obce. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.
 3. Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
 4. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak:

a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,

b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,

c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

5. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

6. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov  vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

7. Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:
a) obecný úrad,

b) rozpočtové a príspevkové organizácie obce,

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť,

d) iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

e) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

8. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon.

9. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady ak je zriadená s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

10. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

§15

Komisie

 1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány komisie zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
 2. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
 3. Ustanovenie komisií, spôsob voľby členov komisií, jej predsedov a činnosť komisií stanovuje rokovací poriadok komisií pri obecnom zastupiteľstve, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 4. Odmeňovanie členov komisií stanovujú zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Piata časť

Organizačné zložky obce

§16

Postavenie a úlohy obecného úradu

 1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
 2. Obecný úrad najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,

c) vypracúva písomné vyhotovenia  rozhodnutí obce,

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

3. Prácu obecného úradu riadi prednosta obecného úradu alebo starostom poverená osoba.

4. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu, ktorý je oprávnený vydať starosta.

§17

Prednosta obecného úradu

 1. Obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta obecného úradu v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom obecného úradu.
 2. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.
 3. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
 4. Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady ak je zriadená s hlasom poradným.

§18

Obecná polícia

 1. Obecné zastupiteľstvo zriadilo v zmysle zákona o obecnom zriadení obecnú políciu, ako svoj poriadkový útvar, určuje jej organizáciu, úlohy, objem mzdových prostriedkov, a rozsah technických prostriedkov s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
 2. Obecnú políciu riadi náčelník, ktorého vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie obecné zastupiteľstvo na návrh starostu. Náčelník je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá starostovi obce.
 3. Obecnú políciu, jej postavenie a úlohy upravuje osobitný zákon, štatút obecnej polície a organizačný poriadok obecného úradu.
 4. Príslušníci obecnej polície sú zamestnanci obce. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

§19

Dobrovoľný obecný hasičský zbor

 1. Dobrovoľný obecný hasičský zbor je zriadený obecným zastupiteľstvom za účelom zdolávania požiarov a vykonávania záchranných hasičských prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
 2. Veliteľa dobrovoľného obecného hasičského zboru menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.   

Šiesta časť

Obchodné spoločnosti a iné právnické osoby

§20

Obchodné spoločnosti a iné právnické osoby

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať:
 1. rozpočtové organizácie obce,
 2. príspevkové organizácie obce,
 3. obchodné spoločnosti,
 4. iné právnické osoby.

    2. Rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302.

Siedma časť

 Regionálne, záujmové združenia a medzinárodná spolupráca

§21

Záujmové združenia

 1.  Obec Trnovec nad Váhom je členom záujmového združenia – Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v SR
 2. Obec môže byť členom aj iných záujmových združení.
 3. O združení obce alebo o vystúpení zo združenia rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 §22

Regionálne združenia

 1.  Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
 2. Obec Trnovec nad Váhom je členom regionálneho združenia – Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu a Miestnej akčnej skupiny Vitis.
 3. Obec Trnovec nad Váhom je členom Regionálneho vzdelávacieho centra Nitra.
 4. O združení obce alebo o vystúpení zo združenia rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 §23

Medzinárodná spolupráca

 1. Obec môže nadväzovať partnerské vzťahy s obcami v zahraničí za účelom vzájomnej výmeny skúseností, poznávania, vzájomného kultúrneho obohacovania obyvateľov jednotlivých miest a obcí.
 2. O nadviazaní a zrušení partnerského vzťahu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Partnerské vzťahy sa riadia zmluvami uzatvorenými medzi obcou a zahraničným partnerom.

 

ôsma časť

Symboly obce, ocenenia a kronika obce

§24

Symboly obce

 1. Obecnými symbolmi sú:
 1. erb obce,
 2. vlajka obce,
 3. pečať obce.

    2. Obec Trnovec nad Váhom je povinná používať obecné symboly pri výkone samosprávy.

§25

Erb obce

 1. Erb obce Trnovec nad Váhom je erbom s hovoriacim symbolom a jeho obsah korení v rastlinnom motíve prevzatom z historickej pečate obce interpretovanom ako krík trnky. Symbol je doplnený o motív rieky Váh, čím sa erbové znamenie stáva dôsledne hovoriacim identifikačným znakom. Znamenie je vložené do dolu zaobleného tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu.
 2. Záväzné vyobrazenie erbu obce Trnovec nad Váhom tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
 3. Použiť erb obce je možné len na základe súhlasu starostu. Žiadateľ o použitie erbu obce, okrem spôsobov v ods. 4 tohto ustanovenia, musí predložiť starostovi písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať:

a.) úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

b.) formu a spôsob použitia erbu,

c.) obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),

d.) potvrdenie o zaplatení úhrady za užívanie erbu.

 1. Erb obce sa používa:

a) na pečatidle obce,

b) na insígniách obce,

c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Trnovec nad Váhom, o udelení ceny obce Trnovec nad Váhom, a na uznaniach obce Trnovec nad Váhom,

d) na sídle Obecného úradu Trnovec nad Váhom ,

e) na označenie hraníc územia obce,

f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce a v úradnej miestnosti starostu obce,

g) na preukazoch poslancov obce a zamestnancov obce,

h) na rovnošatách zamestnancov obecnej polície a dobrovoľného obecného hasičského zboru,

i) na označenie vozidiel obce, obecnej polície a dobrovoľného obecného hasičského zboru.

5. Subjekty používajúce erb obce spôsobom podľa ods. 4 tohto ustanovenia sú oslobodené od platenia úhrady za používanie erbu.

6. Erb obce sa používa na listinách obsahujúcich všeobecne záväzné nariadenie obce, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo osvedčenia oprávnení a významných skutočností.

7. Erb obce sa musí používať vždy len dôstojným spôsobom.

8. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho používa.

9. Každý je povinný strpieť, po predchádzajúcej výzve, odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu obce.

10. Obec Trnovec nad Váhom určí všeobecne záväzným nariadením podmienky používania erbu obce a platenia úhrad za jeho používanie.

§26

Vlajka obce

 1. Vlajka obce Trnovec nad Váhom pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej, modrej, zelenej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi.
 2. Záväzné vyobrazenie vlajky obce Trnovec nad Váhom tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
 3. Obec označuje vlajkou obce:
 1. budovu , ktorá je sídlom orgánov obce,
 2. zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva.

4. Vlajku obce Trnovec nad Váhom používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to jej vyvesením na budovách, v ktorých sídlia orgány obce, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob použitia.

5. Vlajka obce sa môže používať aj pri verejných sprievodoch a pri vnútornej výzdobe miestností prístupných verejnosti.

6. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a vlajka obce spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo.

7. Vlajka obce sa vztyčuje na vlajkový stožiar. Pri vztyčovaní je potrebné zachovať dôstojnosť, spúšťať vlajku pomaly a bez prerušenia pri snímaní sa vlajka nesmie dotýkať zeme. Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledujúce pravidlá:

a) vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice

b) na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, znak alebo nesmie byť prekrytá smútočným závojom a pod.

8. Vlajka obce sa môže používať vždy len dôstojným spôsobom.

9. Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju používa.

10. Podmienky používania vlajky obce stanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení obce.

§27

Pečať obce

 1. Pečať obce Trnovec nad Váhom je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM.
 2. Záväzné vyobrazenie pečate obce Trnovec nad Váhom tvorí prílohu č. 3 tohto štatútu.
 3. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, na pečatenie významných listín.
 4. Pečať uschováva starosta obce.

§28

Ocenenia

 1. Obec môže udeliť jednotlivcom, kolektívom, inštitúciám, resp. iným právnickým osobám, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj obce alebo jej propagáciu nasledovné ocenenia:
 1. Čestné občianstvo obce Trnovec nad Váhom,
 2. Cenu obce Trnovec nad Váhom,
 3. Cenu starostu obce Trnovec nad Váhom,
 4. zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka.

     2. Udeľovanie jednotlivých ocenení si obec môže riadiť všeobecne záväzným nariadením obce.

§29

Kronika obce

 1. Obec vedie kroniku obce v štátnom jazyku.
 2. Kronikou sú písomné zápisy udalostí a faktov zo života obce a jej obyvateľov, ktoré sú začlenené do jednotlivých tematických celkov.

Deviata časť

Miestne referendum, zhromaždenie obyvateľov obce, petícia

§30

Miestne referendum

 1. Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
 2. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, ak ide o:
 1. zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
 2. odvolanie starostu v zmysle § 13a ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb.,
 3. petíciu skupiny obyvateľov obce, ktorú podporí aspoň 30 % oprávnených voličov,
 4. zmenu označenia obce,
 5. ak tak ustanovuje osobitný zákon.
 1. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj o iných dôležitých otázkach týkajúcich sa samosprávy obce.
 2. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie platne hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

§31

Zhromaždenie obyvateľov obce

 1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.
 2. Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce, príp. iným vhodným spôsobom.
 3. O priebehu zhromaždenia sa spisuje zápisnica.

 §32

Petícia

 1. Obyvatelia obce môžu v zmysle príslušných zákonov využiť petičné právo na vyjadrenie svojho názoru a požiadaviek.

 Desiata časť

 POMOC V MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

33

Poskytovanie pomoci v mimoriadnych situáciách

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc v rámci svojich možností.
 2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností.
 3. Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možnosti ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

 Jedenásta časť

 SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§34

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1.  Štatút obce je základnou právnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
 2. Štatút obce, jeho zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 3. Štatút obce bol schválený dňa 4. februára 2019 uznesením obecného zastupiteľstva č. 26/2019 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.
 4. Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Trnovec nad Váhom sa ruší Štatút obce Trnovec nad Váhom zo dňa 14.12.1994

 

V Trnovci nad Váhom dňa 5. 2. 2019

 

                                                                Mgr. Oliver Berecz, starosta obce