Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí územného konania

SÚBOR
Dátum: 10.11.2020
Autor: Ing. Daša Hasztermanová
Počet videní: 425
Oznámenie o začatí územného konania

základňová stanica telekomunikačnej siete spoločnosti O2

 

O2 Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24 Bratislava v zastúpení AIR TREND, s.r.o., M.Bela 32 Piešťany, podali  dňa 16.09.2020 podali na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

 

Základňová stanica telekomunikačnej siete SATRT s el.prípojkou NN, VN a TS

 

na pozemku registra EKN parcelné číslo 1537/3 a 1537/2 druh pozemku orná pôda, vlastník Slovenská republika, Slovenský pozemkový fond.

 

Popis stavby:

Základňová stanica telekomunikačnej siete spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. s elektrickou prípojkou NN, VN a Trafostanicou s názvom SATRT pozostáva z oceľovej konštrukcie-stožiar a prevádzkového objektu-technológia s anténnym systémom.

 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.  v súlade s ustanovením § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám a známym účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery územia a návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie  obsahu návrhu, upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Účastníci konania môžu svoju pripomienky a námietky predložiť  na tunajší úrad najneskôr do 7  pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. Inak sa na ne neprihliadne.   

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy a obec v mieste stavby.

 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc.

Upozornenie:

V odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť

 

 

Oznámenie sa doručí účastníkom konania: verejnou vyhláškou

Slovenský pozemkový fond, Búdkova  36, 817 15 Bratislava

FARMA MAJCICHOV, a.s., 919 22 Majcichov č. 50

 

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám: jednotlivo

Obec Trnovec nad Váhom

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

Dopravný úrad SR, Letectvo, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava

Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekom.sietí, Odbor telekomunikácií, Pribinova 2,812 72 Bratislava

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

SPP - distribúcia,  a.s., Mlynské Nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava 26

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Galanta, P.Pázmanya  4, 927 01 Šaľa

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64,

949 11 Nitra

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

Regionálny úrad verejného zdravotnícka, Štefánikova  58, 949  63 Nitra

Okresný úrad Šaľa, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

Slovenská správa ciest, Miletičova  19, 820 05 Bratislava

 

 

Navrhovateľ: na vedomie

O2 Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24 Bratislava, v zastúpení AIR TREND, s.r.o., M.Bela 32, 921 01 Piešťany

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
O2 slovakia Veľkosť: 88.3 kB Formát: pdf Dátum: 10.11.2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.