Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zaslanie správy o hodnotení činnosti - CCE Šaľa

Zaslanie správy o hodnotení činnosti - CCE Šaľa
Informácia pre verejnosť

"Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa – zaslanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti" - informovanie verejnosti

Dňa 2. februára 2021 bolo Obci Trnovec nad Váhom doručené oznámenie Ministerstva životného prostredia SR, že navrhovateľ, ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, doručil dňa 27. 01. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu  environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“. 

 

Ministerstvo životného prostredia ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona zasiela na zaujatie stanoviska podľa § 33 ods. 1 zákona povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci správu o hodnotení prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:


https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala

 

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení na MŽP SR najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia dokumentácie správy o hodnotení dotknutou obcou podľa §65g ods. 3 zákona. Bližšie informácie nájdu záujemcovia v prílohe.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
CCE 729.5 kB pdf 9.2.2021
zrhnutie 257 kB pdf 9.2.2021

Facebook

Odber noviniek