Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Spoločný stavebný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: Kráľová nad Váhom
Utorok: Dlhá nad Váhom
Streda: Horná Kráľová
Štvrtok: Selice
Piatok: Trnovec nad Váhom 7.30 – 15.30 hod.

Stavebný úrad vykonáva správne konania, ktorých výsledkom sú rozhodnutia o umiestnení stavby, povolení stavby, o zmene stavby pred dokončením, o kolaudácii stavby, o zmene v užívaní stavby, o povolení alebo nariadení odstránenia stavby. Stavebný úrad nariaďuje zabezpečovacie a udržiavacie práce na stavbách, vykonáva štátny stavebný dohľad. Pri porušení stavebného zákona ukladá pokuty a vykonáva vyvlastňovacie konanie. Okrem týchto činností zabezpečuje oddelenie spoluprácu občana so štátnym fondom rozvoja bývania.

 • vedie územné konanie (okrem územia vojenských obvodov) a vydáva územné rozhodnutia
 • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny, a stavby spadajúce do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podľa § 120 stavebného zákona a vojenských a iných stavebných úradov podľa § 121 stavebného zákona
 • povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce a vybrané telekomunikačné stavby na základe ohlásenia
 • povoľuje terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné zariadenia
 • povoľuje v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka zmenu stavby pred jej dokončením,
 • vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie,
 • vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby
 • rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku,
 • rozhoduje o zmene v užívaní stavby,
 • nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení; nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku,
 • povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav
  a zariadení; rozhoduje o dodatočnom povolení stavby
 • nariaďuje vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác
 • rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku podľa § 95 stavebného zákona,
 • rozhoduje o vyprataní stavby
 • rozhoduje o zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia
 • nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie,
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie,
 • vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom,
 • rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe,
 • vykonáva ŠSD podľa § 98 až 101 a § 102 ods. 1 a 5 stavebného zákona,
 • nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb,
 • vyzýva na urobenie nápravy,
 • zabezpečuje činnosti vyplývajúce z poskytovania informácií do informačného systému o výstavbe,
 • vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia, vrátane všetkých písomností a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu,
 • prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb súvisiace s pôsobnosťou stavebného úradu podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • vybavuje petície občanov a právnických osôb súvisiace s pôsobnosťou stavebného úradu podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • zabezpečuje výkon rozhodnutia, ktoré vydal v prvom stupni ako stavebný úrad,
 • rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydal ako stavebný úrad,
 • povoľuje alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodol v poslednom stupni ako stavebný úrad,
 • rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam, ak mu vyhovie.

Tlačivá

Tlačivá sú na stiahnutie do Vašeho počítača. Po otvorení je možné ich vytlačiť na tlačiarni a vyplnené predložiť na obecnom úrade. Na otvorenie súboru potrebujete mať nainštalovaný program ADOBE READER, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť z www.adobe.com

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP- Vyjadrenie § 99 Veľkosť: 433 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
ziadost_ vek stavby _s prilohou_prehlásenie Veľkosť: 433.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.9.2023
Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby Veľkosť: 193.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
žiadosť o vyjadrenie podľa zákona o vodách Veľkosť: 197.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Žiadosť o vyjadrenie § 120 SZ Veľkosť: 282.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Žiadosť o vydanie staveného povolenia Veľkosť: 271.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Žiadosť o vydanie povolenia na výrub dreviny mimo les Veľkosť: 219.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Žiadosť o vydanie dodatočného povolenia Veľkosť: 342.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Žiadosť o rozkopávkové povolenie Veľkosť: 178.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Veľkosť: 267 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením Veľkosť: 288.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu na pozemok Veľkosť: 178.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Žiadosť na povolenie odstránenia stavby Veľkosť: 303.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
ČESTNÉ VYHLÁSENIE Veľkosť: 185.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Žadosť o povolenie reklamnej stavby Veľkosť: 205.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Vyhlásenie stavebného dozoru Veľkosť: 289.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Vyhlásenie stavebného dozoru- na kolaudáciu Veľkosť: 288.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Stiahnutie žiadosti Veľkosť: 188.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Oznámenie o začatí stavby Veľkosť: 273.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Ohlásenie stavebných úprav Veľkosť: 357.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Ohlásenie drobnej stavby Veľkosť: 355.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa ust. § 3 vyhl. MŽP SR č. 4532000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona Veľkosť: 358.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Veľkosť: 303.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
Návrh na povolenie zmeny Veľkosť: 272.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017
MZZO Veľkosť: 354.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2017