Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

INFORMÁCIA o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny

v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

 

Názov orgánu verejnej správy:  OBEC Trnovec nad Váhom

Miesto pôsobenia: Obecný úrad Trnovec nad Váhom

JAZYK MENŠINY, ktorý občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom: maďarský jazyk.

 

PRÁVA OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ JE OSOBOU PATRIACOU K NÁRODNOSTNEJ MENŠINE:

Právo vo vzťahu k Obci Trnovec nad Váhom komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v maďarskom jazyku.

Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané v maďarskom jazyku aj v tomto jazyku, vrátane práva požiadať o vydanie rozhodnutia v správnom konaní aj v maďarskom jazyku a právo požiadať o vydanie dvojjazyčného rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia (na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj v maďarskom jazyku. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku.

Právo požiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v štátnom jazyku a v maďarskom jazyku .

Na vybavovanie vecí v maďarskom jazyku sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie vecí v štátnom jazyku.

POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:

Obec Trnovec nad Váhom poskytne odpoveď na podanie napísané v maďarskom jazyku, okrem štátneho jazyku, aj v maďarskom jazyku. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem štátneho jazyka aj v maďarskom jazyku len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.

Rozhodnutie Obce Trnovec nad Váhom v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním v maďarskom jazyku alebo na požiadanie, vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v maďarskom jazyku. V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku.

Rodný list, sobášny list, úmrtný list, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v maďarskom jazyku. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v štátnom jazyku.

Obec Trnovec nad Váhom poskytuje na požiadanie občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v maďarskom jazyku.

Obec Trnovec nad Váhom zabezpečuje možnosť používania maďarského jazyka nasledujúcim spôsobom:

Pri ústnom jednaní a jednoduchej písomnej korešpondencii prostredníctvom pracovníčok obecného úradu, pri odbornom písomnom styku prostredníctvom tlmočníka.

Ak občanovi Slovenskej republiky boli porušené jeho práva používať maďarský jazyk v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môže túto skutočnosť oznámiť Sekcii národnostných menšín Úradu vlády SR, ktorá začne vo veci správne konanie.

 

 

Mgr. Oliver Berecz 
starosta obce