Obchodná verejná súťaž č. 1/2016

Obchodná verejná súťaž č. 1/2016
vyhlásenie 5. kola obchodnej verejnej súťaže
07.02.2019
Autor: Administrátor

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv na predaj nehnuteľného majetku obce Trnovec nad Váhom
Obec Trnovec nad Váhom,

zastúpená starostom Mgr. Oliverom Bereczom, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje 5. kolo Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016


o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce Trnovec nad Váhom za nasledovných súťažných podmienok:

 1. Predávajúci (ďalej len vyhlasovateľ súťaže) : Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 587, IČO: 00306240, zastúpená starostom obce Mgr. Oliverom Bereczom 
 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže : Predmetom 5. kola Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016 je odplatný prevod nehnuteľností zapísaných na LV č. 1057 a č. 1801, k. ú. Trnovec nad Váhom :
 • byt č. 1, v bytovom dome so súp. č. 502, vchod č. 1 prízemie, v k. ú. Trnovec nad Váhom , evidovaný na LV č. 1801, postavený na pozemku registra C KN s parc. č. 461/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 115 m2, v k. ú. Trnovec nad Váhom zapísaného na LV č. 1057, v celosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v rozsahu 1/6-iny,
 • pozemok reg. C KN s parc. č. 461/34, zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2 , evidovaný na LV č. 1057, na ktorom je čiastočne bytový dom postavený ( konkrétne byt č. 1 ), a to v celosti,
 • pozemok registra C KN parc. č. 466/32, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, evidovaný na LV č. 1057, v celosti,
 • pozemok registra C KN parc. č. 466/31, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, evidovaný na LV č. 1057, v celosti.

Popis nehnuteľnosti:

Byt č. 1 pozostáva z 5 obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvoria miestnosti :

 • pivnica- kotolňa (23,31 m2), sklad (15,93 m2), sklad (5,88 m2), chodba (6,92 m2), schodisko (3,24 m2),
 • nadzemné podlažie- izba (22,73 m2), izba (9,84 m2), kuchyňa (9,36 m2), komora (2,52 m2), kúpeľňa (4,87 m2), WC (1,79 m2), predsieň (11,33 m2), schodisko (7,11 m2), garáž (18,13 m2),
 • nadzemné podlažie- izba (35,35 m2), izba (20,20 m2), izba (14,65 m2), kúpeľňa (3,60 m2), WC (2,04 m2), chodba (3,68 m2), schodisko (7,11 m2)

 

Predmet zmluvy sa nachádza v zastavanom území obce Trnovec nad Váhom, v k. ú. Trnovec nad Váhom. Jedná sa o bytový dom s 2 nadzemnými podlažiami a 6 bytovými jednotkami. Každá bytová jednotka tvorí samostatný celok so samostatným vstupom.

 

Celková podlahová plocha bytu vrátane príslušenstva je 229,59 m2.

Nehnuteľnosť je dlhodobo neobývaná, vyžadujúca kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu.

Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie predmetu 5. kola Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016 ako celku. Nehnuteľnosť je bez generálnej opravy neobývateľná, preto odporúčame prehliadku predmetnej nehnuteľnosti.

 

3. Podmienky súťaže :

a) Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy môžu podávať len fyzické osoby, ktoré musia najneskôr v deň podania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov a byť plne spôsobilé na právne úkony a právnické osoby zapísané v príslušnom obchodnom registri resp. fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sú držiteľom podnikateľského oprávnenia.

b) Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 37.500,–€ ( slovom: tridsaťsedemtisíc päťsto eur ). Účastníkom ponúkaná kúpna cena za predmet súťaže nesmie byť nižšia. Kúpna cena je splatná v lehote do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami a pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva ( správny poplatok za vklad ) znáša úspešný uchádzač, s ktorým bola uzavretá kúpna zmluva. Návrh na vklad vlastníckeho práva podá výlučne predávajúci – vyhlasovateľ, a to po uhradení celej kúpnej ceny a správneho poplatku za vklad kupujúcim. Vyhlasovateľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak úspešný uchádzač nezaplatil v lehote podľa písm. b) celú kúpnu cenu za predmet prevodu a náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva.

c) Účastník súťaže je povinný spolu s podaním návrhu zložiť na účet vyhlasovateľa bezhotovostným prevodom finančnú zábezpeku vo výške 1000 EUR ( slovom tisíc eur ), na účet vedený v PRIMA banke, IBAN : SK1056000000005115502003, BIC : KOMASK2X, VS : súp. číslo nehnuteľnosti, do poznámky uvedie svoje meno. Zloženie finančnej zábezpeky je účastník súťaže povinný preukázať dokladom banky o úhrade, ktorý musí byt súčasťou predloženého návrhu. Úspešnému účastníkovi súťaže sa výška zloženej zábezpeky započíta do kúpnej ceny. Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže. V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú alebo odo dňa odmietnutia súťažného návrhu. V prípade, že po ukončení súťaže nebude uzavretá kúpna zmluva s vybratým účastníkom súťaže z dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané súťažné podmienky alebo z iných dôvodov, na základe ktorých on spôsobil neuzavretie kúpnej zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.

5. kolo Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016 sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže dňa 7. 2. 2019 na úradnej tabuli obce Trnovec nad Váhom a na webovom sídle obce. Forma podávania návrhov je písomná.

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy je potrebné doručiť poštou doporučenou zásielkou alebo podať osobne do podateľne Obecného úradu Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 587, v pracovných dňoch  v termíne do 25. 2.2019, do 15:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

 

„ 5. kolo Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016 –NEOTVÁRAŤ „

 

Obálku s návrhom prevezme zamestnanec obce a označí prezentačnou pečiatkou obce. Obálku podpíše zamestnanec obce aj uchádzač.

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne obecného úradu. V prípade doručovania návrhu poštou je rozhodujúci dátum doručenia návrhu vyhlasovateľovi poštovým doručovateľom.

Účastník súťaže môže predložiť iba 1 súťažný návrh. Predložený súťažný návrh musí byť jasný, určitý a zrozumiteľný.

 

Písomný návrh musí obsahovať :

 

 1. presnú identifikáciu navrhovateľa, na ktorého bude napísaná kúpna zmluva: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, bankové spojenie; v prípade, ak ide o uchádzača, ktorý je v manželskom zväzku, musia byť ako uchádzač označení obaja manželia s výnimkou prípadu, ak bolo rozhodnutím súdu zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ( ďalej iba BSM ) a teda uchádzač je oprávnený nehnuteľnosť nadobudnúť do výlučného vlastníctva. O takejto skutočnosti je povinný vyhlasovateľovi predložiť osvedčenú kópiu súdneho rozhodnutia o zrušení BSM. Ak ide o účastníka súťaže - právnickú osobu, resp. fyzickú osobu – podnikateľa, uvedie sa: obchodné meno, názov, IČO, DIČ, sídlo, meno, priezvisko, označenie osoby oprávnenej na podpis zmluvy.
 2. prehlásenie navrhovateľa s úradne osvedčeným podpisom v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o udelení súhlasu vyhlasovateľovi na spracúvanie jeho osobných údajov v rozsahu poskytnutých údajov v návrhu alebo následne pri uzatváraní zmluvy, a to za účelom uzavretia, naplnenia a zverejnenia kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti, na ktorú uchádzač predložil návrh, a to bez časového obmedzenia platnosti udeleného súhlasu.
 3. kontakt: telefón, mobil, e-mail, fax
 4. predmet 5. kola Obchodnej verejnej súťaže č.1/2016
 5. návrh kúpnej ceny, minimálne vo výške určenej podmienkami súťaže
 6. Spôsob a lehotu zaplatenia kúpnej ceny tak, aby celá kúpna cena bola zaplatená na účet vyhlasovateľa najneskôr do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 15 dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a originál podpísanej kúpnej zmluvy odovzdá kupujúcemu najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny.
 7. Vzor súťažného návrhu kúpnej zmluvy je prílohou súťažných podmienok. Účastník súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. Ustanovenia návrhu kúpnej zmluvy v priloženom vzore sú záväzné a nemenné. Účastník je povinný doplniť údaje uvedené vo vyššie uvedených podmienkach a návrh vlastnoručne podpísať.
 8. Návrh kúpnej zmluvy musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku a predložený minimálne v jednom vyhotovení, vlastnoručne podpísaný účastníkom súťaže.
 9. Účastník je povinný predložiť čestné prehlásenie o tom, že nemá žiadne záväzky voči obci Trnovec nad Váhom a voči príslušnému daňovému úradu podľa miesta bydliska.
 10. Predložený návrh nie je možné odvolať, meniť, dopĺňať a upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.
 11. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne súťaže, budú odmietnuté.

 

 Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov bude najvhodnejší návrh z hľadiska výhodnosti a funkčného využitia nehnuteľnosti. Predložený návrh bude možné zahrnúť do 5. kola Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016 len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam.

Na vyhodnotenie predložených návrhov, vyhodnotenie najvhodnejších ponúk a celej súťaže vymenuje vyhlasovateľ komisiu. Otváranie obálok so súťažnými návrhmi a ich vyhodnotenie sa uskutoční najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na podanie súťažného návrhu v sídle vyhlasovateľa súťaže. Otváranie obálok je verejné. Vyhodnocovať sa budú len tie návrhy, ktoré boli predložené v stanovenom termíne a ktorých obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Súťažná komisia určí poradie návrhov, víťaza súťaže vyzve k uzavretiu zmluvy, ak by z akýchkoľvek dôvodov nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s víťazom súťaže; vyhlasovateľ v takom prípade môže vyzvať k uzatvoreniu zmluvy navrhovateľa ďalšieho v poradí.

Vyhodnotenie 5. kola Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016 bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže na to ustanovenou komisiou. Rovnako sa dotknutým uchádzačom, ktorí predložili rovnako výhodné ponuky a zároveň spĺňajú všetky kritéria pre posúdenie návrhu, oznámi termín, čas a miesto žrebovania víťaza. Ak sa niektorý z dotknutých uchádzačov z akéhokoľvek dôvodu na žrebovaní osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu nezúčastní, bude vykonané v jeho neprítomnosti a o výsledku bude písomne vyrozumený.

Víťaz súťaže bude zároveň s oznámením výsledkov vyzvaný na dostavenie sa k podpisu riadnej kúpnej zmluvy na obecný úrad. V prípade, ak sa víťaz nedostaví k podpisu zmluvy z objektívnych dôvodov v lehote do 7 dní, vyzve sa na uzavretie zmluvy uchádzač, ktorý skončil na ďalšom mieste. O následkoch nedostavenia sa bude uchádzač poučený.

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už zverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať súťažný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorý z pohľadu ponúkaného účelu za predmet 5. kola Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016 najlepšie vyhovuje vyhlasovateľovi.

Účastníci súťaže nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v 5. kole Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016.

 

Obhliadka majetku:

Obhliadku majetku na mieste samom je možné dohodnúť na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom 587, v pracovných dňoch od 07:30 do 15:30 hod., tel. kontakt: 03177/81496,e-mail.: obec@trnovecnadvahom.sk.

 

V Trnovci nad Váhom, dňa 7. 2. 2019

 

                                                                                                                                            Mgr. Oliver Berecz
                                                                                                                            starosta obce Trnovec nad Váhom

 

 

 

Prílohy :

č. 1 – Súťažný návrh kúpnej zmluvy VZOR
č. 2 – Čestné prehlásenie k spracovaniu osobných údajov - VZOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Súbory na stiahnutie:
OVS 29.8 kB 07.02.2019
suhlas-dotknutej-osoby 64.4 kB 07.02.2019

Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.