UPOZORNENIE-výskyt inváznych druhov rastlín

UPOZORNENIE-výskyt inváznych druhov rastlín
V zastavanom území Obce Trnovec nad Váhom  bol zaznamenaný výskyt inváznych druhov rastlín!
29.06.2015
Autor: Administrátor

V zastavanom území Obce Trnovec nad Váhom  bol zaznamenaný výskyt inváznych druhov rastlín (nepôvodný druh).  ktorý sa samovoľne šíri a vytláča pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižuje tým biologickú rozmanitosť. Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa okrem iného aj odstraňovanie inváznych druhov. Pre ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov je podľa § 7b ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“) zakázané invázne druhy rastlín držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať alebo obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu.

Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady  odstraňovať invázne druhy spôsobom uvedeným v prílohe č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. V prípade nesplnenia horeuvedených povinností  rozhoduje v danej veci Okresný úrad životného prostredia v Šali, ako príslušný orgán ochrany prírody v zmysle § 68 písm. g) zákona.

 

Vyššie uvedené zistené skutočnosti je nutné riešiť s okamžitou platnosťou !!!

 

Kombinovaný spôsob odstraňovania

Rastliny sa pokosia na začiatku augusta a o 2 týždne neskôr sa aplikuje ROUNDUP v množstve 10 litrov/ha. Predpokladá sa, že výška rastlín je v tom čase vyhovujúca.
Pre úspešnosť zásahu je nevyhnutné dodržať: čas medzi pokosením a aplikáciou, ktorý by nemal byť dlhší ako 2 alebo 3 týždne, pretože napríklad pohánkovec japonský rastie veľmi rýchlo. Najvhodnejšia výška rastlín pre aplikáciu je približne 20 cm, ak je vyššia, praktická aplikácia je už náročná. Takto vykonaným zásahom sa silno poškodia výhonky a rastliny celkovo zoslabnú.
 

Zoznam inváznych druhov a spôsoby ich odstraňovania ustanovuje príloha č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon.

 

 


Súbory na stiahnutie:
invazne1 720.7 kB 29.06.2015
invazne2 755.7 kB 29.06.2015
invazne3 730.4 kB 29.06.2015
invazne4 731.1 kB 29.06.2015
invazne5 736.1 kB 29.06.2015
invazne6 460.7 kB 29.06.2015

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.