Obyvateľstvo

Počet obyvateľov obce Trnovec nad Váhom k 31.12.2017:

 

Kategória            Počet obyvateľov                     
Deti do 15 rokov                                 450
Deti do 18 rokov 528
Muži od 18 do 60 rokov 887
Ženy od 18 do 55 rokov 800
Ostatní 598
OBYVATEĽSTVO SPOLU 2 813

 

Na základe údajov získaných zo sčítania obyvateľstva z rokov 1961, 1970, 1980, 1991, 2001 a 2011 vývoj počtu obyvateľov v Trnovci nad Váhom od roku 1961 do roku 1991 mal klesajúci charakter (tabuľka 2.1.6, graf 2.1.4) a za posledných 15 rokov má stúpajúcu tendenciu (tabuľka 2.1.7, graf 2.1.5). Zo získaných údajov ďalej vyplýva, že počet poproduktívneho obyvateľstva stále klesá, predproduktívne obyvateľstvo má stúpajúcu tendenciu a počet produktívneho obyvateľstva lineárne stúpa (tabuľka 2.1.7, graf 2.1.6). Zvýšený počet produktívneho obyvateľstva a celkového počtu obyvateľstva za posledných 10 rokov je zapríčinený pozitívnym migračným trendom, keďže demografický trend má okrem roku 1996 negatívny charakter (tabuľka 2.1.10, graf 2.1.11). V rozdelení podľa pohlavia (graf 2.1.7) sú taktiež veľké rozdiely, v prípade predproduktívneho obyvateľstva je mierna prevaha chlapcov (rozdiel 1,88 %), u produktívneho obyvateľstva je prevaha mužov (rozdiel 4,47 %) a u poproduktívneho obyvateľstva sa prejavuje výrazná prevaha žien (rozdiel 6,35 %). Zo stromu života obyvateľov (tabuľka 2.1.9, graf 2.1.9) vyplýva, že vo vekových kategóriách pod 10 rokov dochádza k výraznému poklesu populácie. Priemerný vek obyvateľstva (tabuľka 2.1.8, graf 2.1.8) v porovnaní s okolitými obcami má mierne stúpajúci priebeh. Priemerný vek obyvateľstva v Trnovci nad Váhom (39,77 roka) v porovnaní s priemerným vekom v meste Šaľa (37,29 roka) a okrese Šaľa (39,46 rokov) je vyšší v priemere o 2,48 roka ako v meste Šaľa a o 0,37 roka vyšší ako okresný priemer. 


Tabuľka 2.1.6: Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1961

 

Rok196119701980199120012011
Trnovec nad Váhom 3277 3145 2825 2453 2541 2652

 Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf 2.1.4: Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1961

 

graf_o_01

 Tabuľka 2.1.7: Vývoj počtu obyvateľov v obci

table_o_01

 Zdroj: Štatistický úrad SR Krajská správa v Nitre

Graf 2.1.5: Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1996

graf_o_02

Graf 2.1.6: Vývoj počtu obyvateľstva

graf_o_03

Graf 2.1.7: Obyvateľstvo v roku 2011

graf_o_04

Tabuľka 2.1.8: Priemerný vek obyvateľstva

table_o_02

Zdroj: Štatistický úrad SR Krajská správa v Nitre

Graf 2.1.8: Priemerný vek obyvateľstva

graf_o_05

Tabuľka 2.1.9: Strom života obyvateľov v roku 2001

table_o_03


Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 (ďalej: SODB 2011)

Graf 2.1.9: Strom života obyvateľov

graf_o_06

Graf 2.1.10: Strom života obyvateľov podľa pohlavia

graf_o_07

Tabuľka 2.1.10: Demografický trend obyvateľstva

 

table_o_04

 Zdroj: Obecný úrad

Graf 2.1.11: Demografické krivky v Trnovci nad Váhom

graf_o_08

 Vierovyznanie

Obec charakterizuje výrazná prevaha katolíkov (tabuľka 2.1.11, graf 2.1.12). V obci sa 19 % obyvateľstva nehlási k náboženskému vierovyznaniu.

Tabuľka 2.1.11: Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania za rok 2011

 

Rímskokatolícka cirkevReformovaná kresťanská cirkevEvanjelická cirkevOstatnéNezistenéBez vyznania
1784 51 43 53 277 444

 Zdroj: SODB 2011

Graf 2.1.12: Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania za rok 2011

graf_o_09

Národnosti, menšiny

Z hľadiska národnostného zloženia je obec rôznorodá (tabuľka 2.1.12, graf 2.1.13). Výraznú prevahu obce tvoria obyvatelia slovenskej národnosti (74 %), ale značný je aj podiel obyvateľstva maďarskej národnosti (24 %). Podľa údajov zo sčítania ľudu z roku 2001 české obyvateľstvo tvorí 1 % z obyvateľov obce.

Tabuľka 2.1.12: Národnostné zloženie v roku 2011

Celkový počet obyv.Národnosť
Slovenská Maďarská Rómska Česká Iná Nezistená
2652 2018 469 11 16 4 134

Zdroj: SODB 2011

Graf 2.1.13: Národnostné zloženie v roku 2011

graf_o_10

 

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.