Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO číslo 284/2023-1.7/mo

SÚBOR
Dátum: 17.10.2023
Počet videní: 328
4 min. čítania
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO číslo 284/2023-1.7/mo

Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 37 zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ZÁVEREČNÉ STANOVISKO číslo 284/2023-1.7/mo(63533/2022, int.63534/2022).

Názov navrhovanej činnosti: Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice

Účelom navrhovanej činnosti „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“, „navrhované zariadenie“, alebo „navrhovaná technológia“) je vybudovanie zariadenia na splyňovanie komunálneho odpadu s asistenciou plazmy, s maximálnou kapacitou 100 000 t/rok, ktorého primárnym výstupom bude syntézny plyn a bude tiež dochádzať k produkcii tuhého vitrifikovaného zvyškového produktu v podobe inertnej trosky. Užívateľom navrhovanej činnosti bude navrhovateľ - spoločnosť SPV DÁLOVCE s.r.o.

Záverečné stanovisko je podľa § 37 zákona rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie. Právoplatnosťou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovateľa navrhovanej činnosti, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene vo variante odsúhlasenom príslušným orgánom v záverečnom stanovisku.
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku.
Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona právo podať rozklad proti záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom konania o vydaní záverečného stanoviska. Rozklad možno podať na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia záverečného stanoviska účastníkovi konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia záverečného stanoviska považuje pätnásty deň zverejnenia záverečného stanoviska príslušným orgánom podľa § 37 ods. 7 zákona.

 

Záverečné stanovisko je priložené k nahliadnutiu nižšie ako príloha.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
MŽP SR - Stanovisko Veľkosť: 1.95 MB Formát: pdf Dátum: 18.10.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.