Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Správne poplatky

Matrika

Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu      2 eurá

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí     7 eur

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

                v slovenskom jazyku              2 eurá

                v cudzom jazyku                     4 eurá

d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike     15 eur

 

Položka 3

Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis     2 eurá

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis     5 eur

 

overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov ..... 2 eurá

 

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík      3  eurá

 

Položka 17 

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky      15 eur

 

 

Položka 18

a) Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt      30 eur

b) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby    30 eur

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti     100 eur

d) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom     100 eur

e) Uzavretie manželstva medzi cudzincami      280 eur

f) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt      280 eur

Oslobodenie

  1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
  2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

 

Položka 19

a) zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska      4 €
b) zmena priezviska maloletých detí     50 €
c) zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch     140,- €

Oslobodenie

  1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
  2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.


Evidencia obyvateľov 

poplatok za potvrdenie o pobyte 7 €

Pôdohospodárstvo

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný      3 eurá
b) mesačný      5 eur
c) ročný      10 eur
d) trojročný      25 eur

Životné prostredie

Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (žiadosť na výrub drevín)
a) fyzická osoba – 10,- Eur
b) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou – 100,- Eur

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania    25 eur

 

Stavebný úrad

Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu      40 €
2. pre právnickú osobu      100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby      20 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu ... 50 eur
2. na stavbu bytového domu ... 200 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny
dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ... 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ... 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ... 35 eur
2. bytových domov ... 100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ... 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ... 30 eur
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne. odpad. vôd, jazierka ........ 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ... 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuch., bazény, sklady .... 30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ... 50 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ... 50 eur
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odp. vôd, jazierka ... 50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ... 50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ... 50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) ... 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane ... 100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ... 200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ... 400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ... 600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ... 800 eur
nad 10 000 000 eur ... 1 000 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby ... 50 eur
i) na reklamnú stavbu,
na ktorej najväčšia informačná plocha ma veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ...........60 eur,
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........150 eur.

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok
za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu ... 100 eur
2. fyzickú osobu ... 30 eur

b) Žiadosť o zmenu doby trvania

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 mdo 20 m2...60 eur 

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .... 150 eur      

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu ... 50 eur
2. fyzickú osobu ... 20 eur
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2....30 eur

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

1. právnickú osobu ... 30 eur
2. fyzickú osobu ... 10 eur
e) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ... 80 eur
f) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby ... 10 eur
g) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ... 30 eur
h) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ... 10 eur

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby - trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60....... 30 eur
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
právnickú osobu ... 50 eur
fyzickú osobu ... 20 eur
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane ... 60 eur
od 15 m2 do 40 m2 vrátane ... 200 eur
nad 40 m2 ... 430 eur
4. terénnych úprav pre
právnickú osobu ... 100 eur
fyzickú osobu ... 20 eur
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ... 100 eur
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ... 20 eur

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom ... 35 eur
2. bytový dom ... 120 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny
dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ... 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ... 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ... 25 eur
2. bytových domov ... 50 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb
na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ... 20 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ... 20 eur
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne. odpad. vôd, jazierka ... 20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ... 20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuch., bazény, sklady .... 20 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ... 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ... 30 eur
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odp. vôd, jazierka ... 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ... 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ... 30 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ... 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane ... 60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ... 120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ... 250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ... 400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ... 530 eur
nad 10 000 000 eur ... 660 eur 

h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .....  50 eurOslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 62b

a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a) ..... 6,50 eura

b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti a vykonanie pamiatkového výskumu18a) ..... 9,50 eura

c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí18a) .....       9,50 eura

d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy18a) ..... 6,50 eura

e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území18a) ..... 16,50 eura

Poznámka

Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.


ČASŤ VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba ... 25 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ... 250 €
Poznámky
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania ... 25 €
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Položka 81
Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií ..... 50 eur

Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie
a) diaľnic a rýchlostných ciest ..... 200 eur
b) ciest ..... 120 eur
c) miestnych komunikácií ..... 80 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83
a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty ..... 470 eur
b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty ..... 340 eur
c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy ..... 170 eur
d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty ..... 100 eur
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií ..... 70 eur
f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií ..... 40 eur

Položka 84
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy ..... 75 eur
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ..... 40 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie ..... 115 eur
b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2... 30 eur   

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2... 60 eur   

3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .....  150   eur

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti ..... 30 eur
d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s
1. cestou ..... 115 eur
2. miestnou komunikáciou ..... 75 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.Všetky poplatky sa platia v hotovosti v pokladni obecného úradu.