RSS Obec Trnovec nad Váhom http://trnovecnadvahom.sk RSS kanál obce Obec Trnovec nad Váhom sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Pozvánka na 10. zasadnutie OZ http://trnovecnadvahom.sk/sprava/7618/n 7618 Informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/session-2548826_960_720_db4209_md_25e6be_md_d54a4c_md_ed90f4_md_7672d3_md_2460b8_md_24ea84_md_944c62_md_71fb80_sm.jpg Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN Obce Selice http://trnovecnadvahom.sk/sprava/7594/n 7594 zaslanie oznámenia o strategickom dokumente http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/document-428338_960_720_cd1a0c_md_1dd500_md_131ed5_sm.jpg Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania http://trnovecnadvahom.sk/sprava/7551/n 7551 verejná vyhláška http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/shield-286711_960_720_b40d54_md_d57817_md_e40274_md_172666_md_60a742_md_2d8d73_sm.jpg Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky "Dusantox a ČOV" http://trnovecnadvahom.sk/sprava/7538/n 7538 informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/zmluva-dohoda-podpis_12601e_md_d693ac_md_438f72_md_73e258_md_cffa35_sm.jpg Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe http://trnovecnadvahom.sk/sprava/7479/n 7479 Informáci apre záujemcov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/sud-sudca-spravodlivost_2cc9b1_md_97f73c_sm.jpg Zverejnenie zámeru obce Trnovec nad Váhom http://trnovecnadvahom.sk/sprava/7300/n 7300 Predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/money-2724235_960_720_2c3fde_md_14995d_md_72ee80_md_00c86e_md_95a288_sm.jpg Upovedomenie o začatí konania http://trnovecnadvahom.sk/sprava/7276/n 7276 UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/warming-2370285_960_720_d625e5_md_85bec1_sm.jpg Dotazník pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/sprava/6676/n 6676 prieskum verejnej mienky http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/checklist-3693113_960_720_57ba53_sm.jpg Štatistické zisťovanie EHIS http://trnovecnadvahom.sk/sprava/6466/n 6466 Informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/graph-3068300_960_720_a26547_md_00b9df_sm.jpg Štatistické zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach http://trnovecnadvahom.sk/sprava/6465/n 6465 informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/profits-1953616_960_720_e1e21e_md_dc7bb1_sm.jpg