Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberný dvor Trnovec nad Váhom

  logo_op_kzp_B_RGB     EUlogotyp-SAZP-2015-A-00

 

 

 

Názov projektu:        Zberný dvor Trnovec nad Váhom

Kód ITMS2014+:       310011B499

Prijímateľ:                 Obec Trnovec nad Váhom

                                  Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom              

Miesto realizácie:       NUTS II Západné Slovensko, Trnovec nad Váhom

Poskytovateľ:            Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra:   Slovenská agentúra životného prostredia

Operačný program:   310000- OP Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Kohézny fond

Prioritná os:             310010- 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
                                 environmentálnej infraštruktúry

 

Konkrétny cieľ: 310010010- 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy:  OPKZP –PO1–SC111–2016–10

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:  10/2017 – 9/2018

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:   27.12.2016

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí  NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:          561 450,05 EUR

Maximálna výška NFP (95%):                      533 377,55 EUR

Výška spolufinancovania (5%):                      28 072,50 EUR

 

Stručný popis a cieľ projektu:

Obec Trnovec nad Váhom sa rozhodla vybudovať zariadenie na zber KO so zberovou kapacitou a vybavením pokrývajúcimi potreby obyvateľov obce. Predmetom projektu je vybudovanie zberného dvora so zodpovedajúcou obslužnou technikou a vybavením- kolesovým nakladačom, univerzálnym vozidlom a drvičom BRKO. Zberný dvor bude vybudovaný v súlade s požiadavkami platnej odpadovej legislatívy a bude spĺňať všetky ustanovené náležitosti nakladania s KO.

 

Aktivity projektu

Hlavné aktivity projektu: Triedený zber komunálnych odpadov

Typ aktivity: 21431001001- B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzaniu vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 

http://www.op-kzp.sk/

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.