Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

SÚBOR
Dátum: 17.10.2023
Počet videní: 274
5 min. čítania
Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, doručenej Inšpekcii dňa 17. 8. 2023, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ a podľa § 62 stavebného zákona upovedomuje, že dňom doručenia žiadosti sa začalo správne konanie vo veci zmeny č. Z44-SP integrovaného povolenia pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“, vydaného rozhodnutím č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 11. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“).
Predmetom konania je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „IA č. 2389d rekonštrukcia zavážania surovín do skladov“ ako aj vydanie príslušných súhlasov v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určuje 30 dňovú lehotu na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia tohto upovedomenia.
Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ Vám oznamujeme, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii po predchádzajúcom dohodnutí termínu na mailovej adrese dana.lieskovska@sizp.sk alebo na telefónnom čísle 0949 006 483 v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.
Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu predĺži podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ lehotu na vyjadrenie k žiadosti.
Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.
Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.
Podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote Inšpekcia neprihliada.
Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu Inšpekcie a podľa možností aj na elektronické adresy dana.lieskovska@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk.

 

Predmetné dokumenty sú priložené k nahliadnutiu ako príloha.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue Veľkosť: 384.7 kB Formát: pdf Dátum: 18.10.2023
Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia Veľkosť: 605.1 kB Formát: pdf Dátum: 18.10.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.