Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Spoločný stavebný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: Kráľová nad Váhom
Utorok: Dlhá nad Váhom
Streda: Horná Kráľová
Štvrtok: Selice
Piatok: Trnovec nad Váhom 7.30 – 15.30 hod.

Stavebný úrad vykonáva správne konania, ktorých výsledkom sú rozhodnutia o umiestnení stavby, povolení stavby, o zmene stavby pred dokončením, o kolaudácii stavby, o zmene v užívaní stavby, o povolení alebo nariadení odstránenia stavby. Stavebný úrad nariaďuje zabezpečovacie a udržiavacie práce na stavbách, vykonáva štátny stavebný dohľad. Pri porušení stavebného zákona ukladá pokuty a vykonáva vyvlastňovacie konanie. Okrem týchto činností zabezpečuje oddelenie spoluprácu občana so štátnym fondom rozvoja bývania.

 • vedie územné konanie (okrem územia vojenských obvodov) a vydáva územné rozhodnutia
 • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny, a stavby spadajúce do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podľa § 120 stavebného zákona a vojenských a iných stavebných úradov podľa § 121 stavebného zákona
 • povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce a vybrané telekomunikačné stavby na základe ohlásenia
 • povoľuje terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné zariadenia
 • povoľuje v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka zmenu stavby pred jej dokončením,
 • vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie,
 • vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby
 • rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku,
 • rozhoduje o zmene v užívaní stavby,
 • nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení; nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku,
 • povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav
  a zariadení; rozhoduje o dodatočnom povolení stavby
 • nariaďuje vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác
 • rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku podľa § 95 stavebného zákona,
 • rozhoduje o vyprataní stavby
 • rozhoduje o zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia
 • nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie,
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie,
 • vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom,
 • rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe,
 • vykonáva ŠSD podľa § 98 až 101 a § 102 ods. 1 a 5 stavebného zákona,
 • nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb,
 • vyzýva na urobenie nápravy,
 • zabezpečuje činnosti vyplývajúce z poskytovania informácií do informačného systému o výstavbe,
 • vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia, vrátane všetkých písomností a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu,
 • prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb súvisiace s pôsobnosťou stavebného úradu podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • vybavuje petície občanov a právnických osôb súvisiace s pôsobnosťou stavebného úradu podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • zabezpečuje výkon rozhodnutia, ktoré vydal v prvom stupni ako stavebný úrad,
 • rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydal ako stavebný úrad,
 • povoľuje alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodol v poslednom stupni ako stavebný úrad,
 • rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam, ak mu vyhovie.

Tlačivá

Tlačivá sú na stiahnutie do Vašeho počítača. Po otvorení je možné ich vytlačiť na tlačiarni a vyplnené predložiť na obecnom úrade. Na otvorenie súboru potrebujete mať nainštalovaný program ADOBE READER, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť z www.adobe.com

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
ČESTNÉ VYHLÁSENIE 185.1 kB pdf 20.2.2017
MZZO 354.5 kB pdf 20.2.2017
Návrh na povolenie zmeny 272.4 kB pdf 20.2.2017
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 303.4 kB pdf 20.2.2017
Návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa ust. § 3 vyhl. MŽP SR č. 4532000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 358.3 kB pdf 20.2.2017
Ohlásenie drobnej stavby 355.2 kB pdf 20.2.2017
Ohlásenie stavebných úprav 357.9 kB pdf 20.2.2017
Oznámenie o začatí stavby 273.8 kB pdf 20.2.2017
Stiahnutie žiadosti 188.4 kB pdf 20.2.2017
Vyhlásenie stavebného dozoru- na kolaudáciu 288.3 kB pdf 20.2.2017
Vyhlásenie stavebného dozoru 289.7 kB pdf 20.2.2017
Žadosť o povolenie reklamnej stavby 205.7 kB pdf 20.2.2017
Žiadosť na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP- Vyjadrenie § 99 433 kB pdf 20.2.2017
Žiadosť na povolenie odstránenia stavby 303.4 kB pdf 20.2.2017
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu na pozemok 178.2 kB pdf 20.2.2017
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením 288.2 kB pdf 20.2.2017
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 267 kB pdf 20.2.2017
Žiadosť o rozkopávkové povolenie 178.1 kB pdf 20.2.2017
Žiadosť o vydanie dodatočného povolenia 342.7 kB pdf 20.2.2017
Žiadosť o vydanie povolenia na výrub dreviny mimo les 219.7 kB pdf 20.2.2017
Žiadosť o vydanie staveného povolenia 271.8 kB pdf 20.2.2017
Žiadosť o vyjadrenie § 120 SZ 282.8 kB pdf 20.2.2017
žiadosť o vyjadrenie podľa zákona o vodách 197.4 kB pdf 20.2.2017
Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby 193.3 kB pdf 20.2.2017