Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Organizačný poriadok

Starosta obce Trnovec nad Váhom podľa § 13 ods. 4 písm. d) a § 16 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva  tento

Organizačný poriadok 
Obecného úradu v Trnovci nad Váhom

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 1. Organizačný poriadok Obecného úradu (ďalej len „obecný úrad“ alebo „OcÚ“) v Trnovci nad Váhom  je základnou organizačnou normou obecného úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov Obce Trnovec nad Váhom  zamestnaných na obecnom úrade.
 2. Organizačný poriadok je vnútorným organizačným predpisom obce Trnovec nad Váhom (ďalej len „obec“).
 3. Organizačný poriadok upravuje postavenie a pôsobnosť obecného úradu, najmä jeho  organizačné členenie, pôsobnosť, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež vzájomné vzťahy k zariadeniam, ku ktorým vykonáva obec zriaďovateľskú funkciu.
 4. Na organizačný poriadok nadväzujú najmä pracovný poriadok, registratúrny poriadok a registratúrny plán a ďalšie vnútorné predpisy a riadiace akty starostu.
 5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto organizačného poriadku je organizačná schéma obce Trnovec nad Váhom.

 

Prvá hlava
Právne postavenie obecného úradu

 

Čl. 2
Úvodné ustanovenia

 1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce.
 2. Obecný úrad zabezpečuje v súlade s platnou právnou úpravou:
  1. odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh obecného zastupiteľstva, ním zriadených orgánov a starostu a je podateľňou a výpravňou písomností obce, zabezpečuje prípravu, expedovanie, uloženie a archivovanie písomností,
  2. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
  3. vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
  4. zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, ktoré sú prenesené na obec osobitnými zákonmi.

 

       3. Obecný úrad najmä:

  1. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce – t.j. obecného zastupiteľstva a starostu,
  2. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obecného zastupiteľstva – komisií obecného zastupiteľstva a pod.,
  3. zabezpečuje na požiadanie písomnú agendu hlavného kontrolóra,
  4. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti pre rokovanie obecného zastupiteľstva,
  5. zhromažďuje podkladový a právny materiál pre vydávanie rozhodnutí starostu a vypracúva písomné rozhodnutia starostu (v rozsahu a podľa zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní),
  6. vedie evidenciu majetku obce, prehľad o hospodárení s ním a vyvíja aktivity na jeho zveľaďovanie,
  7. zabezpečuje všetku agendu výkonu samosprávy obce, prác spojených s prípravou, ako aj organizáciou volieb a referenda, hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, so zabezpečením verejných zhromaždení a verejných diskusií občanov,
  8. zabezpečuje uplatňovanie niektorých ustanovení zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite,
  9. organizuje kultúrne a športové podujatia pre verejnosť,
  10. vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva, realizuje všeobecne záväzné nariadenia obce  a rozhodnutia starostu,
  11. zabezpečuje na požiadanie poslancov obecného zastupiteľstva potrebné podklady a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy.

 

       4. Obecný úrad podlieha riadiacej právomoci starostu a kontrolnej právomoci obecného zastupiteľstva, jeho orgánov, vrátane

           hlavného kontrolóra obce.

 

Č. 3

Právne postavenie obecného úradu

 1. Vnútornú organizáciu obecného úradu určuje v zmysle §13, odsek 4, písmena d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, starosta obce.
 2. Obecný úrad nie je právnickou osobou.
 3. Obecný úrad má sídlo v Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom.

 

Čl. 4

Financovanie a hospodárenie obecného úradu

 1. Objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť úradu určuje obecné zastupiteľstvo, spravidla pri schvaľovaní rozpočtu obce. Obecné zastupiteľstvo môže vo výnimočných a dostatočne odôvodnených prípadoch objem mzdových prostriedkov upraviť aj v priebehu kalendárneho roka, spravidla na návrh starostu. 
  2. Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami upravujú zásady hospodárenia s majetkom obce .

Druhá hlava
Riadenie, organizačné usporiadanie a metódy práce

 

Čl. 5
Systém riadenia

 

 1. Organizačná štruktúra obecného úradu je viacstupňová. Na čele obecného úradu je prednosta obecného úradu.
 2. Základnými zložkami obecného úradu sú referáty prípadne ďalšie organizačné zložky.
 3. Referáty sú základným stupňom riadenia a rozhodovania na obecnom úrade. Referáty a ďalšie organizačné zložky sa organizujú podľa hlavných druhov činností obecného úradu v tomto členení:
 • Sekretariát starostu obce
 • Referát ekonomický, personalistiky a miezd
 • Referát pokladne, miestnych daní a poplatkov
 • Referát vnútornej správy, sociálnej starostlivosti, ZOS a ŽP
 • Referát spisovej služby, CO, kultúry a školstva
 • Referát údržby a starostlivosti o verejnú zeleň

     4. Ďalším organizačným útvarom v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trnovec nad Váhom je stavebný úrad, matričný úrad a

         Základná škola s materskou školou. 

     5. Grafické znázornenie organizačného usporiadania obecného úradu obsahuje schéma organizačnej štruktúry obce, ktorá je

         prílohou č. 2 tohto organizačného poriadku.

    6. Pokiaľ tento organizačný poriadok nevymedzí príslušnosť pre vykonanie niektorých činností, vybavuje vec referát, ktorý obvykle

        príbuzné činnosti vykonáva. V sporných prípadoch rozhoduje prednosta.

 

Čl.  6

Základné metódy práce      

 

 1. Základnými metódami práce obecného úradu sú sústavná analytická a syntetická činnosť v oblastiach pôsobnosti orgánov obce v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Obecný úrad vo svojej činnosti uplatňuje metódy smerujúce k racionalizácii a zvyšovaniu účinnosti svojej práce. Pri tom vychádza z vlastných poznatkov z praxe a skúseností ostatných orgánov verejnej správy a účelne využíva technické prostriedky.
 3. Zamestnanci obecného úradu úzko vzájomne spolupracujú, poskytujú si odborné informácie a pracovné podklady a podľa potreby sa zúčastňujú na plnení spoločných úloh.
 4. Zamestnanci obecného úradu plnia úlohy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov,  individuálnych riadiacich aktov a pokynov starostu, prednostu a hlavného  kontrolóra.
 5. Obecný úrad pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi samosprávy obce.

 

Čl. 7

Kontrola plnenia úloh

 

 1. Kontrola plnenia úloh je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej práce starostu, prednostu a zástupcu starostu. Povinnosti zamestnancov v oblasti kontroly vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov.
 2. Vnútornú kontrolu plnenia úloh obecného úradu vykonáva hlavný kontrolór podľa ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení.

 

 

Čl. 8

Zamestnanci obce zaradení v obecnom úrade

 

 1. Práva, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov obce upravujú všeobecne záväzné právne predpisy, organizačný poriadok, pracovný poriadok, kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ďalšie vnútorné predpisy obce a individuálne pokyny vydané starostom obce.
 2. Pracovné činnosti zamestnancov obce sú upravené v náplniach pracovných činností, ktoré tvoria prílohy pracovných zmlúv zamestnancov obecného úradu.

 

Tretia hlava
Všeobecná pôsobnosť stupňov riadenia

 

Čl. 9

Starosta obce

 

 1. Starosta je v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Štatútom obce Trnovec nad Váhom najvyšším výkonným a štatutárnym orgánom obce, ktorý schvaľuje vnútorné dokumenty, rozhoduje o všetkých veciach správy obce s výnimkou tých, ktoré sú v zmysle zákona vyčlenené obecnému zastupiteľstvu alebo ktoré si obecné zastupiteľstvo vyčlenilo do svojej kompetencie.
 2. Vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a ďalšie vnútorné dokumenty, ktoré sú v kompetencii starostu obce a informuje o nich obecné zastupiteľstvo.
 3. Vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia, poveruje a odvoláva zástupcu starostu, vymenúva a odvoláva prednostu obecného úradu, riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou po schválení obecného zastupiteľstva, dáva návrh obecnému zastupiteľstvu na vymenovanie a odvolanie náčelníka obecnej polície, rozhoduje o pracovno-právnych a platových náležitostiach zamestnancov obce a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, uzatvára pracovnú zmluvu s hlavným kontrolórom obce.
 4. Starosta obce priamo riadi krízový manažment obce, zabezpečuje plnenie úloh na úseku prípravy na obranu, ochrany utajovaných skutočností, civilnej ochrany obyvateľstva, BOZP a ochrany pred požiarmi.
 5. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 6. Výkonným útvarom starostu je sekretariát starostu, jeho činnosť riadi starosta obce. Pracovník sekretariátu je priamo podriadený starostovi obce.

 

Čl. 10

Zástupca starostu

 

 1. Starostu zastupuje zástupca starostu počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.
 2. Zástupca starostu zastupuje  starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

 

Čl. 11
Postavenie obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní úlohy, vyplývajúce z § 11, odsek 4, písmena d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

 

Čl. 12

Hlavný kontrolór obce

 

 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiava všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a ďalších úloh.
 2. Úlohy hlavného kontrolóra sú vymedzené v  § 18f zákona o obecnom zriadení.

 

Čl. 13
Prednosta úradu

 

 1. Prednosta obecného úradu je pracovníkom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta obce.
 2. Prednosta zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce.
 3. Prednosta obce plní najmä tieto úlohy:
  1. organizuje a riadi prácu obecného úradu, zabezpečuje jeho správny chod, riadi a kontroluje plnenie povinností pracovníkov, vyplývajúcich z ich pracovných náplní
  2. koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom referáte, sleduje príslušnú legislatívu a jej zmeny
  3. vypracováva návrhy vnútroorganizačných predpisov obce, podieľa sa na tvorbe a realizácii strategických a koncepčných dokumentov
  4. v spolupráci s ekonómom obecného úradu vypracováva návrh rozpočtu obce na príslušný rok, priebežne sleduje plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a vypracováva záverečné hodnotenie čerpania rozpočtu obce
  5. po odsúhlasení so starostom obce zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obecného úradu, jeho zariadení a iných pracovísk a stará sa o ich údržbu
  6. je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré sa týkajú obecného úradu, pokiaľ nie sú Štatútom obce alebo týmto organizačným poriadkom zverené starostovi obce prípadne iným pracovníkom obce
  7. rozhoduje o tuzemských pracovných cestách priamo riadených zamestnancov
  8. predkladá materiály na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií na úseku svojej činnosti
  9. pripravuje návrhy nariadení obce a vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu
  10. podpisuje spolu so starostom obce zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.
  11. prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov starostu obce


Čl. 14

Vedúci referátu

 

 1. Vedúci referátu riadi, organizuje, kontroluje činnosť referátu a zodpovedá za svoju činnosť prednostovi úradu.
 2. Vedúcemu referátu je založený pracovný pomer spravidla na základe výberového konania.
 3. Vedúci referátu najmä:
  1. priamo riadi podriadených,
  2. metodicky koordinuje pracovné činnosti oddelenia,
  3. zabezpečuje spoluprácu s ostatnými organizačnými útvarmi obce, dodržiavanie platných právnych predpisov, vypracovanie podkladových materiálov pre verejné obstarávanie,
  4. zodpovedá za výsledky svojej práce vyplývajúce z pracovnej náplne, riešenie a realizáciu úloh patriacich do pôsobnosti oddelenia, včasnosť a správnosť plnenia úloh, dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obce, účelné a hospodárne využívanie pridelených rozpočtových prostriedkov, dodržiavanie pracovnej disciplíny na oddelení, čerpanie dovolenky priamo riadených zamestnancov,
  5. predkladá návrhy na rozpočet obce pre dané oddelenie a vedie si agendu o jeho čerpaní,
  6. sleduje príslušnú legislatívu a jej zmeny vo svojej oblasti,
  7. vykonáva kontrolnú činnosť v kompetencii oddelenia a personálne činnosti vo vzťahu k riadeným zamestnancom najmä hodnotenie pracovného výkonu, kontrolu práce a dodržiavania pracovnej disciplíny, čerpanie dovolenky,
  8. spolupracuje na tvorbe pracovných náplní priamo riadených zamestnancov a spracúvaní materiálov a stanovísk, všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obce v riadenej oblasti,
  9. zodpovedá za organizáciu a riadny chod spisovej služby na ním riadenom oddelení,
  10. plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia prednostu resp. starostu obce.

 

Čl. 15
Zamestnanci

 

 1. Práva a povinnosti zamestnancov obce (ďalej len „zamestnanec“) sú upravené predovšetkým v Zákonníku práce, v zákone NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, v Pracovnom poriadku obce Trnovec nad Váhom a vo všeobecne záväzných právnych prepisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 2. Práva a povinnosti zamestnancov sú tiež upravené v pracovnej zmluve a pracovnej náplni.
 3. Zamestnanec najmä
  1. vykonáva kvalitne, včas a správne práce vyplývajúce z jeho pracovnej zmluvy,
  2. dbá vo svojej činnosti na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a etiky,
  3. plní príkazy priamo nadriadeného zamestnanca,
  4. spolupracuje s ostatnými zamestnancami pri plnení úloh,
  5. zvyšuje si odbornú kvalifikáciu.
 4. Zamestnanec nesmie informácie získané v zamestnaní použiť na osobný prospech alebo spôsobom, ktorý by poškodzoval záujmy obce.

 

 

Čl. 16
Vzťah obecného úradu k organizáciám,

ku ktorým plní obec Trnovec nad Váhom zakladateľskú alebo zriaďovateľskú funkciu

 

 1. K organizáciám, ku ktorým obec Trnovec nad Váhom vystupuje ako zakladateľ alebo zriaďovateľ, obecný úrad zabezpečuje administratívne výkon zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie, v prípade potreby metodicky usmerňuje a koordinuje ich činnosť, kontroluje výkon činností, za účelom ktorých vznikli.

 

Čl. 17
Referáty obecného úradu

 1. Referáty obecného úradu sú základnými organizačnými útvarmi obecného úradu. Jednotlivé referáty medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení úloh, ktoré pre ne vyplývajú.
 2. Obecný úrad má vytvorené tieto referáty:
  1. Sekretariát starostu obce
  2. Referát ekonomický,  personalistiky a miezd
  3. Referát pokladne, miestnych daní a poplatkov
  4. Referát vnútornej správy, sociálnej starostlivosti, ZOS a ŽP
  5. Referát spisovej služby, CO, kultúry a školstva
  6. Referát údržby a starostlivosti o verejnú zeleň
 3. Obsahová náplň činnosti jednotlivých referátov je uvedená v prílohe č. 1 tohto organizačného poriadku.
 4. Jednotliví referenti plnia na svojom úseku úlohy, ktoré pre nich vyplývajú z náplne práce, najmä:
 • zabezpečujú písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce
 • pripravujú a zabezpečujú odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií
 • pripravujú návrhy všeobecne záväzných nariadení obce
 • koordinujú činnosť zariadení obce
 • zabezpečujú plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec
 1. Referenti plnia aj ďalšie úlohy, ktoré im uloží starosta obce a obecné zastupiteľstvo.
 2. Referenti na svojom úseku realizujú výkon rozhodnutia obce, a to v prípadnej súčinnosti s ostatnými referentmi, obecnou políciou, orgánmi štátnej správy a policajného zboru Slovenskej republiky.

 

 

Čl. 18

Zastupovanie zamestnancov  a odovzdávanie a preberanie funkcie

 

 1. Vzájomné zastupovanie zamestnancov obce pracujúcich na obecnom úrade určí starosta obce každému zamestnancovi priamo v pracovnej náplni tak, aby činnosti obecného úradu mohli byť vždy zabezpečené. Prednostu obecného úradu zastupuje počas neprítomnosti ním prípadne starostom obce určený zamestnanec.
 2. Pri odovzdávaní a preberaní funkcie sa vyhotoví zápis o prevzatí písomnej agendy, právnej agendy a o stave plnenia úloh. Zápis podpíše odovzdávajúci, preberajúci a starosta obce.

 

 

 

Štvrtá hlava
Spisová služba a obeh písomností

 

Čl. 19
Spisová služba

 1. Za organizáciu a riadny chod spisovej služby na obecnom úrade zodpovedá prednosta obecného úradu, referent sekretariátu a každý referent na úseku svojej činnosti.
 2. Každý pracovník je povinný správne zaobchádzať s pridelenými písomnosťami, včas ich vybavovať a zodpovedá za ich ochranu.
 3. Vyhotovovanie, odosielanie, označovanie spisov, príjem a triedenie zásielok, ich archivovanie a skartáciu spisov podrobne upravuje Registratúrny poriadok a registratúrny plán na správu registratúry Obecného úradu v Trnovci nad Váhom.


Čl. 20
Obeh písomností

 1. Na obehu písomností sa zúčastňujú jednotliví referenti obecného úradu a starosta obce, ktorí písomnosti vyhotovujú, kontrolujú, preskúmavajú a schvaľujú. Podrobnejšia úprava obehu písomností je obsiahnutá v Registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne na správu registratúry Obecného úradu v Trnovci nad Váhom.

 

Čl. 21

Pečiatky

 

 1. Obecný úrad používa okrúhlu pečiatku uprostred so znakom Slovenskej republiky s textom "Obec Trnovec nad Váhom" pri prenesenom výkone štátnej správy.
 2. Okrúhla pečiatka s erbom obce a s textom „Obec Trnovec nad Váhom“ sa používa pri originálnej kompetencii obce. 
 3. Obecný úrad ďalej používa podlhovastú pečiatku s textom adresy obecného úradu.


Piata hlava
Ochrana majetku obce

 

Čl. 22

 1. Za ochranu objektov a zvereného majetku – v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zodpovedá starosta, ako aj ďalší zamestnanci pracujúci na obecnom úrade v rozsahu svojej pôsobnosti.
 2. Spôsob rozdelenia a úschovy kľúčov od dvier a brán objektov v užívaní obecného úradu – kľúčová evidencia určuje starosta obce. 

Šiesta hlava
Záverečné ustanovenia

 

Čl. 23

 

 1. Starosta je povinný zabezpečiť oboznámenie všetkých zamestnancov s týmto organizačným poriadkom najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti a u zamestnancov, ktorí nastupujú do zamestnania v deň nástupu do zamestnania. Starosta je zároveň povinný vyžadovať dôsledné dodržiavanie tohto vnútorného predpisu.
 2. Zamestnanci sa oboznamujú aj s prípadnými zmenami ako aj s doplnkami, o čom sa vedie písomná evidencia.
 3. Organizačný poriadok je k dispozícii zamestnancom obecného úradu na sekretariáte, ktorý je povinný umožniť zamestnancom kedykoľvek do neho nahliadnuť.
 4. Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. 06. 2020 a dňom účinnosti tohto organizačného poriadku sa zrušujú všetky organizačné poriadku vydané na obecnom úrade v Trnovci nad Váhom pred dňom jeho podpísania.
 5. Zamestnanci obce písomne potvrdzujú oboznámenie sa s Organizačným poriadkom v plnom rozsahu.V Trnovci nad Váhom dňa 01. 06. 2020

 

                                                                                  Mgr. Oliver Berecz
                                                                                      starosta obce

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Príloha č. 1 k organizačnému poriadku Veľkosť: 367.5 kB Formát: pdf Dátum: 16.6.2020
Organizačná struktúra Veľkosť: 268.3 kB Formát: pdf Dátum: 16.6.2020