Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru obce Trnovec nad Váhom

Dátum: 05.05.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 111
4 min. čítania
Zverejnenie zámeru obce Trnovec nad Váhom

Predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

OBEC Trnovec nad Váhom

Obecný úrad, 925 71  Trnovec nad Váhom 587  IČO 00306240

 

Obec Trnovec nad Váhom, zastúpená starostom obce Mgr. Oliverom Bereczom, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a/ ods. 8 písm. e/ vyššie uvedeného zákona na:

 

Predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k. ú. Trnovec nad Váhom, odčlenenej z pôvodného pozemku parcely registra „C“ č. 17 vo výmere 949 m2 a parcely registra „C“ KN č. 18/1 vo výmere 1 548 m2, evidovanej na LV č. 1057 na základe geometrického plánu č. 05-07/2022, ktorý vyhotovil a autorizačne overil Ing. Marek Mészáros, autorizovaný geodet a kartograf dňa 13. 3. 2023 a ktorý bude prílohou kúpnej zmluvy, a to konkrétne nehnuteľnosti:

 

  • pozemok, parcela č. 18/3 vo výmere 278 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 05-07/2022, reg. „C“ KN, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedená na liste vlastníctva č. 1057, spoluvl. podiel 1/1

 

Kupujúci:  Dezider Šmátrala a manželka Erika Šmátralová, trvale bytom Trnovec nad Váhom 921

 

Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že pán Šmátrala s manželkou majú na tomto pozemku vybudovanú záhradu, bazén a altánok. Obec uvedený pozemok nevyužíva, niekoľko desiatok rokov ho v dobrej viere užíval pán Šmátrala s manželkou, tento  pozemok je priľahlý k pozemku vo vlastníctve pána Šmátralu a jeho manželky, teda ide o scelenie a udržiavanie pozemkov. Obec uvedený pozemok do budúcnosti neplánuje využívať.

 

Cena za pozemok parc. č. 18/3                                    3.336 eur (12 eur/m2)

 

Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční formou kúpnej zmluvy.

Zámer a spôsob predaja majetku obce Trnovec nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom 4. zasadnutí dňa 14. apríla 2023 uznesením č. 48/2023. Prevod uvedeného majetku obce bude predložený na najbližšom zasadnutí OZ.

 

Bližšie informácie na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom alebo na tel. čísle 0910 395 599.

 

 

                                                                                            Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.