Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebné povolenie-verejná vyhláška

SÚBOR
Dátum: 21.07.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 325
3 min. čítania
Stavebné povolenie-verejná vyhláška

Katódová ochrana STL plynovodu v obci Trnovec nad Váhom

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný orgán podľa § 13 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, 62, 64 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a vyhl. MŢP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. MŢP SR č. 532/2002 o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie, v stavebnom konaní a po preskúmaní rozhodol takto:

Stavbu :       „Katódová ochrana STL plynovodu v obci Trnovec nad Váhom“

v katastrálnom území Trnovec nad Váhom, na pozemkoch v katastrálnom území Trnovec nad Váhom líniová stavba, podľa §39a/, 66 stavebného zákona P O V O Ľ U J E.

V rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov: 

Celá stavba je riešená ako jedna ucelená časť, rozčlenená na nasledovné prevádzkové súbory a stavebné objekty:

PS 01 Stanica katódovej ochrany  s prípravou pre monitoring a diaľkový prenos

PS 02 Monitorovací, riadiaci a komunikačný systém

SO 01.1 Stavebná časť SKAO

SO 01.2 Elektrická NN prípojka pre SKAO

SO 01.3 Galvanické oddelenie odberateľov a odstránenie galvanických spojení

SO 01.4 Prepojovacie a meracie objekty

SO 01.5 Odizolovanie premostení

SO 01.6 Komplexné skúšky

SO 01.7 Súvisiace činnosti

Podľa § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) účastníci konania môžu podať proti tomuto rozhodnutiu odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na stavebný úrad – Obec Trnovec nad Váhom, na adresu Obecný úrad Trnovec nad Váhom č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom.

Verejná vyhláška je pripojená na zverejnenie nižšie ako príloha.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
SPP- 264-2023-003 SP Veľkosť: 735.9 kB Formát: pdf Dátum: 21.7.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.