Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obnova a reštaurovanie mauzólea Štefana Pyrkera v Hornom Jatove

Dátum: 30.04.2024
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 265
4 min. čítania
Obnova a reštaurovanie mauzólea Štefana Pyrkera v Hornom Jatove

vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Obec Trnovec nad Váhom v súlade s § 4 ods. 3, písm. b) v spojení s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  na základe § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vyhlasuje v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom č. 134/2024 zo dňa 15. apríla 2024 dobrovoľnú zbierku na obnovu a reštaurovanie mauzólea Štefana Pyrkera na cintoríne v Hornom Jatove.

 

Vyhlasovateľ: Obec Trnovec nad Váhom, 925 71  Trnovec nad Váhom 587, IČO 00306240

 

Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie finančných prostriedkov na obnovu a reštaurovanie mauzólea Štefana Pyrkera, ktoré sa nachádza na cintoríne v Hornom Jatove

Miesto konania dobrovoľnej zbierky: celé územie Európskej únie

Čas konania dobrovoľnej zbierky: od 1. mája 2024 do 31. 12. 2024

Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:

  1. Zasielaním príspevkov na účet obce Trnovec nad Váhom vedený vo VÚB a. s., č. účtu v tvare IBAN: SK11 0200 0000 0000 1822 0132 s označením „dobrovoľná zbierka“
  2. Vložením hotovosti  do  prenosnej  pokladničky, uloženej v kancelárii prvého kontaktu Obecného úradu Trnovec nad Váhom a označenej „Dobrovoľná  zbierka na obnovu a reštaurovanie mauzólea Štefana Pyrkera v Hornom Jatove“

Územie použitia výnosu dobrovoľnej zbierky:

obec Trnovec nad Váhom, k. ú. Horný Jatov

Použitie dobrovoľnej zbierky, jej vyúčtovanie a kontrola:

Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, príjmom rozpočtu obce. Získané finančné prostriedky budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka obce. Správa o výsledku použitia finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

                                                                                             

 

                                                                                                                                 Mgr. Oliver Berecz, starosta obce