Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA- ROZHODNUTIE O ZMENE ÚZEMNÉHO RO

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA- ROZHODNUTIE O ZMENE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA- Cesta I/75 Šaľa – obchvat

 21.06.2018

 Autor: Administrátor

Mesto Šaľa, ako príslušný a určený stavebný úrad podľa ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119 ods.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), preskúmal návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia, ktorý dňa 21.03.2018 podala

 

 Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, IČO: 00 33 28,

 

so sídlom Ul. Miletičova č. 19, P. O. BOX 64, 820 05 Bratislava 25

 

 (ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto preskúmania podľa § 39, § 39a, § 39b a § 41 ods. 1 stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v zlúčenom územnom konaní

 

p o v o ľ u j e

 

zmenu územného rozhodnutia o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia

 

na líniovú stavbu

 

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

 

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov.

 

 Verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli obce a na internetovom sídle obce Trnovec nad Váhom dňa 21.06.2018.

 

Viac informácií nižšie k nahliadnutiu.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
02_situacia-stavby Veľkosť: 4.33 MB Formát: pdf Dátum: 18.7.2018
vyhlaska-obchvat Veľkosť: 30.2 MB Formát: pdf Dátum: 18.7.2018