Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trnovec nad Váhom je strednodobý programový dokument vypracovaný na obdobie rokov 2007 – 2013 s víziou do roku 2020. Jeho cieľom je sformulovať predstavu o rozvoji a smerovaní obce v súlade s cieľmi a záujmami jej občanov a zároveň v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, s koncepciami SR, Nitrianskeho samosprávneho kraja, mikroregiónu Via Romanum a ďalšími rezortnými stratégiami. PHSR je otvoreným dokumentom, ktorý je možné a potrebné pravidelne aktualizovať a dopĺňať. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trnovec nad Váhom plní funkciu jedného zo základných dokumentov potrebných na získanie finančných prostriedkov z verejných zdrojov. Jeho vypracovanie je podmienkou pre investovanie verejných investičných prostriedkov všetkých úrovní. Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja zároveň v § 17 zakotvuje povinnosť obce vypracovať, schvalovať a pravidelne vyhodnocovať plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trnovec nad Váhom je vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších zmien a doplnkov v zmysle uplatnenia princípu programovania, subsidiarity a partnerstva. Zadávateľom spracovania PHSR obce Trnovec nad Váhom bola obec Trnovec nad Váhom a Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom. Zostavovateľom dokumentu boli Fórum centrum pre regionálny rozvoj zo Šamorína a Regionálna rozvojová agentúra Šaľa. Pri spracovaní dokumentu postupoval zostavovateľ v súlade s metodickou príručkou na vypracúvanie PHSR obce, ktorú v roku 2004 vydalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Do spracovania PHSR obce boli zapojení všetci sociálni partneri na úrovni obce – samospráva, podnikatelia, mimovládne organizácie a verejnosť. V rámci spracovania PHSR obce uskutočnil zostavovateľ prieskum verejnej mienky a tri obecné stretnutia. Prieskum verejnej mienky bol vykonaný počas zberu údajov pre audit zdrojov pre „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trnovec nad Váhom“ a „Stratégiu rozvoja územia Mikroregiónu Via Romanum“ miestnymi obyvateľmi, vedúcimi neziskových organizácií, podnikateľmi, členmi obecného zastupiteľstva a starostom obce. Názory občanov,predstaviteľov podnikateľského sektora i zástupcov neziskových organizácií boli zapracované do výsledného dokumentu.

PHSR obce Trnovec nad Váhom obsahuje tri základné časti

  • analytická časť (socio-ekonomická analýza, SWOT analýza, analýza realizovaných opatrení, kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja)
  • strategická časť (vízia, ciele, priority, opis rozvojovej stratégie, opatrenia a aktivity)
  • implementačná časť (finančný plán, operačný plán na roky 2007-2009, zabezpečenie realizácie, organizačné zabezpečenie, monitorovanie a hodnotenie)

Najdôležitejšou fázou programu bude jeho implementácia – príprava operačného plánu, realizácia aktivít a ich monitorovanie. Operačný plán obsahuje podrobný plán konkrétnych aktivít, ktoré je potrebné vykonať v danom období pre dosiahnutie cieľov. 

PHSR obce Trnovec nad Váhom má širokú miestnu podporu a je užitočným nástrojom nielen na koordináciu prioritných rozvojových zámerov, ale i na získavanie prostriedkov potrebných na ich realizáciu.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
phsr Veľkosť: 1 MB Formát: pdf Dátum: 23.7.2015