Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
ŽST Trnovec nad Váhom - ŽST Tvrdošovce - rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2

Obec Trnovec nad Váhom - Informovanie verejnosti

 

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na
životné prostredie  rozhodol podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 citovaného zákona a predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: „ŽST TRNOVEC NAD VÁHOM – ŽST TVRDOŠOVCE, REKONŠTRUKCIA KOĽAJE Č. 1 A KOĽAJE Č. 2“, ktorý predložil navrhovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti:
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, v zastúpení: REMING CONSULT a.s.,
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava po ukončení zisťovacieho konania nasledovne:


Navrhovaná činnosť „ŽST TRNOVEC NAD VÁHOM – ŽST TVRDOŠOVCE, REKONŠTRUKCIA KOĽAJE Č. 1 A KOĽAJE Č. 2“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktorá spočíva v komplexnej rekonštrukcii infraštruktúry dvojkoľajnej elektrifikovanej železničnej trate medzi ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce (žkm 120,351 – 130,116) sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak
nebola účastníkom zisťovacieho konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Rozhodnutie 359.1 kB pdf 15.2.2021

Facebook

Odber noviniek