Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Povinné zverejňovanie informácií

 1. PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM

 

 1. a) Spôsob zriadenia obce

Obec Trnovec nad Váhom bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j v dňoch 23. a 24. 11. 1990.

 

 1. b) Právomoci a kompetencie obce

Kompetencie obce (t. j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené

- Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)

- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)

- platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

- všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

 

 1. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE

Orgánmi obce Trnovec nad Váhom sú obecné zastupiteľstvostarosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Trnovec nad Váhom je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Trnovec nad Váhom je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

- komisie obecného zastupiteľstva a to:

- komisiu finančnú a podnikateľskú

- komisiu životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva

- komisiu školstva, mládeže a kultúry

- komisiu sociálnu, bytovú a zdravotníctva

- komisiu športu

- komisiu pre dohľad nad dodržiavaním ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri vykonávaní funkcií verejných funkcionárov

- obecný úrad v Trnovci nad Váhom, ktorý sa člení na nasledujúce referáty:

 • referát pre spisovú službu
 • referát pre vnútornú správu
 • referát ekonomický
 • referát pre dane a poplatky
 • referát technický
 • referát pre verejnú zeleň
 • referát kultúry

 

- obecná polícia v Trnovci nad Váhom

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Trnovec nad Váhom, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontroly plnenia úloh obce.

 

 1. INFORMÁCIE O SPÔSOBE ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ

- miesto, kde možno informácie získať: Obecný úrad Trnovec nad Váhom, kontaktné miesto na prízemí úradu

- čas: počas úradných hodín Obecného úradu v Trnovci nad Váhom

- spôsob získavania informácií: ústne, písomne, elektronickou poštou

 

 1. INFORMÁCIE O SPÔSOBE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV, PODNETOV a SŤAŽNOSTÍ A O POSTUPE OBCE PRI ICH VYBAVOVANÍ

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

1/ poštou na adresu obce: OBEC Trnovec nad Váhom, 925 71  Trnovec nad Váhom 587

2/ osobne v podateľni Obecného úradu Trnovec nad Váhom v úradných hodinách

Obec Trnovec nad Váhom postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

 

 1. INFORMÁCIE O SPÔSOBE PODÁVANIA OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VOČI ROZHODNUTIAM OBCE

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach možno podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

1/ poštou na adresu obce: OBEC Trnovec nad Váhom, 925 71  Trnovec nad Váhom 587

2/ osobne v podateľni Obecného úradu Trnovec nad Váhom v úradných hodinách.

 


 1. PREHĽAD PREDPISOV, PODĽA KTORÝCH OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM KONÁ A ROZHODUJE, ALEBO KTORÉ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB A PRÁVNICKÝCH OSÔB VO VZŤAHU K OBCI

Obec Trnovec nad Váhom koná a rozhoduje v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a v súlade so zákonmi uverejnenými v Zbierke zákonov SR http://www.slov-lex.sk/ezz, najmä:

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
 • ďalšie zákony platného právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky -   http://www.slov-lex.sk/ezz 

 

                                                                                     Mgr. Oliver Berecz, prednosta úradu

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Informácie Veľkosť: 2.35 MB Formát: pdf Dátum: 25.8.2016