Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Predaj pozemku - zverejnenie zámeru

Dátum: 18.09.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 121
3 min. čítania
Predaj pozemku - zverejnenie zámeru

Informácia pre obyvateľov

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM

Predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

Obec Trnovec nad Váhom, zastúpená starostom obce Mgr. Oliverom Bereczom, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a/ ods. 8 písm. e/ vyššie uvedeného zákona na:

Predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k. ú. Trnovec nad Váhom, odčlenenej z pôvodného pozemku parcely registra „C“ č. 667/24 vo výmere 4 066 m2, evidovanej na LV č. 1057 na základe geometrického plánu č. 46/2023, ktorý vyhotovila Ing. Marcela Varínska a autorizačne overil Ing.Peter Petro, autorizovaný geodet a kartograf dňa 18. 5. 2023 a ktorý bude prílohou kúpnej zmluvy, a to konkrétne nehnuteľnosť:

 

pozemok, parcela č. 667/45 vo výmere 34 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 46/2023, reg. „C“ KN, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedená na liste vlastníctva č. 1057, spoluvl. podiel 1/1

 

Kupujúci:  Tibor Fülöp, trvale bytom Trnovec nad Váhom 991

 

Odôvodnenie: : osobitný zreteľ spočíva v tom, že pán Fülöp tento pozemok dlhodobo využíva, tvorí súčasť jeho nehnuteľnosti, má na ňom vybudovaný vjazd na svoj pozemok a ide o pozemok priľahlý k pozemku v jeho vlastníctve, tento pozemok pán Fülöp aj riadne udržiava, teda ide o scelenie a udržiavanie pozemkov. Obec uvedený pozemok do budúcnosti neplánuje využívať.

 

Cena za pozemok parc. č. 667/45  ...........................................    408 eur (12 eur/m2)

 

Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční formou kúpnej zmluvy.

Zámer a spôsob predaja majetku obce Trnovec nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom 8. zasadnutí dňa 11. septembra 2023 uznesením č. 78/2023. Prevod uvedeného majetku obce bude predložený na najbližšom zasadnutí OZ.

Bližšie informácie na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom alebo na tel. čísle 0910 395 599.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.