Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Upovedomenie o podaní odvolania

 

 

UPOVEDOMENIE o podaní odvolania – informovanie verejnosti – „Zariadenie na produkciu argónu“ – Messer Tatragas spol. S.r.o.

 

 Dňa 25.06.2019 bolo Obci Trnovec nad Váhom zaslané upovedomenie  Okresného úradu  Šaľa upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2019/004155-24-Ne zo dňa 21.05.2019 vydanému v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre navrhovanú činnosť: ,,Zariadenie na produkciu argónu“, navrhovateľa Messer Tatragas, spol. s r.o. so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava.

 

Verejnosť sa môže s obsahom odvolania oboznámiť na webovom sídle ministerstva na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-produkciu-argonu

 

Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k obsahu podaného odvolania na adresu: Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, do 5 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

Zverejnené 26. 6. 2019

Zvesené: 12. 7. 2019