Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri OZ

 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k), § 15 ods. 4 a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva tieto

 

 

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom

 

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov a členov komisií – neposlancov Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom.

 

 

Článok 2

Zástupca starostu obce

 

 1. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu obce patrí mesačná odmena podľa §25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 

Článok 3

Odmena za výkon funkcie poslanca

 

 1. Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena vo výške 4 % mesačného platu starostu bez zvýšenia mesačne. V tejto odmene sú zahrnuté všetky činnosti, ktoré sú s funkciou poslanca spojené.
 2. Odmena podľa ods. 1 sa kráti:
  1. pri neospravedlnenej neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva alebo na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva, ktorej je poslanec predsedom alebo členom v danom mesiaci o 100 %,
 3. Podkladom pre krátenie odmien sú zápisnice a prezenčné listiny z príslušných zasadnutí.
 4. Odmena sa vypláca štvrťročne.
 5. Na odmenu nemá nárok poslanec, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu obce.

 

 

Článok 4

Odmena za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva

 

 1. Členom stálych komisií, ktorí nie sú zároveň poslancami obecného zastupiteľstva, patrí za účasť na zasadnutí komisie, ktorej je členom, odmena vo výške 1% mesačného platu starostu bez zvýšenia.
 2. Odmeny členov stálych komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva sa vyplácajú na základe ich účasti na zasadnutí stálej komisie obecného zastupiteľstva. Podkladom pre ich vyplatenie je zápisnica zo zasadnutia komisie a prezenčná listina zo zasadnutia komisie.
 3. Odmena sa vypláca polročne.

 

  

Článok 5

Odmeňovanie sobášiaceho poslanca

 

 1. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu sobášiaceho podľa §4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, patrí odmena vo výške 7,50 EUR/hodinu za vykonanie obradu. Táto odmena sa poskytuje nad rámec odmeny podľa článku 3.
 2. Odmeny budú vyplácané raz ročne v závislosti od účasti na obradoch.

 

 

Článok 6

Odmeňovanie osôb účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach

 

 1. Členom Zboru pre občianske záležitosti a zamestnancom obce účinkujúcim na občianskych obradoch a slávnostiach patrí odmena vo výške 7,50 EUR/hodinu za účasť na obrade.
 2. Odmeny budú vyplácané raz ročne v závislosti od účasti na obradoch.

 

 

Článok 7

Spoločné ustanovenia

 

 1. Celkový súčet odmien, vyplatených v kalendárnom roku, nesmie presiahnuť zákonom stanovenú maximálnu hranicu podľa § 15 ods. 4 a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V prípade dosiahnutia tejto hranice už v príslušnom kalendárnom roku nevzniká nárok na vyplatenie akejkoľvek ďalšej odmeny.
 2. Odmeny osobám uvedeným v čl. 4 sa priznávajú iba jedenkrát mesačne i v prípade, že počet zasadnutí je v mesiaci vyšší.
 3. Odmena predsedu a členov komisie na ochranu verejného záujmu verejných funkcionárov je zahrnutá v mesačnej odmene poslanca.
 4. Odmena nepatrí osobám uvedeným v čl. 2 až 4 vrátane, ktoré písomne vyhlásili, že svoju funkciu budú vykonávať bez odmeny.
 5. Odmeny sa budú vyplácať štvrťročne/polročne na bankový účet resp. v hotovosti v pokladni obecného úradu a to do 14. dňa v danom mesiaci.

 

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 

 1. Nadobudnutím účinnosti týchto zásad sa zrušujú Zásady odmeňovania poslancov Obce Trnovec nad Váhom zo dňa 26. 01. 2015.
 2. Tieto Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom č. 37/2019 zo dňa 29. 04. 2019 a nadobúdajú účinnosť dňa 01. 05. 2019.

 

 

 

 

Mgr. Oliver Berecz

    starosta obce