Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Dátum: 15.02.2024
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 137
2 min. čítania
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Doplnenie technologických zariadení do výroby PVAC disperzií

OBEC Trnovec nad Váhom podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

INFORMUJE VEREJNOSŤ

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

 

„Doplnenie technologických zariadení do výroby PVAC disperzií”

navrhovateľa Duslo, a. s. Šaľa, so sídlom

Administratívna budova 1236, 927 03  Šaľa.

 

Dňom doručenia oznámenia začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

V zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  a podľa § 65g ods. 3 zákona informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a zároveň oznamujeme, že do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie v kancelárii spisovej služby na 1. poschodí obecného úradu po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia na úradnej tabuli a webovom sídle obce Trnovec nad Váhom.

Oznámenie je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva na adrese

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/doplnenie-technologickych-zariadeni-do-vyroby-pvac-disperzii

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v stanovenej lehote doručené dotknutej obci.

 

zvesené 11. 3. 2024