Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

Dátum: 29.04.2024
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 786
6 min. čítania
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

informácia pre záujemcov

Obec Trnovec nad Váhom

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom 302

 

 

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
 • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z.
  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

 • Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
 • Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od 1.161,50 €.
 • Predpokladaný nástup do funkcie: 01. 08. 2024.
 • Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.
 • Informácie o škole získate na webovom sídle školy alebo v škole.

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 23. mája 2024 na adresu:

Obec Trnovec nad Váhom, 925 71  Trnovec nad Váhom 587.

(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

 

Obálku označte heslom „VK ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom“

 

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a  predložené materiály im budú vrátené späť.

 

Ďalšie informácie:

Obec Trnovec nad Váhom, 925 71  Trnovec nad Váhom 587, číslo telefónu 0910395599, e-mail: obec@trnovecnadvahom.sk

 

 

                                                                                                                                 Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

 

 

V Trnovci nad Váhom, 29. 4. 2024