Výberové konanie - prednosta obecného úradu

Výberové konanie - prednosta obecného úradu
Informácia pre záujemcov
13.05.2019
Autor: Administrátor

Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom

 

v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

 

Prednosta Obecného úradu v Trnovci nad Váhom

 

Náplň práce: Komplexné riadenie a koordinácia činnosti obecného úradu

 

 

 1. Uchádzač musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • Bezúhonnosť
 • Prax vo verejnej správe minimálne 5 rokov
 • Znalosť legislatívy verejnej správy
 • Vodičský preukaz skupiny B
 • Ovládanie štátneho jazyka
 • Osobné a morálne predpoklady
 • Znalosť práce na PC (MS word, excel, powerpoint, internet)
 • Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť,
 • Organizačné a riadiace schopnosti
 • Spôsobilosť na právne úkony

 

 

 1. Požadované doklady

 

 • Prihláška do výberového konania
 • Profesijný životopis
 • Overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

 

 1. Termín uzávierky prihlášok: do 12. 06. 2019 do 14.00 hod.

Prihlášku vrátane požadovaných dokladov možno podať osobne alebo poštou v zapečatenej obálke s označením „Výberové konanie – Prednosta Obecného úradu v Trnovci nad Váhom“ na adresu:

Obec Trnovec nad Váhom

Trnovec nad Váhom 587

925 71  Trnovec nad Váhom

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačovi, ktorý splnil podmienky výberového konania, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Obec Trnovec nad Váhom si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača na obsadenie pracovnej pozície Prednosta Obecného úradu v Trnovci nad Váhom v tomto výberovom konaní.

 

V Trnovci nad Váhom, dňa 13. 05. 2019

 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Oliver Berecz

                                                                                      starosta obce

 Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.