Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru Obce Trnovec nad Váhom

Dátum: 18.09.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 78
3 min. čítania
Zverejnenie zámeru Obce Trnovec nad Váhom

Informácia pre obyvateľov

Predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

Obec Trnovec nad Váhom, zastúpená starostom obce Mgr. Oliverom Bereczom, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a/ ods. 8 písm. e/ vyššie uvedeného zákona na:

 

Predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k. ú. Trnovec nad Váhom, odčlenenej z pôvodného pozemku parcely registra „E“ č. 667/1 vo výmere 3 845 m2, evidovanej na LV č. 1416 na základe geometrického plánu č. 148/2018, ktorý vyhotovil Róbert Benko a autorizačne overil Ing. Gabriel Ozorai, autorizovaný geodet a kartograf dňa 18. 12. 2018 a ktorý bude prílohou kúpnej zmluvy, a to konkrétne nehnuteľnosť:

 

pozemok, parcela č. 652/2 vo výmere 70m2, reg. „C“ KN, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela č. 652/4 vo výmere 23 m2 reg. „C“ KN, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela č. 652/8 vo výmere 7 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela č. 653/4 vo výmere 62 m2,, druh pozemku záhrada a parcela č. 653/5 vo výmere 12 m2, druh pozemku záhrada, odčlenené geometrickým plánom č.  148/2018 vedené na liste vlastníctva č. 1416, spoluvl. podiel 1/1

 

Kupujúci:  Jozef Pospiš, trvale bytom Trnovec nad Váhom 594

 

Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že pán Pospiš má na uvedenom pozemku postavenú časť rodinného domu, predzáhradku a časť záhrady. Obec uvedený pozemok nevyužíva, využíva ho pán Pospiš, ktorý pozemok aj udržiava. Tento  pozemok je priľahlý k pozemku vo vlastníctve pána Pospiša, jedná sa teda o scelenie a udržiavanie pozemkov. Obec uvedený pozemok do budúcnosti neplánuje využívať.

 

Cena za pozemok parc. č. 652/2, 652/4, 652/8, 653/4 a 653/5  .....................  2.088 eur (12 eur/m2)

 

Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční formou kúpnej zmluvy.

 

Zámer a spôsob predaja majetku obce Trnovec nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom 8. zasadnutí dňa 11. septembra 2023 uznesením č. 79/2023. Prevod uvedeného majetku obce bude predložený na najbližšom zasadnutí OZ.

 

Bližšie informácie na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom alebo na tel. čísle 0910 395 599.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.