Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výzva na voľby členov rady školy

VÝZVA NA VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY

Obec vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302

Obec Trnovec nad Váhom, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom 302, podľa § 25, odseku 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov a §1 odsek 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

V ý z v u

 

na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Trnovec nad Váhom 302

 

Rada školy má 11 členov v zložení:

  • jeden zástupca pedagogických zamestnancov základnej školyzvolený vo voľbách zamestnancami základnej školy,
  • jeden zástupca pedagogických zamestnancov materskej školyzvolený vo voľbách zamestnancami materskej školy,
  • jeden zástupca ostatných (nepedagogických) zamestnancov školského zariadeniazvolený vo voľbách ostatnými (nepedagogickými) zamestnancami školského zariadenia,
  • traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami daného školského zariadenia, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov základnej školy,
  • jeden zástupca rodičov, ktorí nie sú zamestnancami daného školského zariadenia, zvolený vo voľbách rodičmi žiakov materskej školy,
  • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa(Obec Trnovec nad Váhom).

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školského zariadenia, ostatných (nepedagogických) zamestnancov školy a rodičov žiakov školy môže po jeho písomnom súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školského zariadenia do termínu konania volieb.

Voľby členov rady školy v termíne do 06.05.2016 zabezpečí riaditeľ školského zariadenia v zmysle vyhlášky č. 291/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,  ktorý určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa Obce Trnovec nad Váhom rozhodne zriaďovateľ.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
vyzva-na-volby-clenov-rady-skoly 671 kB pdf 6.5.2016

Facebook

Odber noviniek