Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podpora a udržanie opatrovateľskej služby v obci Trnovec nad Váhom

Obec Trnovec nad Váhom sa v auguste 2021 zapojila do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu opatrovateľskej služby II. Cieľom tejto výzvy je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Investičnou prioritou výzvy bola podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.

Kód projektu: 312081BIV9

Názov projektu: Podpora a udržanie opatrovateľskej služby v obci Trnovec nad Váhom

Riadiaci orgán: OP Ľudské zdroje

Nadradený subjekt orgánu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: Obec Trnovec nad Váhom

Hlavná aktivita projektu: poskytovanie opatrovateľskej služby

Zameranie projektu: Dopytovo- orientovaný projekt

Obec získala príspevok v maximálnej výške v sume 48 960 Eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti kvalifikovanou opatrovateľkou.

Trvanie projektu: 12/2021 - 11/2023.

Stručný popis projektu:

Predkladaný projekt je zameraný na podporu opatrovateľskej služby v obci Trnovec nad Váhom. Našim cieľom je vytvoriť také podmienky pre občanov našej obce odkázaných na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe, ktoré im umožnia čo najdlhšie zotrvať v ich domácom prostredí, žiť dôstojný a plnohodnotný život, a tak predísť ich sociálnemu vylúčeniu. 

Hlavnou aktivitou predkladaného projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom 4 kvalifikovaných opatrovateliek  v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas: plný pracovný úväzok  - 2 opatrovateľky, na kratší pracovný čas - 2 opatrovateľky.

V súlade so špecifickým cieľom sú cieľovou skupinou predkladaného projektu:

-deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby

-zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore sú jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Cieľom obce je v čo najväčšej miere pomôcť zotrvať klientom v prirodzenom domácom prostredí, a to prostredníctvom poskytovania kvalitnej opatrovateľskej služby prostredníctvom kvalifikovaných opatrovateliek/opatrovateľov a zároveň zabezpečiť pre nich čo najlepšie pracovné podmienky, tak aby neodchádzali za lepšími pracovnými podmienkami do iných miest a krajín ale zotrvali v obci Trnovec nad Váhom.

 V rámci projektu sa podporí opatrovateľská služba v obci Trnovec nad Váhom, konkrétne 4 pracovné miesta, ktorých predmetom je poskytovanie opatrovateľskej služby kvalifikovanou opatrovateľkou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas na plný úväzok – 2 opatrovateľky  a aj kratší pracovný úväzok 2 opatrovateľky.

Realizáciou projektu – poskytovaním opatrovateľskej služby občania odkázaní na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe budú mať lepší prístup k takým kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám, ktoré môžu prijímať bez umiestnenia v pobytovom zariadení a zotrvať vo svojom domácom prostredí, žiť dôstojný a plnohodnotný život a tak predísť sociálnemu vylúčeniu. Inštitucionálna starostlivosť by im neumožnila takú kvalitu života ako kvalitné služby na komunitnej úrovni a znamenala by aj sociálne vylúčenie a segregáciu.

Realizáciou projektu prispejeme k plneniu cieľov Operačného programu Ľudské zdroje a tým k dosiahnutiu aj jedného z cieľov stratégie Európa 2020, Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 230 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja SR: Zabezpečiť dostupnosť kvalitných sociálnych služieb a podporu ľudských zdrojov.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.esf.gov.sk                                 www.ec.europa.eu                             www.mpsvr.sk

 

 

Snímka1_1

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
informačná tabuľa Veľkosť: 931.6 kB Formát: jpg Dátum: 6.2.2023
informácie o projekte Veľkosť: 342.4 kB Formát: pdf Dátum: 6.2.2023