Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Dátum: 18.09.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 91
3 min. čítania
Predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Informácia pre obyvateľov

Zverejnenie zámeru Obce Trnovec nad Váhom

Obec Trnovec nad Váhom, zastúpená starostom obce Mgr. Oliverom Bereczom, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a/ ods. 8 písm. e/ vyššie uvedeného zákona na:

 

Predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k. ú. Trnovec nad Váhom, odčlenenej z pôvodného pozemku parcely registra „C“ č. 669/9 vo výmere 7 296 m2, evidovanej na LV č. 1057 na základe geometrického plánu č. 28/2023, ktorý vyhotovil a autorizačne overil Ing. Richard Škúci, autorizovaný geodet a kartograf dňa 12. 4. 2023 a ktorý bude prílohou kúpnej zmluvy, a to konkrétne nehnuteľnosť:

 

pozemok, parcela č. 669/20 vo výmere 59 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 28/2023, reg. „C“ KN, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedená na liste vlastníctva č. 1057, spoluvl. podiel 1/1

 

Kupujúci:  Mária Jobbágyová, r. Keselyová, nar. 19. 6. 1944, Anety Ostrožanskej, r. Jobbágyová, nar. 16. 5. 1973, obidve trvale bytom Trnovec nad Váhom 969 a Attila Jobbágy, bytom Palárikovo, Štefánikova 1446/276

 

Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že že pani Jobbágyová a jej spoluvlastníci majú na predmetnom pozemku vybudovaný vstup na svoju nehnuteľnosť. Obec uvedený pozemok nevyužíva, využíva ho pani Jobbágyová, tento  pozemok je priľahlý k pozemku vo vlastníctve pani Jobbágyovej a jej spoluvlastníkov , ktorí ho aj udržiavajú, teda ide o scelenie a udržiavanie pozemkov. Obec uvedený pozemok do budúcnosti neplánuje využívať.

 

Cena za pozemok parc. č. 669/20 ...........................................    708 eur (12 eur/m2)

 

Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční formou kúpnej zmluvy.

 

Zámer a spôsob predaja majetku obce Trnovec nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom 8. zasadnutí dňa 11. septembra 2023 uznesením č. 77/2023. Prevod uvedeného majetku obce bude predložený na najbližšom zasadnutí OZ.

Bližšie informácie na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom alebo na tel. čísle 0910 395 599.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.