Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru obce Trnovec nad Váhom

Dátum: 19.06.2024
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 220
3 min. čítania
Zverejnenie zámeru obce Trnovec nad Váhom

predaj majetku obce

Obec Trnovec nad Váhom, zastúpená starostom obce Mgr. Oliverom Bereczom, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce podľa § 9a/ ods. 15 písm. b/ vyššie uvedeného zákona na:

predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú. Trnovec nad Váhom:

  • parcely registra „C“ KN č. 669/22 o výmere 9 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel 1/1
  • parcely registra „C“KN  č. 669/23 o výmere 11 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel 1/1

vedených na LV č. 1057 v katastrálnom území Trnovec nad Váhom vo vlastníctve Obce Trnovec nad Váhom.

 

Kupujúci:  Jozef Kiss a manželka Edita Kissová, r. Morvayová, bytom Šaľa, ul. Čsl. armády 1020/4 za cenu 296,40 eur.

 

Cena bola stanovená znaleckým posudkom č. 27/2024, ktorý vypracovala Ing. Mária Gašpieriková, znalkyňa pre odbor Stavebníctvo, odvetvia Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností dňa 27. 4. 2024.

 

Ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou.

 

Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční formou kúpnej zmluvy.

 

Zámer a spôsob predaja majetku obce Trnovec nad Váhom schválilo Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom 14. zasadnutí dňa 17. júna 2024 uznesením č. 146/2024. Prevod uvedeného majetku obce bude predložený schválenie na najbližšom zasadnutí OZ.

 

Bližšie informácie na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom alebo na tel. čísle 0910395599.

 

 

 

                                                                                                                                                          Mgr. Oliver Berecz, starosta obce