Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Územný plán obce Cabaj - Čápor - zmeny a doplnky e

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE CABAJ-ČÁPOR-ZMENY A DOPLNKY Č. 2

10.08.2016 | Napísal Trnovec nad Váhom

Oznámenie o strategickom dokumenteObec Trnovec nad Váhom v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť, že Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie  v zmysle § 6 ods. 2 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov doručilo obci Trnovec nad Váhom oznámenie o strategickom dokumente : „ Územný plán obce Cabaj – Čápor – Zmeny a doplnky č.2 “ a zároveň oznamuje, že s predloženým oznámením o strategickom dokumente „ Územný plán obce Cabaj – Čápor – Zmeny a doplnky č.2 “ sa môže verejnosť oboznámiť na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom, v lehote do 15 dní od zverejnenia, t. j. do 25.8.2016, v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 h (v stredu do 17.00h) v kancelárii prvého kontaktu.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu je možné podať do 15 dní odo dňa, keď bolo toto oznámenie zverejnené dotknutou obcou na adresu:

Okresný úrad Nitra 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Štefánikova tr. 69 
949 01 Nitra

 Uvedené oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán obce Cabaj-Čápor-Zmeny a doplnky č. 2 je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-cabaj-capor-zmeny-doplnky-c-2

 

 

Facebook

Odber noviniek