Obec Trnovec nad Váhom
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Pozvánka na 11. zasadnutie OZ

Pozvánka na 11. zasadnutie OZ
Informácia pre obyvateľov

Starosta obce Trnovec nad Váhom

P O Z V Á N K A

 

V súlade s ustanovením §12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov

 

 

z v o l á v a m

 

  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom, ktoré sa uskutoční

 

dňa 14. novembra 2019 o 17.oohod.

 

v zasadačke Obecného úradu Trnovec nad Váhom.

 

PROGRAM:

 

1. Otvorenie:

a) voľba návrhovej komisie

b) určenie zapisovateľa

c) určenie overovateľov zápisnice

2. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

4. Správa o hospodárení obce za 3. štvrťrok 2019

5. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom

6. „VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020 a na

    ďalšie zdaňovacie obdobia“ - návrh

7. „Zásady obce určujúce pravidlá nájmu a prenájmu bytových a nebytových priestorov a obecných pozemkov“ - informácia o zrušení

    dokumentu

8. Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ú. z. 357/2004 z. o ochrane verejného

    záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov proti bývalému starostovi obce – opätovná žiadosť o predĺženie lehoty na

    vyjadrenie

9. Rozhodnutie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ú. z. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného

    záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov proti bývalému starostovi obce

10. „Zámer obce Trnovec nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o

    majetku obcí v znení neskorších predpisov – nehnuteľnosť parc. č. 674/5 – schválenie predaja“

11. Obchodná verejná súťaž č. 2/2019 - schválenie podmienok súťaže

12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2019

13. Došlá pošta (žiadosť o vybudovanie cyklotrasy, žiadosť o zámenu pozemku, zámer na vybudovanie veterného parku)

14. Rôzne ( Centrum cirkulárnej ekonómie Šaľa – informácia, cyklistické preteky Okolo Slovenska – informácia)

15. Diskusia

16. Záver

 

                                                                                                             Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

                                                                                                                            

 

 

 

Trnovec nad Váhom, 5. 11. 2019

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
pozvanka-11-oz 943.9 kB pdf 8.11.2019

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.