Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kompostáreň nad 10 ton

Názov projektu: Kompostáreň nad 10 ton

Kód projektu ITMS:        24140110037

Operačný program:        Životné prostredie

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond         

Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ:  4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

Prijímateľ:           Obec Trnovec nad Váhom

Sídlo prijímateľa:  Trnovec nad Váhom 587, 925 71

Miesto realizácie projektu:   Trnovec nad Váhom

Začiatok realizácie aktivít projektu:    12 / 2008

Ukončenie realizácie aktivít projektu:   4 / 2012

                 

Celkové plánované výdavky projektu:  418 395,91 eur

Dotácia EÚ z OPŽP: 349 129,46 eur

Skutočný stav projektu: 391 058,51 eur

                 

Cieľ projektu:   

Zvýšenie množstva zhodnocovaných BRO, hlavne odpadov zo záhrad, parkov, cintorína a kuchynského a reštauračného odpadu.

 

Špecifický cieľ projektu 1 : zabezpečiť povinnosť obce vyplývajúce z ustanovení §39 ods. 3 písm.
                                               a) zákona NR SR č.223/2001 Z. z. o odpadoch, a §39 ods. 14 ( od
                                               1.januára 2010 separovať BRO)

Špecifický cieľ projektu 2  : Zefektívňovanie systému zberu BRO

                 

 V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, číslo zmluvy : 005/4.2MP/2009

http://www.zmluvy.gov.sk/index.php?ID=119467

 

Riadiaci orgán pre OP Životné prostredie:

Ministerstvo životného prostredia SR

http://www.minzp.sk/

 

Projekt umožnil svojou realizáciou zavedenie efektívneho systému spracovania biologicky rozložiteľného odpadu v obci Trnovec nad Váhom. Obec svojou činnosťou produkuje biologicky rozložiteľný odpad pochádzajúci zo strihania a rezania stromov, kosenia verejných priestranstiev a rôznych sezónnych prác. Okrem toho môžu občania v čase otvorenia kompostárne svoj odpad do objektu dovážať. Vďaka tomu sa výrazne zvýšil podiel separovaných odpadov na celkovej produkcii odpadov v obci.