Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Matričný úrad

Matričný úrad

 Obec Trnovec nad Váhom zabezpečuje činnosť matričného úradu a plnenie úloh na tomto úseku. Túto činnosť vykonáva v zmysle článku VII zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

 

Matrikárka: PhDr. Kristína Gašparíková Novotná

tel.kontakt: 031/7781496

e-mail: kristina.gasparikova@trnovecnadvahom.sk

 

Evidencia obyvateľstva

 • vedie evidenciu obyvateľstva,
 • zabezpečuje prihlásenie osôb na trvalý a prechodný pobyt,
 • vydáva potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte,
 • podáva mesačné hlásenie štatistickému úradu o pohybe obyvateľstva,
 • spracúva matričné doklady do evidencie obyvateľstva,

Matrika

 • vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území matričného úradu (ďalej len „matrika“)
 • zapisovanie údajov o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä o osvojení, určení otcovstva a rozvode manželstva a podobne, ak zákon o matrikách neustanovuje inak
 • vydávanie rodných listov, sobášnych listov a úmrtných listov na použitie v tuzemsku a v cudzine
 • vyhotovenie úradného výpisu, zabezpečenie možnosti nahliadnuť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám a úradom uvedeným v zákone o matrikách
 • oznamovacia povinnosť o údajoch zapísaných v matrike voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch
 • zabezpečenie prípravy a výkonu obradu uzatvárania manželstva pred príslušným orgánom štátu
 • príprava a posudzovanie dokladov na uzavretie manželstva pred orgánom cirkví
 • prijímanie súhlasného vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu
 • prijímanie oznámenia o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva a vydávanie potvrdenia o tejto skutočnosti
 • vyberanie správnych poplatkov spojených s vydávaním matričných dokladov v zmysle zákona
 • preberanie žiadostí a príprava podkladov na zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine do osobitnej matriky MV SR

Tlačivá sú na stiahnutie do Vášho počítača. Po otvorení je možné ich vytlačiť na tlačiarni a vyplnené predložiť na obecnom úrade. Na otvorenie súboru potrebujete mať nainštalovaný program ADOBE READER, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť z www.adobe.com

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
čestné vyhlásenie Veľkosť: 248.7 kB Formát: pdf Dátum: 21.5.2015
matrika-skorsie_priezvisko Veľkosť: 224.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.5.2015
splnomocnenie Veľkosť: 169.9 kB Formát: pdf Dátum: 21.5.2015
žiadosť o vydanie Osvedčenia o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva v cudzine Veľkosť: 175.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.5.2015
žiadosť o zapísanie priezviska bez prechyľovania Veľkosť: 176.7 kB Formát: pdf Dátum: 21.5.2015