Hlasovacie preukazy - e-mailová adresa

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu:

obec@trnovecnadvahom.sk

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t. j. najneskôr 03.05.2019.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje :

  • meno a priezvisko
  • rodné číslo; v prípade občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a rodné číslo mu nebolo pridelené, dátum narodenia
  • štátnu príslušnosť
  • adresu trvalého pobytu – obec, číslo domu,
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

Ak volič v elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.
Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojim podpisom.

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.