Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obnova verejného osvetlenia v obci Trnovec n/V.

 

Desktop3

   
Názov projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Trnovec nad Váhom
Kód projektu ITMS 25120220362
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 2 Energetika
Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verjeného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Prijímateľ Obec Trnovec nad Váhom
Sídlo prijímateľa Trnovec nad Váhom 587, 925 71
Miesto realizácie projektu Trnovec nad Váhom
Začiatok realizácie aktivít projektu 6 / 2015
Ukončenie realizácie aktivít projektu 12 / 2015
   
Výška poskytnutého finančného príspevku  281 192,11 eur
Celkové oprávnené výdavky 295 991,70 eur
   
Cieľ projektu

Dosiahnutie úspory elektrickej energie prostredníctvom obnovy, rekonštrukcie a modernizácie

verejného osvetlenia v obci

Špecifický cieľ projektu 1 Rekonštrukcia a modernizácia svietidiel a iných prvkov svetelnej sústavy
Špecifický cieľ projektu 2 Zníženie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia
Špecifický cieľ projektu 3 Zníženie nákladov na údržbu sústavy verejného osvetlenia
   

 

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2111647&l=sk

 http://trnovecnadvahom.sk/data/advertisement/trnovecnadvahom/1892/3323_zmluva-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku.pdf

 Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 5 % zo štátneho rozpočtu SR.

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do Vašej budúcnosti.“

Riadiaci orgán pre OP KaHR:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 

http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--6118/127803s

http://www.mhsr.sk

 

Projekt s názvom ,,Obnova verejného osvetlenia v obci Trnovec nad Váhom" bol ukončený v decembri 2015 a realizovaný  spoločnosťou EL PARTNER s.r.o.,Galanta.