Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt, o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Informácie o vydávaní hlasovacích preukazov

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

- osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr 4. 3. 2016). Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

- v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15. 2. 2016) 

- elektronicky (e-mailom) na adrese  volby@trnovecnadvahom.sk tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom  konania volieb (t. j. najneskôr 15. 2. 2016)

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec zašle hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

- prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 4. 3. 2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 Na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ako aj na splnomocnenie je možné použiť priložené vzory tlačív.

Hlasovacie preukazy sa vydávajú v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Obecného úradu Trnovec nad Váhom počas úradných hodín.

Úradné hodiny

Pondelok

7.30 – 15.30

Utorok

7.30 – 15.30

Streda

7.30 – 17.00

Štvrtok

7.30 – 15.30

Piatok

7.30 – 15.30

 

 

Facebook

Odber noviniek