Obec Trnovec nad Váhom
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Zverejnenie zámeru obce Trnovec nad Váhom

Zverejnenie zámeru obce Trnovec nad Váhom
Predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

OBEC Trnovec nad Váhom

Obecný úrad, 925 71  Trnovec nad Váhom 587  IČO 00306240

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM

Predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Trnovec nad Váhom, zastúpená starostom obce Mgr. Oliverom Bereczom, v zmysle zákona SNR č. 138/199 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a/ ods. 8 písm. e/ vyššie uvedeného zákona na:

Predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k. ú. Trnovec nad Váhom, odčlenenej z pôvodného pozemku parcely registra „E“ č. 674 vo výmere 3169 m2, evidovanej na LV č. 1057 na základe geometrického plánu č. 227/2019, ktorý vyhotovila Ing. Katarína Szomolaiová, autorizovaný geodet a kartograf dňa 19. 7. 2019, úradne overeného Ing. Aladárom Vargom pod č. G1-361/2019, ktorý bude prílohou kúpnej zmluvy, a to konkrétne nehnuteľnosť:

  • pozemok, parcela č. 674/5 vo výmere 40 m2 , odčlenená geometrickým plánom č. 361/2019, reg. „C“ KN , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvl. podiel 1/1

Kupujúci:  Bc. Kristína Klimo, r. Gelnická, nar. 18. 11. 1990, 925 71 Trnovec nad Váhom 86.

Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o pozemok malej výmery, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom, na ktorom Bc. Klimo plánuje výstavbu rodinného domu. Obec predmetný pozemok už niekoľko rokov nevyužíva a nezabezpečuje jeho údržbu, teda ide o scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku. Obec uvedenú časť pozemku do budúcnosti neplánuje využívať.

Cena za pozemok p. č. 674/5                        400,- Eur (10,- Eur/m2)

Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční formou kúpnej zmluvy.

Zámer a spôsob prenájmu majetku obce Trnovec nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom 9. zasadnutí dňa 18. septembra 2019 uznesením č. 107/2019. Prevod uvedeného majetku obce bude predložený na najbližšom zasadnutí OZ.

Bližšie informácie na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom alebo na tel. čísle 031/7781496.

 

 

                                                                                            Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

 

 

V Trnovci nad Váhom, 20. septembra 2019

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.