Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Modernizácia biologickej/chemickej učebne školy

0213_plagat_a3_1

Výzva na predloženie ponuky

 

Obec Trnovec nad Váhom, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Modernizácia biologickej/chemickej učebne školy – Didaktické pomôcky“

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa :

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona

Názov verejného obstarávateľa : Obec Trnovec nad Váhom

Sídlo: Obecný úrad v Trnovci nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 587

Štatutárny zástupca: Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

           Kontaktná osoba : Mgr. Nikoleta Vargová

IČO: 00306240               

DIČ: 2021024071

Tel.: 031 7781 496       

            E-mail: prednosta@trnovecnadvahom.sk

Internetová stránka: https://www.trnovecnadvahom.sk/

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu.: SK11 0200 0000 0000 1822 0132        

            Kontakt pre predmetné verejné obstarávanie : Agentúra pre  poradenstvo  a obstarávanie      KLIENT, s.r.o.,  P.O.Box 42A, 949 01 Nitra, klientnitra@gmail.com

 1. Miesto doručenia ponuky :

Agentúra pre  poradenstvo  a obstarávanie KLIENT, s.r.o.,  P.O.Box 42A, 949 01 Nitra

 1. Predmet obstarávania

3.1  Názov predmetu zákazky :

„Modernizácia biologickej/chemickej učebne školy – Didaktické pomôcky“

3.2  Druh zákazky :

Tovar

3.3  Stručný opis zákazky :

Predmetom zákazky je dodávka didaktických pomôcok v zmysle špecifikácie predmetu zákazky, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto Výzvy, v rámci modernizácie biologickej/chemickej učebne ZŠ Trnovec nad Váhom v súlade s pracovnými normami pre prácu žiakov v týchto odborných učebniach, vrátane inštalácie, odskúšania, uvedenia do prevádzky a zaškolenia osôb.

3.4  Rozdelenie predmetu zákazky :

           Nie. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky.

3.5  Spoločný slovník obstarávania (CPV) pre rozhodujúcu časť predmetu zákazky :

           39162200-7       Učebné pomôcky a zariadenia

3.6  Možnosť predloženia variantných riešení :

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude sa takéto riešenie vyhodnocovať.

 1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :

Kúpna zmluva, podľa vzoru, ktorý je Prílohou č. 3 tejto Výzvy.

 1. Podrobný opis predmetu zákazky :

V zmysle Špecifikácie premetu zákazky, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto Výzvy.

 1. Predpokladaná hodnota zákazky : 36 252,02 EUR bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky bola verejným obstarávateľom určená v súlade s § 6 ods. 1 zákona   na   základe   údajov   získaných   prieskumom   trhu s požadovaným plnením.

 

 1. Miesto a termín dodania predmetu zákazky

 7.1  Miesto dodania predmetu zákazky :

 Základná škola s materskou školou, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 302

 7.2  Termín dodania predmetu zákazky :

Predávajúci je povinný dodať Tovar vrátane inštalácie, odskúšania, uvedenia do prevádzky, a    zaškolenia osôb do 30 dní od písomného uplatnenia výzvy Kupujúceho.

 1. Trvanie zmluvy :

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú najneskôr do 31.12.2020

 1. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky :

 Bez úhrady. Súčasť predmetnej výzvy.

 1. Financovanie predmetu zákazky :

Predmet zákazky bude financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, ITMS kód projektu : 302021K119 a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Preddavky sa neposkytujú.

 1. Lehota na predloženie ponuky : 11.2019 do 08:00 hod.
 2. Spôsob predloženia ponuky :

Listinnou poštou na adresu - Agentúra pre  poradenstvo  a obstarávanie KLIENT, s.r.o., P.O.Box 42A, 949 01 Nitra

 

Verejný obstarávateľ, pre jednoznačnosť preukázania dátumu odoslania a prijatia ponuky, odporúča uchádzačom realizovať odosielanie ponúk prostredníctvom pošty formou  „DOPORUČENEJ ZÁSIELKY“.

 

 1. Podmienky účasti - OSOBNÉ POSTAVENIE :

(1)Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti podľa  ustanovenia  §  32  ods.  1  zákona týkajúcu sa osobného postavenia :

a) písm.e) je oprávnený realizovať predmet zákazky

b) písm.f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa §40 ods.6 písm.f) zákona z dôvodu neodstrániteľnosti konfliktu záujmov.

(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie  podmienky účasti podľa bodu 1 b) doloženým čestným vyhlásením podľa vzoru, ktoré je Prílohou č.6  tejto Výzvy. Podmienku účasti podľa bodu 1a) uchádzač nepreukazuje, verejný obstarávateľ si danú skutočnosť overuje sám v obchodných registroch.

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk :

Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky. Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou a bez výhrad voči zneniu vzorovej zmluvy vyhodnotí verejný obstarávateľ ako úspešnú a takúto cenovú ponuku prijme.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit predmetného zadávania, alebo budú pre neho inak neprijateľné.

 1. Pokyny na zostavenie ponuky

 15.1  Jazyk ponuky :

             Celá ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku - v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s  jeho  úradným  prekladom  do  štátneho  jazyka;  to  neplatí  pre  ponuky,  doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

 

15.2  Forma ponuky :

Ponuka musí byť doručená v nepriehľadnom vonkajšom obale (napr. nepriehľadná obálka), ktorý musí byť označený v zmysle bodu 15.4.tejto Výzvy.

15.3  Počet vyhotovení ponuky :

Uchádzač predkladá ponuku v zmysle bodu 15.5 v jednom vyhotovení. Všetky požadované  doklady sa predkladajú ako originál, alebo úradne overená kópia originálu. Listinné dokumenty a doklady, ktoré sú vystavené uchádzačom, musia byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača v súlade s oprávnením podpisovať za uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou, v prípade splnomocnenia sa vyžaduje aj predloženie splnomocnenia.

15.4  Označenie ponuky :

„Neotvárať – VO – Didaktické pomôcky“

 • Obsah ponuky :

 Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady, dokumenty a údaje :

 • Identifikačné údaje uchádzača : (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, IBAN) s uvedením názvu predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá

15.5.2  Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa bodu 13. tejto Výzvy.

  15.5.3    Cenový návrh za realizáciu celého predmetu zákazky podľa tejto Výzvy, v zmysle  vzoru, ktorý je Prílohou č.2 výzvy – Kalkulácia ceny, pričom cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke.

15.5.4   Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a s požiadavkami na  predmet    zákazky  podľa vzoru, ktoré je Prílohou č.4  tejto Výzvy.

15.5.5    Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch  podľa vzoru, ktoré je Prílohou č.5  tejto Výzvy Uchádzač predloží dané vyhlásenie aj v prípade, ak nebude uplatňovať subdodávateľov.

 1. Otváranie ponúk : 11.2019 o 10:00 hod.

Miesto otvárania ponúk : Agentúra pre  poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o., Čulenova 22, 949 01 Nitra

 1. Postup pri otváraní ponúk : Ponuky budú otvárané bez účasti uchádzačov.
 2. Lehota viazanosti ponúk : 31.05.2020
 3. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi : v zmysle bodu 1. tejto Výzvy.
 4. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :

Dátum odoslania tejto Výzvy : 11.2019.

Informácia o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk sa zasiela úspešnému i neúspešným uchádzačom.

V prípade požiadavky na spracovanie osobných údajov fyzických osôb vo verejnom obstarávaní, v zmysle §13 ods.1 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov), postupuje zadávateľ zákazky a osoby podieľajúce sa na spracovaní týchto osobných údajov v súlade s právnym základom podľa §13 ods.1 písm.c) zákona o ochrane osobných údajov- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná, keď osobitným predpisom je platný zákon o verejnom obstarávaní.

Výzva sa zasiela záujemcom/uchádzačom elektronicky e-mailom v zmysle metodického pokynu CKO č. 14.

 

 1. Osobitné podmienky pre plnenie zmluvy :

Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, nebude v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou takejto faktúry mať Predávajúci nárok na úhradu úrokov z omeškania. Za okolnosti vylučujúce  zodpovednosť sa považuje tiež konanie, respektíve nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu podľa Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany Kupujúceho Predávajúcemu.

Táto zmluva stráca platnosť  neschválením procesu verejného obstarávania zákazky zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku alebo jeho kontrolných orgánov t. z. kontrola verejného obstarávania zo strany riadiaceho alebo kontrolného orgánu poskytovateľa nenávratného finančného príspevku konštatuje, že výdavky vzniknuté v procese verejného obstarávania nebudú pripustené na financovanie alebo Kupujúci predloží žiadosť o späťvzatie dokumentácie predloženej na kontrolu procesu verejného obstarávania z dôvodu ak nie je možné doplnenie alebo vysvetlenie nezrovnalostí zistených kontrolou. O tejto skutočnosti je Kupujúci povinný upovedomiť Predávajúceho bez zbytočného odkladu.

Predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), ktorú má Kupujúci uzatvorenú s Poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami Poskytovateľa NFP na vykonanie auditu/kontroly sú najmä :

Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,

Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu so sídlom vo Zvolene, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,

Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditórov,

Osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

 

Z dôvodu zákonných obmedzení na strane Kupujúceho, dodatkom k zmluve nie je možné dohodnúť zmenu predmetu plnenia podľa druhu Tovaru, ktorý bol hodnotený verejným obstarávateľom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Informácie k Prílohám Výzvy :

Príloha č.1 – Špecifikácia predmetu zákazky

Pre všetky prípadné požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.

V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v tejto výzve výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, verejný obstarávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

 

Príloha č.2 – Kalkulácia ceny

 1. Cena za predmet zákazky sa stanovuje v zmysle platnej legislatívy o cenách.
 2. Cena predmetu zákazky musí byť vyjadrená ako  cena za kompletné plnenie. Celková cena, ktorú uchádzač v ponuke uvedie sa za takú považovať aj bude. Pre vyhodnotenie cien ponúk je rozhodujúca celková cena. Ak uchádzač predloží dve rôzne celkové ceny v jednej ponuke, platiť bude cena výhodnejšia pre zadávateľa, ak neovplyvní poradie uchádzačov. Ak celková cena predmetu zákazky nerobí ponuku mimoriadne nízkou a uchádzač sa stane úspešným uchádzačom, ak sa dopustil prípadných matematických chýb, bude povinný ich odstrániť v rámci poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, tak, aby sa celková cena ponuky nezmenila.
 3. Uchádzač musí pre každú položku kalkulácie ceny za predmet zákazky, ak ich je viac ako jedna, uviesť aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčtom súčinov jednotkovej ceny a množstva MJ položky všetkých položiek uvedených v zozname položiek, ktorý je súčasťou predmetnej kalkulácie ceny. V prípade, že uchádzač neuvedie pre každú položku kalkulácie ceny jednotkovú cenu, bude požiadaný o vysvetlenie ponuky, pričom vysvetlením ponuky uchádzač nemôže meniť ponuku a teda ani celkovú cenu ponuky.
 4. Všetky jednotkové ceny, položkové ceny i celkové ceny musia mať najviac dve desatinné miesta. Upozorňujeme uchádzačov na nastavenie formátu čísla na zaokrúhľovanie na 2 desatinné miesta cez príkaz ROUND, nie na zobrazovanie čísla na 2 desatinné miesta. Nenastavenie správneho formátu, resp. nevykonanie skúšky správnosti súčtu vyobrazených čísiel, ktoré budú mať dve desatinné miesta len kvôli nezobrazeniu ostatných desatinných miest spravidla spôsobí matematickú chybu.
 5. Cena za predmet zákazky je maximálna a musí obsahovať všetky plnenia nevyhnutné pre riadne splnenie predmetu zákazky. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce  cenu predmetu zákazky s výnimkou možnosti podľa zmluvy, sú vylúčené.
 6. Nacenená kalkulácia ceny musí byť podpísaná oprávnenou osobou uchádzača v súlade s oprávnením podnikať (podpis a pečiatka, ak je povinný používať pečiatku), s uvedením dátumu vyhotovenia.

 

Príloha č.3 – Vzor zmluvy

S úspešným uchádzačom bude podpísaná Kúpna zmluva v zmysle Obchodného zákonníka platného v SR. Verejný obstarávateľ a úspešný uchádzač môžu po spoločnej dohode vykonať zmeny alebo doplnenia v texte vzorovej zmluvy pred jej uzatvorením, najmä ale len pokiaľ ide o drobné technické úpravy alebo spresnenia avšak len za predpokladu, že tieto zmeny alebo doplnenia nebudú v rozpore s touto Výzvou  a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

Za rozpor s Výzvou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom sa nepovažujú prípadné nevyhnutné úpravy textu zmluvy vykonané za účelom dosiahnutia súladu s platnou legislatívou, ak by takýto rozpor týkajúci sa obdobia plnenia zmluvy bol zistený.

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VnPP_Didaktikpom Veľkosť: 148.2 kB Formát: docx Dátum: 5.11.2019
Priloha_c_1_Specifikacia Veľkosť: 19.9 kB Formát: xlsx Dátum: 5.11.2019
Priloha_c_2_Kalkulacia Veľkosť: 21.1 kB Formát: xlsx Dátum: 5.11.2019
Vzor_zmluvy_Didaktikpom Veľkosť: 35.4 kB Formát: docx Dátum: 5.11.2019
Priloha_c_4 Veľkosť: 13.2 kB Formát: docx Dátum: 5.11.2019
Priloha_c_5 Veľkosť: 15.2 kB Formát: docx Dátum: 5.11.2019
Priloha_c_6 Veľkosť: 13.3 kB Formát: docx Dátum: 5.11.2019