Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stanovy OP

Stanovy a pravidlá   OP v Trnovci nad Váhom
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 63/2011 písm.A/3,  zo dňa 22.12.2011.
Vyvesené v úradnej tabuli dňa :23.12.2011.
Účinnosť od : 01.01.2012.

Obec Trnovec nad Váhom na základe ustanovení § 6 a 11 ods. 3 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. a zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení ďalších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Trnovec nad Váhom

Č A S Ť   P R V Á
§1
Úvodné ustanovenia

1. Účelom stanov a pravidiel OP  je v súlade so Zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení ďalších  zmien a doplnkov vymedziť:
a. organizáciu a štruktúru obecnej  polície, (ďalej len OP)
b. vzájomné vzťahy medzi náčelníkom, zástupcom a ostatnými príslušníkmi OP,
c. určiť vzájomné vzťahy a konkrétnu zodpovednosť,
d. ustanoviť kontrolný orgán inšpekcie smerom k riešeniu týchto otázok,
e. postup pri vymenovaní a odvolávaní jednotlivých funkcionárov obecnej polície,
f. vzťah obecnej polície k orgánom činným v trestnom konaní a iným orgánom
a inštitúciám a pod.

§2
Postavenie obecnej polície

1. Obec Trnovec nad Váhom zriadila obecnú políciu na základe uznesenia OZ č.7 zo dňa 18.2.1991 a činnosť  OP bola zahájená dňa 1.5.1991.
2. Obecná polícia je poriadkovým útvarom obce pôsobiacim pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane majetku obce a občanov, ochrane životného prostredia v obci a plnení ďalších úloh vyplývajúcich zo Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, Zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov, všeobecne záväzných nariadení obce (ďalej len VZN ), uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu obce.
3. Obecnú políciu tvoria príslušníci OP , ktorí sú zamestnancami obce. Príslušníci OP (policajti) majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa.
4. Činnosť obecnej polície riadi jej náčelník, ktorého na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné  zastupiteľstvo.
5. Pracovný vzťah OP upravuje zmluva medzi obcou a príslušníkom, ktorý prijíma podmienky služby pre obec v policajnej profesii vyplývajúce z:
a. Zo stanov a z pravidiel  OP Trnovec nad Váhom,
b. iných všeobecne záväzných nariadení obce, týkajúcich sa OP, platných v deň
podpísania zmluvy a za podmienok uvedených v zmluve.

§ 3
Pôsobnosť obecnej  polície

1. Pôsobnosť OP je daná  katastrálnym územím obce Trnovec nad Váhom.

§ 3/a
Pôsobnosť obecnej polície  v inej obci

1. Obec, ktorá doposiaľ  nezriadila obecnú políciu ,môže písomne uzatvoriť zmluvu s inou obcou, ktorá zriadila obecnú políciu, podľa ktorej obecná polícia tejto obce bude vykonávať úlohy ustanovené zákonom aj na území obce, ktorá nezriadila obecnú políciu.
2. Zmluva podľa odseku 1  musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
3. Zmluva podľa odseku 1 vyžaduje ku svojej platnosti aj predchádzajúci súhlas obecných zastupiteľstiev a zmluvných strán a musí obsahovať najmä:
a. označenie zmluvných strán,
b. presné určenie rozsahu úloh ,ktoré bude obecná polícia vykonávať na území obce, ktorá ešte nezriadila obecnú políciu,
c. spôsob úhrady preukázateľných nákladov spojených   s výkonom úloh podľa písm. b,
d. spôsob odstúpenia od zmluvy a dôvody odstúpenia,
e. vymedzenie času  na ktorý sa zmluva uzatvára,
f. určenie nadobudnutia  dátumu platnosti.
4. Obec, ktorá je zmluvnou stranou podľa odseku 1 a na území ktorej bude plniť úlohy obecnej polície inej obce, vydá pre konkrétneho   príslušníka obecnej polície, ktorý plní úlohy na jej území  „splnomocnenie„ v trvaní určenej doby  na výkon týchto úloh v rozsahu podľa platnej zmluvy.

§4
Vzťahy orgánov obce k obecnej polícii

1. Starosta obce:
a. je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov OP,
b. je autoritou pre disciplinárne konanie v zmysle Disciplinárneho poriadku OP.
2. Obecné  zastupiteľstvo:
a. zriaďuje, alebo ruší OP ako svoj poriadkový útvar,
b. vymenúva prípadne odvoláva náčelníka a zástupcu  OP na návrh starostu obce,
c. schvaľuje organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických
prostriedkov OP,
d. schvaľuje interný predpis  OP.

§5
Organizácia obecnej polície a organizačná schéma
Organizačná štruktúra OP Trnovec nad Váhom sa delí na dve hlavné zložky:

1. riadiaco-administratívna :
a. systém činnosti vzťahujúci sa na riadiaco-administratívnu zložku je zameraný na riadenie výkonnej služby, evidencie, administratívne úkony,
b. riadiaco-administratívnu činnosť vykonávajú:
- náčelník OP
- zástupca náčelníka OP
2. výkonná - činná služba:
a. je uskutočňovaná všetkými príslušníkmi OP v jednotlivých smenách,
b. je vykonávaná prostredníctvom:
- hliadkovej činnosti
- vyhľadávacej činnosti
- zásahovej činnosti
- kriminálno-prevenčnej činnosti
- štatistiky a analýzy

hliadková činnosť:
- je vykonávaná pešo, na bicykli  alebo motorizovane tak, aby policajný výkon bol efektívny a zaručoval predchádzanie kriminálnej činnosti v obci (prevencia – represia ).

vyhľadávacia činnosť:
- je vyhľadávanie čiastočne známych i neznámych príčin výskytu priestupkov a ich páchateľov za účelom ich zistenia a vyvodenia opatrení na udržiavanie verejného poriadku a ochranu občanov a ich majetku.

zásahová činnosť:
- vykonávajú ju príslušníci OP , ktorí vykonávajú  službu a hliadkovú činnosť
- je vykonávaná v prípade zistenia, príp. podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu .   
kriminálno-prevenčná činnosť:
- je vykonávanie osvety a výchovy verejnosti a iných činností najmä príprava a realizácia kriminálno-prevenčných programov v záujme predchádzania kriminalite v obci.

štatistika a analýza:
- vedú a vykonávajú ju všetci príslušníci OP jednotlivo, štatistiku a analýzu za celú OP vykonáva   príslušník poverený náčelníkom OP , alebo zástupca N OP.

§6
Povinnosti a oprávnenia členov obecnej polície

1. Obecná polícia Trnovec nad Váhom sa vo svojej činnosti riadi Zák. č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Stanovami a pravidlami  OP Trnovec nad Váhom  a vykonáva i ďalšie úlohy, ku ktorým ju zmocňujú všeobecne záväzné nariadenia obce.
2. Všetci príslušníci OP sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach s ktorými sa oboznámili pri plnení úloh OP, alebo v súvislosti s nimi a ktoré v záujme osôb a organizácií vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanou osobou. Od povinnosti mlčanlivosti  ich  môže oslobodiť starosta obce alebo na základe jeho pokynu  náčelník obecnej polície.
3. Obecnú políciu Trnovec nad Váhom  tvoria:
a. náčelník OP,
b. zástupca náčelníka OP,
c. policajt,
d. kadet,
a. Náčelník riadi činnosť OP, organizuje prácu príslušníkov OP, zodpovedá za dodržiavanie zákonnosti, koncepcie, vývoja a ďalšieho smerovania OP a policajtov, dáva návrhy pre účinnú a efektívnu činnosť OP obecnému zastupiteľstvu, je v priamom styku s verejnosťou, starostom a sleduje požiadavky na policajný výkon v obci. Zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce .
Náčelník podáva  pravidelne správy starostovi a obecnému zastupiteľstvu v obci:
- o situácii na úseku dodržiavania verejného poriadku v obci - štvrťročne 
- o výsledkoch činnosti OP, konkrétne  až na jednotlivca - mesačne
- o závažných udalostiach  informuje - okamžite.

Ďalej plní nasledovné úlohy:
a) pravidelne  predkladá starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu požiadavky na zabezpečenie činnosti OP,
b) pravidelne zabezpečuje odborný výcvik a školenie pracovníkov OP,
c) pravidelne  podáva starostovi  návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi zamestnancov OP,
d) zodpovedá za majetok /inventár / v správe OP,
e) predkladá starostovi návrhy na realizáciu kriminálno-prevenčných programov na eliminovanie určitého druhu kriminality na území obce,
f) prideľuje alebo ukladá špecifické povinnosti alebo zodpovednosti podriadeným,
g) je autoritou pre disciplinárne konanie v zmysle Disciplinárneho poriadku /DP/ OP,
h) podľa potreby vykonáva, alebo vedie vyšetrovanie v súlade s DP,
i) zúčastňuje sa porád OP, vedie ich, vysvetľuje zámery v danej situácii, získava informácie a poznatky,
j) informuje sa o problematike OP v iných obciach /mestách/  cez masmédiá a spoločné stretnutia,
k) spolupracuje s veliteľmi iných bezpečnostných zložiek pôsobiacich na území obce a s inými orgánmi,
l) vystupuje a koná v mene OP voči orgánom PZ SR, prokuratúry, štátnym orgánom, orgánom obce a organizáciám, ktorých zriaďovateľom je obec,
m) zbavuje mlčanlivosti úplne alebo čiastočne príslušníkov OP,
n) má všetky právomoci a oprávnenia  ako i povinnosti ako ostatní príslušníci OP.

b. Zástupca náčelníka obecnej polície
Náčelníka obecnej polície v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník obecnej polície. Kde je to účelné môže obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce  zriadiť aj funkciu stáleho zástupcu náčelníka.
Hlavné úlohy zástupcu náčelníka obecnej polície /keď funkcia nie je zriadená tieto úlohy plní náčelník/:       
a) organizuje a riadi pracovnú činnosť príslušníkov OP, mesačne spracováva rozpis činnosti –plán služieb  príslušníkom OP,
b) vykonáva administratívne úlohy, ktoré vyplývajú z jeho funkcie,
c) je v styku s príslušníkmi OP, kontroluje ich policajný výkon, informuje ich o mimoriadnych pokynoch náčelníka, o pridelených úlohách a iných činnostiach,
d) najmenej jedenkrát štvrťročne vyhodnotí každého člena OP a ich hodnotenie predkladá náčelníkovi,
e) sleduje a plánuje čerpanie dovoleniek príslušníkov OP,
f) sleduje a plánuje služby, pripravuje návrhy na výkon práce nadčas, pracovnú pohotovosť s ohľadom na potreby OP a dosiahnutia jej cieľov,
g) kontroluje služobné denníky a služobné záznamy,
h) vyhotovuje hlásenia o činnosti týkajúce sa výzbroje a výstroje a predkladá ich náčelníkovi,
i) sleduje aktivity policajtov vo výkone služby a kontroluje kvalitu ich písomných správ,
j) podáva návrhy v oblasti disciplinárnej právomoci náčelníka,
k) zabezpečuje výstrojné súčiastky pre pracovníkov OP, v prípade potreby ich dopĺňa,
l) zodpovedá za evidenciu výstroje a výzbroje, vedie osobné karty vydanej výstroje príslušníkom OP,
m) vykonáva kontrolu zbraní a streliva OP, vedie evidenciu streliva,
n) zabezpečuje pravidelný výkon cvičných strelieb, vedie zošit o streľbách príslušníkov OP,
o) vedie evidenciu používania služobných motorových vozidiel OP a čerpania PHM,
p) má všetky právomoci a oprávnenia ako i povinnosti ako  ostatní členovia OP,
q) plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka a starostu obce.

c. policajt OP
Policajtom je príslušník OP, po ukončení skúšobnej doby, preukázaní odbornej spôsobilosti a zložení sľubu starostovi obce.

Hlavné úlohy:
1. plní úlohy stanovené v § 3 Zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a
doplnkov:
a. zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
b. spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov / pulty centralizovanej ochrany ak obec má /,
c. dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d. dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e. vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
f. ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
g. oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h. plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom. Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
2. V zmysle ustanovení § 7, Zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov je pri plnení úloh povinný najmä:
a. dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, príp. pokynmi starostu,
b. dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou OP vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom,
c. zakročiť podľa svojich možností a schopností a v medziach tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný, alebo je páchaný trestný čin, priestupok, alebo iný správny delikt, alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok,
d. zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie, alebo hrozí škoda na majetku / nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba, alebo iné osoby /,
e/ oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu,
e. poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach,
f. oznamovať bezodkladne náčelníkovi chyby a nedostatky,  ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon jeho činnosti.
3. V zmysle ustanovení § 8, Zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov, je pri plnení úloh oprávnený:
a. vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania,
b. ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh,
c. zadržať osobu pristihnutú pri páchaní, alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar obecnej polície za účelom podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov,
d. presvedčiť sa, či ten koho zadržiavajú nie je ozbrojený, alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život, alebo zdravie, v prípade zistenia takúto vec odobrať; odobratú vec, alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou,
e. prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta,
f. zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami, alebo dopravnými zariadeniami, alebo ak ide o vozidlá podľa § 24, ods.4. (hľadané mot. vozidlá),
g/ požadovať preukázanie totožnosti (za podmienok ustanovených v § 9 Z.č.564/91 Zb.)
g. požadovať vysvetlenie (za podmienok ustanovených v § 10 Z.č.594/91 Zb.),
h. otvoriť byt (za podmienok ustanovených v § 11 Z.č.594/91 Zb.),
i. odňať vec (za podmienok ustanovených v § 12 Z.č.594/91 Zb.),
j. použiť donucovacie prostriedky (za podmienok ustanovených v § 13 Z.č.594/91 Zb.).
4. Policajt okrem úloh a povinností uvedených v Zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov:
a. neodkladne hlási nadriadenému všetky zmeny pohybu, zistené skutočnosti, začiatok, priebeh a ukončenie riešených prípadov, použitie donucovacích prostriedkov, počas výkonu služby príslušník OP zodpovedá za zverené technické prostriedky, výstroj, spojovacie a dopravné prostriedky,
b. rieši a vybavuje podnety a sťažnosti, týkajúce sa verejného poriadku, je povinný bezodkladne riešiť zistené alebo oznámené priestupky,
c. vyvíja ďalšie aktivity a predkladá návrhy na účinnejšiu ochranu verejného poriadku a ochranu osôb a majetku
d. pokuty vybrané počas služby odovzdáva po jej ukončení  do obecnej pokladne,
e. sústavne si zvyšuje odbornú úroveň a fyzickú pripravenosť
f. plní aj iné úlohy podľa pokynu náčelníka, zástupcu náčelníka.
d. Kadet
Kadetom je príslušník  OP, počas trvania výcviku v skúšobnej dobe. Policajnú službu vykonáva jedine pod dozorom kvalifikovaného príslušníka OP, ktorý za tento výkon preberá zodpovednosť. Kadetom OP sú vydané strelné zbrane iba pri cvičných streľbách v rámci výcviku. Kadetom OP ďalej nie je vydaný služobný odznak a menovka. Rovnošata a preukaz kadetov sú označené nápisom „kadet“. Kadeti OP sa povinne zúčastňujú výcviku v dobe určenej náčelníkom OP. Kadetom OP nie sú vydané bloky na ukladanie blokových pokút, nie je povolené vydávať písomnosti v mene OP, riadiť služobné vozidlá OP, robiť záznamy do služobnej dokumentácie OP.

§ 7
Prijímanie členov obecnej polície

1. Počet príslušníkov OP stanovuje obecné zastupiteľstvo podľa potrieb a možností  obce.
2. Príslušníci OP sú prijímaní na základe výberového konania.
3. Predpokladmi pre zaradenie do výberového konania sú:
a. vek najmenej 21 rokov,
b. fyzická spôsobilosť,
c. duševná spôsobilosť,
d. morálna bezúhonnosť (aktuálny odpis z registra trestov),
e. ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou
4. Výberové konanie uskutočňuje komisia menovaná starostom obce.
5. Prijatí uchádzači sa stávajú kadetmi OP na obdobie najviac 5 mesiacov.
6. Po uplynutí 5-mesačnej doby, preukázaní odbornej spôsobilosti a vykonaní sľubu sú kadeti prijatí za príslušníkov OP.

§8
Výstroj, výzbroj a technické prostriedky OP

A. Výstrojné súčiastky
1. Výstrojné súčiastky prevezme príslušník Obecnej polície Trnovec n/V. po prijatí do pracovného pomeru. Po absolvovaní odbornej prípravy a získaní odbornej spôsobilosti budú doplnené príslušníkovi OP tie výstrojné súčiastky, ktoré mu v skúšobnej dobe neboli vydané a tie, na ktoré mu v skúšobnej dobe nevznikal nárok.
2. Každý príslušník OP Trnovec n/V. má založenú osobnú kartu na zverené predmety, na ktorej je zaevidovaná každá výstrojná súčiastka. Prevzatie každej výstrojnej súčiastky potvrdí príslušník OP svojim podpisom na tejto karte.
3. Rovnošata ako aj všetky výstrojné súčiastky sú majetkom obce.
4. Za výstrojné súčiastky riadne prevzaté a podpísané na osobnej karte zodpovedá príslušník OP, ktorému bola výstroj vydaná. Škodu na výstroji vzniknutú vlastným zavinením, v plnej miere znáša príslušník OP. Strata, alebo poškodenie identifikačnej karty, alebo služobného odznaku sa okrem náhrady škody rieši aj v disciplinárnom konaní. Škodu na výstroji vzniknutú počas výkonu služby – nezavinene príslušníkom OP znáša zamestnávateľ.
5. Počas výkonu služby sa používa rovnošata. V mimoriadnych prípadoch, ak to vyžaduje povaha vykonávanej činnosti, môže náčelník OP nariadiť (povoliť) používanie civilného odevu vo výkone služby.
6. Príslušníci OP Trnovec n/V. používajú rovnošatu, ktorej vzhľad upravuje § 22 Zákona č.564/91 Zb. o obecnej polícii.
7. Výstrojné súčiastky príslušníka OP Trnovec nad Váhom, nárokovateľný počet a doba životnosti jednotlivých kusov výstroje.

 kabát zimný 36 mes. 1 ks
 bunda prechodná 24 mes. 1 ks
 nohavice zimné 24 mes. 1 ks
 nohavice letné 12 mes. 1 ks
 košeľa / krátky rukáv / 24 mes. 2 ks
 košeľa / dlhý rukáv / 24 mes. 2 ks
 tričko bielej farby 12 mes. 5 ks
 ponožky tmavomodrej  farby 12 mes. 10 párov
 kravata modrej farby, clip-on style 36 mes. 1 ks
 pulóver modrej farby 24 mes. 1 ks
 topánky zimné čiernej farby 24 mes. 1 pár
 topánky letné čiernej farby 12 mes. 1 pár
 čiapka k uniforme príslušníka OP 24 mes. 1 ks
 šiltovka letná modrej farby 24 mes. 1 ks
 zimná, pletená čiapka čiernej farby 24 mes. 1 ks
 rukavice čiernej farby 24 mes. 1 pár
 šál modrej farby 24 mes. 1 ks
 opasok čiernej farby ako súčasť  vybavenia na nosenie výzbroje 36 mes. 1 ks
 putá na ruky 60 mes. 1 ks
 kožené, uzatváracie puzdro na putá 36 mes. 1 ks
 puzdro na zbraň 36 mes. 1 ks
 puzdro na zásobník 36 mes. 1 ks
 puzdro na obušok  36 mes. 1 ks
 slzotvorný sprej 12 mes. 1 ks
 poznávacie označenia na výložky 36 mes. 2 ks
 služobné a hodnostné insígnie 36 mes. 2 ks
 kovový odznak OP na čiapku 24 mes. 1 ks
 odznak OP na hruď 60 mes. 2 ks
 držiak na odznak a identifikačnú kartu 24 mes. 1 ks
 menovka 36 mes. 1 ks
 výcvikové nohavice čierne spevnené 24 mes. 1 ks
 výcviková bunda čierna spevnená 24 mes. 1 ks
8. Príslušníci OP Trnovec nad Váhom, ktorí vykonávajú odchyt túlavých a zabehnutých zvierat a vodič  referent majú okrem základnej výstroje nárok na nasledujúce súčiastky:
- pracovný odev / montérky / 12  mes. 1 ks
- rukavice pracovné, kožené 12 mes. 1 pár

B. Výzbroj
1. Príslušníci OP nosia pri výkone služby zbraň .
2. Za zbraň sa na tieto účely považuje krátka guľová zbraň, ktorej držiteľom je podľa osobitných predpisov obec  ( Zák. č. 246/93 Zb. o zbraniach a strelive v znení neskorších zmien ). Zbraňou sa rozumie pištoľ ráže  7,65 alebo 9 mm, s dĺžkou hlavne minimálne 50 mm a maximálne 140 mm, s jedno účinným spúšťacím tlakom, s nie menej ako sedem a nie viac ako pätnásť ranovým zásobníkom.
3. Strelná zbraň sa nosí v puzdre.
4. Príslušníci OP sú oprávnený použiť zbraň:
a. v prípadoch nutnej obrany a krajnej núdze,
b. aby odvrátili nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo,
c. na ochranu života príslušníka OP, alebo života iného,
d. pri výkone zadržania, keď iné menej násilné spôsoby sú neuspokojivé u osoby, ktorú príslušník OP odôvodnene považuje za nebezpečnú,
e. na zničenie nebezpečného zvieraťa, alebo zvieraťa, ktoré je tak ťažko zranené, že z hľadiska humánneho sa žiada oslobodiť ho od ďalšieho utrpenia,
f. na výstrahu, či zavolať pomoc v dôležitom, alebo naliehavom prípade, ak žiadny iný použiteľný spôsob nie je účinný.
5. Príslušník OP je oprávnený použiť úder zbraňou v prípade nutnej obrany spravidla v zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať inak.
6. Príslušník OP je oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu v prípadoch, aby:
a. zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých okolností bude pokračovať,
b. obmedzil osobnú slobodu osobe, ak táto osoba kladie aktívny odpor,
c. zabránil ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým osoba porušuje verejný poriadok,
d. zabránil násilnému vstupu do chráneného objektu alebo na miesta, kde je vstup
zakázaný,
e. zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo stráženej osoby, ak jej má byť alebo jej bola obmedzená osobná sloboda.
7. Policajným kadetom sa zbrane pre výkon služby nevydávajú. Zbrane sú im vydané len pri cvičných streľbách v rámci výcviku.
8. Ak príslušník OP úmyselne, či neúmyselne mimo streľby na terč, alebo počas bežnej údržby zbrane vystrelí zo strelnej zbrane, je povinný informovať o udalosti náčelníka OP a náčelník má nechať okamžite vyšetriť okolnosti, následne o výsledku šetrenia informuje starostu obce.
9. Ak náčelník OP úmyselne, či neúmyselne mimo streľby na terč, alebo počas bežnej údržby zbrane vystrelí zo strelnej zbrane, je povinný udalosť oznámiť komisii  a tá udalosť preverí.
10. Ak použitie strelnej zbrane náčelníkom, alebo iným príslušníkom OP spôsobí smrť, alebo poškodenie, musí komisia, alebo náčelník OP okamžite predložiť informáciu starostovi obce a Okresnému riaditeľstvu PZ Šaľa na sl. tel. 158, 0961 34 3705  – operačnému dôstojníkov, prípadne Okresnej Prokuratúre Nové Zámky.
11. Starosta obce  po obdržaní správy v čo najkratšom čase overí informáciu a vykoná také ďalšie vyšetrovanie aké považuje za nevyhnutné, alebo účelné.
12. Určení a vyškolení príslušníci OP sú poverení obsluhou a údržbou narkotizačnej zbrane na zneškodnenie túlavých a zabehnutých zvierat (ak obec má).

C. Vybavenie príslušníkov OP
1. Súčasťou výstroje príslušníka OP počas výkonu služby, je mimo výstrojných súčiastok:
a. mobilný telefón (prenosná rádiostanica),
b. baterka,
c. krátka guľová zbraň s určeným počtom a typom nábojov  v zásobníku,
d. náhradný zásobník,
e. obušok,
f. vreckový nožík,
g. záznamník a pero,
h. gumené rukavice,
i. resuscitačné rúško,
j. pokutové bloky,
k. reflexná vesta.
2. Pri výkone služby príslušník OP Trnovec nad Váhom využíva aj ďalšie prostriedky potrebné pri plnení jeho úloh:
a. fotoaparát,
b. videokameru,
c. prístroj na meranie prítomnosti alkoholu v dychu (Dräger),
d. ďalekohľad,
e. typizovanú (originálnu) odchytovú  tyč so slučkou na odchyt túlavých a zabehnutých zvierat.
3. Príslušníci OP vykonávajúci zásahovú činnosť na základe určenia veliteľa hliadky majú okrem spomenutého vybavenia pridelené:
a. osobné motorové vozidlo označené v súlade s ustanovením Zák. 564/91 Zb. § 22 a/, vybavené svetelným a zvukovým výstražným zariadením,
b. taktické vesty (po nariadení),
c. nepriestrelné vesty (po nariadení),
d. hasiaci prístroj,
e. lekárničku,
f. technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla (blokovač kolies).
4. V prípadoch, keď to vyžaduje povaha zásahu pre dosiahnutie sledovaného cieľa, môže náčelník, alebo zástupca N OP  nariadiť vykonanie zásahu s použitím neoznačeného služobného motorového vozidla vybaveného snímateľným výstražným svetelným zariadením.
5. Podľa potreby a možností  môžu byť OP pridelené aj ďalšie technické prostriedky.
6. Vybavenie, ktoré príslušníci OP používajú počas výkonu služby preberá veliteľom hliadky určený príslušník na začiatku zmeny a stav zapíše do knihy inventáru.

§9
Hodnosti, insígnie a služobné odznaky OP Trnovec nad Váhom

A. Hodnosti
1. Obecná polícia používa hodnosti a označenia nasledovne:
a. kapitán / N OP /
b. nadporučík  /Z N OP /
c. poručík /po najmenej 5 r. služby  a praxe v radoch OP /
d. seržant
e. obecný policajt
f. kadet
2. Menovanie do hodnosti:
a. každý príslušník OP môže byť menovaný do hodnosti na základe funkčného zaradenia s prihliadnutím na preukázateľnú odbornú úroveň a osobné hodnotenia,
b. najvyššia dosiahnuteľná hodnosť vzhľadom na funkčné zaradenie príslušníkov OP je hodnosť kapitán – náčelník OP:
zástupca náčelníka OP - hodnosť nadporučík
c. do hodnosti seržant OP je menovaný každý príslušník OP po zložení sľubu a podpísaní pracovnej zmluvy,
d. do poddôstojníckych hodností ďalej môžu byť vymenovaní príslušníci OP:
- veliaci skupine poverenej osobitnými úlohami (evidencia, štatistika, kriminálna  prevencia...),
- formou vysokého ocenenia za zvlášť hrdinský čin,
e. do poddôstojníckych hodností , seržant menuje  príslušníkov OP vydaním menovacieho dekrétu náčelník OP,
f. do dôstojníckych hodností  poručík, nadporučík, kapitán, menuje príslušníkov
OP vydaním  písomného menovacieho dekrétu starosta obce, /po 5.r. v službe OP /
g. zníženie hodnosti je možné vykonať výlučne v súlade s disciplinárnym konaním v zmysle disciplinárneho poriadku /DP/ obecnej polície, rozhodnutím autority, ktorá vydala menovací dekrét.
B. Insígnie
Dôstojníci majú nosiť na svojich výložkách nasledovné insígnie opísané vo svojej hodnosti:
 náčelník OP -  kapitán, 4 veľké hviezdy žltej farby /zlatej/ v rade ****
 zástupca náčelníka OP – nadporučík ,3 veľké hviezdy žltej farby /zlatej/ v rade ***
 poručík  - 2  veľké hviezdy žltej farby/zlatej/ v rade **
 seržant - tri  malé hvizdy striebornej farby v rade ***
 obecný policajt –  iba výložka predpísanej farby
 kadet – rukávová páska s nápisom „ KADET  OP „ na žltom podklade čierne písmená najmenej  50 mm velké.
C. Služobný odznak
1. Ak sú príslušníci OP v uniforme, všetky hodnosti nosia  schválený odznak obecnej polície na hrudi, nad okrajom ľavého vrecka kabáta alebo košele.
2. Ak sú príslušníci OP v uniforme, všetky hodnosti nosia  chválenú menovku nad okrajom pravého vrecka kabáta, alebo košele.
D. Služobný preukaz OP
vydáva sa každému príslušníkovi OP zákonom predpísanej forme /fotografia, dáta nar. atd. /
s podpisom starostu obce a s razítko obce zo štátnym znakom.
§10
Policajný výcvik
1. Kadeti majú byť počas výcviku označovaní ako kadeti v súlade s týmto predpisom.
2. Právomoc kadetov platí aj na miestach, kde sa výcvik vykonáva.
3. Náčelník môže ustanoviť minimálny výcvik pre príslušníkov OP.
4. Výcvik sa uskutočňuje na základe spracovaného plánu výcviku, ktorý spracováva a za jeho plnenie zodpovedá náčelník OP.
5. Výcvik sa musí uskutočňovať v súlade s prijatou koncepciou a smerovaním OP vyplývajúcou z koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce.
§ 11
Dokumentácia OP
1. Obecná polícia vedie túto základnú dokumentáciu:
a. záznamy zo služby,
b. záznamy o pohybe a činnosti príslušníkov OP,
c. kniha výdajov /a vrátenia/ zbraní a nábojov,
d. kniha o pohybe doporučenej pošty doručovanej príslušníkmi OP,
e. kniha príchodov a odchodov pracovníkov OP,
f. inventárny zoznam materiálu, DHIM a základných prostriedkov, ktoré používa OP,
g. záznamy o používaní motorových vozidiel,
h. denník spisov (evidencia došlej a odoslanej pošty),
i. pokladničná kniha o príjme a odvádzaní finančných prostriedkov (blokové pokuty, stravné lístky),
j. osobné karty na zverené predmety,
k. kniha evidencie streliva,
l. evidencia pridelených priestupkových spisov/ protokol/,
m. kniha pohľadávok – exekúcie (blokové pokuty na mieste nezaplatené),
n. kniha evidencie odchytu túlavých a zabehnutých zvierat.
2. Podľa potreby sa vedú aj iné záznamy a dokumentácie na základe nariadenia náčelníka OP.
3. Dokumentácia OP sa v plnom rozsahu riadi registratúrnym poriadkom obce Trnovec nad Váhom.

§12
Pracovná doba

1. Do pracovnej doby príslušníkov OP sa započítava okrem času priameho výkonu zamestnania taktiež:
a. čas strávený odborným a fyzickým zdokonaľovaním organizovaným OP na základe rozhodnutia náčelníka OP,
b. čas strávený svedeckou výpoveďou, alebo podávaním vysvetlenia na súde,
prokuratúre, oddeleniach PZ SR, ak to súvisí s výkonom práce OP,
c. čas strávený na pracovných stretnutiach OP na základe rozhodnutia náčelníka,
d. čas strávený zabezpečovaním zvláštnych akcií na základe rozhodnutí náčelníka OP.
2. Náčelník môže nariadiť pracovnú pohotovosť ktorémukoľvek, alebo všetkým príslušníkom OP.
3. Náhrady za práce nadčas sú riešené osobitne aj formou  možného čerpania  náhradného voľna.

ČASŤ DRUHÁ
Disciplinárny poriadok

§13
Výklad základných pojmov

1. Zákonom sa rozumie Zákon č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení Zákona č.250/94 Z.z. a nasledujúcich zmien a doplnkov.
2. Veliteľom sa rozumie náčelník, zástupca náčelníka, alebo náčelníkom velením skupiny poverený príslušník OP.
3. Komisiou sa rozumie komisia obecnej polície zriadená starostom obce.
4. Sťažnosťou sa rozumie akékoľvek oznámenie podané verejnosťou starostovi obce, náčelníkovi, či jeho zástupcovi, uskutočnené v písomnej podobe a podpísané sťažovateľom, ktorý kritizuje správanie sa príslušníka OP, alebo poukazuje na nedostatky samotnej OP, ak táto neplní dostatočne svoju službu očakávanú verejnosťou.
5. Príslušníkom obecnej polície sa rozumie zamestnanec obecnej polície, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia Zákona SNR č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov.

§14
Účel disciplinárneho poriadku

Účelom disciplinárneho poriadku je vymedziť:
- základný štandard správania príslušníkov OP
- kódex správania a disciplíny
- vnútornú disciplínu a suspendovanie
- riešenie sťažností od verejnosti na činnosť príslušníkov OP
- postavenie komisie obecnej polície
- postihy za preukázateľné zavinenie a zavinenie z nedbanlivosti

§15
Štandard správania
1. Od všetkých príslušníkov OP sa vyžaduje vysoký štandard policajnej disciplíny.
2. Všetci hodnosťou vyššie postavení a nadriadení majú byť príkladom pre ostatných príslušníkov OP v plnení svojich úloh, majú postupovať presne v zmysle svojich povinností a nestrannosti pri rokovaní s podriadenými a majú objektívne posudzovať disciplinárne záležitosti.
3. Aby komisia OP mohla vykonávať svoje povinnosti a funkcie v súlade s pokynmi starostu obce, je povinnosťou každého príslušníka OP poskytnúť jej pomoc v overovaní skutočností súvisiacich s prešetrením sťažnosti.

§16
Kódex správania

Príslušník OP podlieha disciplinárnemu postihu ak:
a) sa správa diskreditujúco funkciu tým, že sa dopúšťa výtržnosti alebo svojim správaním poškodzuje disciplínu či meno OP,
b) fyzicky napadne niektorého príslušníka OP,
c) koná proti opatreniam stanov a pravidiel OP, DP, alebo proti ich ustanoveniam,
d) porušuje disciplínu slovom, skutkom, alebo tým, že:
a. zanedbáva, alebo bez náležitého ospravedlnenia nevykonáva promptne a usilovne povinnosti príslušníka OP,
b. nepracuje podľa predpisov, alebo opustí pôsobisko, či iné miesto služobného výkonu bez povolenia, alebo postačujúcej príčiny, alebo sa bez príčiny bezodkladne nevráti,
c. chýba z policajnej služby bez náležitého ospravedlnenia,
e) klame a podvádza tak, že:
a. zámerne, alebo z nedbanlivosti podpisuje falošné, zavádzajúce, či nepresné výpovede, alebo zápis v niektorom úradnom dokumente či zázname, alebo podobných záležitostiach, ktoré sa týkajú oficiálnej služby,
b. bez adekvátneho ospravedlnenia ničí, komolí a zatajuje akýkoľvek úradný dokument či záznam, alebo neoprávnene mení, vyškrtáva, dopĺňa určitý zápis (porušenie registratúrneho poriadku obce),
f) nevhodne vydáva informáciu tým, že:
a. bez oprávnenia poskytuje určitej osobe informáciu, ktorú vlastní ako príslušník OP (porušenie mlčanlivosti ),
b. poskytuje anonymnú informáciu komukoľvek,
c. podpíše, alebo dá do obehu petíciu, alebo stanovisko týkajúce sa záležitostí obecnej polície mimo oficiálneho korešpondenčného kanála, alebo ustanoveného postupu pri podávaní sťažností, alebo pri výkone služby príslušníka ako predstaviteľa policajnej únie, asociácie či federácie,
g) je angažovaný do korupčnej činnosti tým, že:
a. chybne účtuje, alebo nesprávne vráti či nevráti okamžite peniaze za blokovú pokutu, alebo podiel (majetok), ktorý dostal, alebo iným spôsobom získal ako príslušník OP počas výkonu služby,
b. má finančný dlh, alebo iný záväzok voči nejakej osobe v takom zmysle, že by to mohlo ovplyvniť výkon jeho služby ako príslušníka OP,
c. nevhodne využíva (zneužíva) svoje postavenie príslušníka OP na súkromné zvýhodňovanie,
h) zneužíva autoritu tým, že:
a. bez patričnej, alebo dostačujúcej príčiny vykoná zadržanie,
b. používa zbytočné násilie (nadmernú silu), alebo kruto zaobchádza so zadržaným či inou osobou, s ktorou ako príslušník OP môže prísť do kontaktu pri výkone služby,
c. je nezdvorilý, alebo necivilizovaný voči komukoľvek z verejnosti s ohľadom na všetky okolnosti,
i) neoprávnene používa strelné zbrane tým, že:
a. počas služby bez oprávnenia nosí inú strelnú zbraň než tú, ktorá mu bola vydaná OP,
b. počas služby vystrelí z inej zbrane než ktorá mu bola pridelená a nepodá správu o tejto udalosti nadriadenému tak skoro, ako je to možné,
c. je neopatrný so zbraňou, alebo nebezpečne zaobchádza a používa akúkoľvek zbraň počas doby výkonu služby, alebo pri údržbe služobnej zbrane,
j) poškodzuje majetok obecnej polície tým, že:
a. zámerne, alebo z nedbanlivosti spôsobí škodu, stratu, alebo poškodenie majetku obecnej polície či iného majetku zvereného do starostlivosti obecného policajta,
b. neoznámi okamžite akúkoľvek stratu, alebo poškodenie tohto majetku z akejkoľvek príčiny,
k) užíva alkoholické nápoje, alebo nemedicínsku drogu spôsobom, ktorý ovplyvňuje jeho výkon tým, že:
a. následkom požitia omamnej látky pred nástupom pravidelnej služby alebo počas služby je nespôsobilý jej výkonu,
b. bez oprávnenia pri výkone služby požije, alebo prijme od inej osoby nejakú omamnú tekutinu alebo drogu,
l) oblieka sa nevhodne alebo je neupravený pri nosení uniformy, či už počas služby alebo po jej skončení na verejnosti, je neupravený, alebo má ošumelý vzhľad, prípadne nepoužíva predpísanú a ucelenú výstroj.

§17
Disciplinárne opatrenia

1. Ak sa v šetrení dokáže, že príslušník OP bol účastníkom priestupku je náčelník OP alebo komisia VP povinná informovať starostu obce ako bolo obvinenie dokázané a o návrhu na uloženie trestu podľa závažnosti zavinenia.
2. Ak sa príslušník OP dopustil disciplinárneho priestupku, môže po jeho prešetrení náčelník alebo komisia verejného poriadku:
a. navrhnúť zamestnávateľovi ukončiť s ním pracovný pomer (závažné porušenie
pracovnej disciplíny),
b. požiadať príslušníka OP o rezignáciu z obecnej polície a ak príslušník OP do 7 dní tak neučiní, môže navrhnúť zamestnávateľovi ukončiť s ním pracovný pomer (hrubé porušenie pracovnej disciplíny v zmysle ZP a Pracovného poriadku),
c. navrhnúť uloženie pokuty nepresahujúcej jednomesačný plat príslušníka OP,
s termínom na jej zaplatenie podľa určenia starostom  obce (pokutu je možné uložiť len z platovej nadstavby, nie je možné krátiť tarifný plat),
d. navrhnúť suspendovanie príslušníka OP krátením mzdovej nadstavby,
e. odobratie nadtarifnej zložky platu (krátenie osobného príplatku),
f. navrhnúť zníženie hodnosti o jeden stupeň,
g. príslušníka OP úradne napomenúť –  vždy písomne.
3. Ak komisia obecnej  polície, alebo niektorý jej komisár vedie prešetrovanie v súlade s disciplinárnym poriadkom (DP) na základe pokynu zamestnávateľa a uvádza, že niektorý príslušník OP nevykonáva, alebo je neschopný vykonávať svoje povinnosti vyhovujúcim spôsobom, alebo jeho správanie je také, že nezodpovedá požiadavkám jeho postavenia, môže náčelník, alebo komisia verejného poriadku v zhode s DP navrhnúť zamestnávateľovi:
a. zmeniť funkčné zaradenie, znížiť hodnosť a plat v súlade s funkciou do ktorej je preradený,
b. pri súhlasnom stanovisku všetkých členov komisie OP ukončenie pracovného pomeru s týmto príslušníkom v zmysle § 63, odst.1, písm. d/ e/  ZP.
4. Príslušník OP nepodlieha disciplinárnemu postihu, vrátane zníženia hodnosti, alebo prepustenia, kým nebola sťažnosť na jeho osobu prešetrená, príp. nebolo ukončené šetrenie vo veci disciplinárneho priestupku, alebo bola sťažnosť na jeho osobu stiahnutá.

§18
Sťažnosti verejnosti

1. Náčelník OP, alebo príslušník OP menovaný náčelníkom je dôstojník pre styk s verejnosťou, ktorý prijíma sťažnosti v zmysle týchto ustanovení.
2. Ak je sťažnosť týkajúca sa náčelníka OP podaná, alebo doručená starostovi obce, môže dať starosta obce  sťažnosť prešetriť komisii OP ako svojmu poradnému orgánu.
3. Podávanie sťažnosti:
a. občan z verejnosti môže podať sťažnosť uvádzajúcu chyby príslušníka OP vrátane jej náčelníka nezlučujúce sa s očakávaním verejnosti:
- dôstojníkovi pre styk s verejnosťou, alebo ak nie je prítomný, ktorémukoľvek
príslušníkovi OP,
- priamo starostovi obce do 30 dní po udalosti, ktorá je predmetom sťažnosti,
- náčelníkovi OP, ak sťažnosť smeruje proti príslušníkovi OP,
b. osoba, ktorá sťažnosť prijala má:
- zaznamenať sťažnosť,
- vystaviť sťažovateľovi potvrdenie o prijatí sťažnosti,
- postúpiť sťažnosť  okamžite náčelníkovi OP,
c. o výsledku šetrenia sťažnosti na príslušníka OP informuje sťažovateľa starosta obce, ktorý v kópii dá na vedomie spôsob šetrenia a trestu náčelníkovi OP.
4. Vzatie sťažnosti späť:
a. sťažovateľ môže stiahnuť sťažnosť späť kedykoľvek tým, že doručí písomne stiahnutie sťažnosti.
b. Ak je sťažnosť stiahnutá späť, starosta obce oboznámi dotknuté osoby o stiahnutí sťažnosti.
5. Povinnosť informovať prokuratúru ak skutočnosti uvádzané v sťažnosti predstavujú podozrenie z porušenia platných právnych noriem, starosta obce  oboznámi so sťažnosťou prokuratúru, aby stanovila, či skutok nemá charakter trestného činu.

§19
Komisia verejného poriadku

1. Komisia VP je poradným orgánom starostu obce, ktorú zriaďuje starosta obce.
2. Členmi komisie sú osoby menované starostom obce. Jej zloženie môže starosta  obce kedykoľvek zmeniť.
3. Predsedom komisie je starostom menovaná osoba.
4. Na základe pokynu starostu obce prešetruje komisia činnosť OP a vnútro disciplinárne priestupky.
5. Z prešetrovania sťažnosti je verejnosť vylúčená. Pojednávanie vo veci vnútornej disciplíny nie je prístupné verejnosti.
6. Pri prejednávaní sťažnosti, alebo vo veci vnútornej disciplíny sú prítomní:
a. členovia komisie VP,
b. náčelník OP, príp. ním poverený zástupca,
c. sťažovateľ,
d. príslušník OP, ktorý je subjektom sťažnosti, alebo disciplinárneho konania,
e. každý, koho práva môžu byť konaním príslušníka OP dotknuté.
7. Pri prejednávaní sťažnosti komisiou VP musí byť dokazovanie na strane sťažovateľa.
8. Komisia VP môže po prejednaní sťažnosti, alebo disciplinárneho priestupku navrhnúť starostovi obce:
a. zamietnuť záležitosť,
b. navrhnúť trest,
c. zameniť disciplinárny postup, alebo opatrenia za dohodu, alebo spoločný súhlas.
9. Komisia, ako poradný orgán starostu obce môže ako zamestnávateľovi len navrhovať spôsob riešenia sťažnosti a disciplinárneho priestupku, ak o to starosta požiada.
10. Rozhodovacia právomoc vo veciach sťažností na príslušníkov OP a náčelníka, ako i vo veciach disciplinárnych priestupkov, je určená v zmysle ZP zamestnávateľovi, t.j. starostovi obce ako štatutárnemu zástupcovi i vo veciach pracovnoprávnych vzťahov obce (Zák. č.369/90 Zb. o obecnom zriaden&iacu

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN o zriadení obecnej polície Veľkosť: 25.9 kB Formát: pdf Dátum: 30.4.2015