Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie OZ

1. Komisia finančná, podnikateľská a nakladania s majetkom obce

Zaujíma svoje odborné stanoviská najmä v súvislosti:

 • vytvára koncepciu a kritériá nakladania s majetkom obce s cieľom zabezpečiť efektívne fungovanie obce, s reálnym príjmom do rozpočtu
 • vytvára koncepciu a kritériá obstarávania majetku obce
 • navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce (daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a pod.)
 • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, posudzuje rozpočtové požiadavky z hľadiska ich prínosu pre obec a jej rozvoj
 • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu na zmenu rozpočtu obce vrátane obecných organizácií (ďalej len rozpočtu obce) na príslušný rok
 • prerokováva a hodnotí priebežné výsledky plnenia rozpočtu obce ako i účelovosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov
 • prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce a rozdeleniu hospodárskeho výsledku
 • prerokováva a vyjadruje sa k použitiu mimorozpočtových peňažných fondov
 • prerokováva a vyjadruje sa k prijatým úverom, resp. pôžičkám obcou a zriadeniu záložného práva k majetku obce
 • prerokováva a vyjadruje sa k združovaniu prostriedkov obce
 • prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vrátane zverenia majetku obce do výpožičky a prenájmu majetku obce
 • prerokováva prijatie darov
 • prerokováva a vyjadruje sa k odpusteniu resp. zníženiu pohľadávok obce
 • prerokováva a vyjadruje sa k nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce
 • kontroluje spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a dodržiavanie VZN v pôsobnosti komisie
 • vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom obce, resp. iným materiálom majúcim dopad na rozpočet obce
 • prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim stanovisko
 • zúčastňuje sa na kontrolných dňoch investičných akcií obce
 • prerokováva parametre investičných akcií a podmienky pre zadanie jednotlivých investičných akcií v štádiu projektovej prípravy
 • vyjadruje sa k podkladom pre verejné obstarávanie investičných akcií
 • je garantom pri príprave strategických materiálov obce týkajúcich sa smerovania a rozvoja obce
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ 
Predseda: Ing. Jaroslav Hlavatý
Členovia:  Ing. Monika Ábrahámová, Róbert Láng, Dezider Marček, PaedDr. Jazmína Székházi Hlavatá, Katarína Tusková, Mgr. Adrián Vološin

 


2. Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva

Zaujíma svoje odborné stanoviská najmä v súvislosti:

 • s návrhom rozpočtu obce a organizácií riadených obcou, zmenami rozpočtu
 • so záverečným účtom obce
 • s návrhom programu odpadového hospodárstva
 • so zásobovaním pitnou vodou a odvádzaním odpadových vôd na území obce
 • s koncepciou tvorby a ochrany životného prostredia
 • s čistotou obce, správou a údržbou verejnej zelene, odvozom komunálneho odpadu
 • s realizáciou investičnej činnosti
 • s budovaním technickej infraštruktúry a dopravných stavieb
 • s návrhmi VZN obce v oblasti životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva
 • s technickým stavom miestnych komunikácií
 • s označovaním ulíc a verejných priestranstiev
 • s posudzovaním koncepcie z hľadiska rozvoja obce
 • s ďalšími záležitosťami, ktoré spadajú pod oblasť pôsobenia tejto komisie 
Predseda: PaedDr. Imrich Suba, PhD.
Členovia: Ing. Jozef Belovič, Ing. Mária Gašpieriková, Rastislav Hrabovský, Vladislav Ševčík, Martin Tóth, Ing. Ján Valo, Ing. Petronela Vižďáková
 


3. Komisia športu, školstva, mládeže a kultúry

 • svojimi podnetmi a návrhmi podporuje zriadenie a zachovanie kultúrnej činnosti, záujmových a spoločenských organizácií v oblasti jej pôsobnosti
 • vytvára a kontroluje činnosť a podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej činnosti
 • organizačne pripravuje významné kultúrne a spoločenské podujatia miestneho významu
 • vyjadruje sa k zriadeniu, spojeniu a zrušeniu základnej školy, materskej školy a školského zariadenia
 • predkladá návrhy pri zostavovaní plánu a rozpočtu školy a školského zariadenia
 • sleduje stav výkonu správy školy a školského zariadenia v obci sleduje stav výchovy a vzdelávania v základnej škole a školského zariadenia, o čom informuje obecné zastupiteľstvo
 • dáva návrhy a podnety na voľbu členov Rady školy
 • podnetmi a návrhmi utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry v obci, najmä rozvoj športu pre všetkých a podporuje organizovanie telovýchovných, turistických a športových podujatí
 • kontroluje stav správy športových obecných zariadení, sleduje a vyhodnocuje výsledky a úroveň jednotlivých telovýchovných, turistických a športových podujatí, o čom informuje obecné zastupiteľstvo

Predsedníčka: Katarína Tusková
Členovia: Ing. Monika Ábrahámová, Martin Hajdú, Valéria Horváthová, Dezider Marček, Iveta Mesárošová, Mgr. Mária Pešková,  PaedDr. Jazmína Székházi Hlavatá, Martin Tóth  

 

4. Komisia sociálna, bytová a zdravotníctva

Komisia zaujíma svoje stanoviská predovšetkým:

 • so zriaďovaním, zrušovaním, zmenami a doplnkami v náplni činnosti ZOS
 • s poskytovaním starostlivosti v oblasti sociálnych služieb
 • s návrhom poradovníka žiadateľov o obecný byt
 • s výmenou bytov, poskytnutím náhradného bytu, výpoveďou z nájmu bytu
 • so žiadosťami a návrhmi na poskytovanie dotácií alebo návratných finančných výpomocí žiadateľom poskytujúcim sociálnu alebo zdravotnú starostlivosť      
 • s návrhmi VZN obce týkajúcich sa oblastí sociálnej, zdravotnej a bytovej
 • s ďalšími záležitosťami, ktoré spadajú pod oblasť pôsobenia tejto komisie 
Predsedníčka: Ing. Monika Ábrahámová
Členovia: Ing. Peter Gašpierik, Ing. Jaroslav Hlavatý, Rastislav Hrabovský, Dezider Marček, Ing. Július Rábek, PaedDr. Imrich Suba, PhD., Martin Tóth, Katarína Tusková
 
 

5. Komisia na ochranu kultúrneho dedičstva obce Trnovec nad Váhom

 • vedie evidenciu pamätihodností obce
 • podáva návrh na zápis hmotnej alebo nehmotnej veci na zápis do evidencie pamätihodností obce
 • podáva návrh na vyradenie hmotnej alebo nehmotnej veci z evidencie pamätihodností obce
 • predkladá návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce, ich správu a údržbu
 • navrhuje opatrenia na predchádzanie ohrozenia, poškodenia, zničenia pamätihodnosti obce
 • navrhuje opatrenia na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky alebo pamätihodnosti obce
 • spolupracuje pri prezentácii pamätihodností obce ako súčasti svojho kultúrno‐historického dedičstva prostredníctvom informačno‐propagačných materiálov, internetovej stránky obce
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy zúčastnenými na plnení úloh na úseku ochrany pamiatkového fondu, ako aj s vedeckými a odbornými inštitúciami, nadáciami a občianskymi združeniami na území obce
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ

Predseda: Mgr. Oliver Berecz
Členovia: Ing. Jaroslav Hlavatý, Rastislav Hrabovský, Iveta Mesárošová, ThDr. Anton Solčiansky, PaedDr. Imrich Suba, PhD., Katarína Tusková

 

6. Komisia pre dohľad nad dodržiavaním ústavného zákona NRSR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri vykonávaní funkcií verejných funkcionárov

komisia je zriadená a plní úlohy podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov.

Predseda: Ing. Peter Gašpierik
Členovia: Rastislav Hrabovský, Dezider Marček, Ing. Július Rábek, PaedDr. Imrich Suba, PhD.