Obec Trnovec nad Váhom

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ
Informácia pre obyvateľov

Starosta obce Trnovec nad Váhom

 

P O Z V Á N K A

 

V súlade s ustanovením §12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom, ktoré sa uskutoční

 

dňa 15. augusta 2019 o 17.oohod.

 

v zasadačke Obecného úradu Trnovec nad Váhom.

 

 

PROGRAM:

 

1. Otvorenie:

a) voľba návrhovej komisie

b) určenie zapisovateľa

c) určenie overovateľov zápisnice

2. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva

3. „Územný plán obce Trnovec nad Váhom – Zmeny a doplnky č. 1/2017“ – schválenie dokumentu

4. „VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole“ - návrh

5. Návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu – nehnuteľnosti súp. číslo 693

6. Zmluva o prenájme nebytových priestorov v areáli zdravotného strediska – návrh zmluvy

7. Nájomné byty – žiadosť o ukončenie nájmu

8. Návrh na nadviazanie spolupráce s obcou Bajót

9. Oprava uznesení - Reviton, žiadosť o NFP

10. Došlá pošta (pozvánka – Zdroje Zeme)

11. Diskusia

12. Záver

 

                                                                                                             Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

 

Trnovec nad Váhom, 7. 8. 2019

Súbory na stiahnutie

pozvanka-8-oz 526.5 kB pdf 7.8.2019

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.