Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obchodná verejná súťaž č. 1/2023

SÚBOR
Dátum: 24.04.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 545
4 min. čítania
Obchodná verejná súťaž č. 1/2023

oznámenie o vyhlásení súťaže

Obec Trnovec nad Váhom ako vyhlasovateľ podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ č. 1/2023

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vyhlasovateľa.

 Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného majetku obce Trnovec nad Váhom, a to:

Parcely  reg. „C“ KN evidované na liste vlastníctva č. 1057 v katastrálnom území Trnovec nad Váhom, zapísané na Okresnom úrade Šaľa – katastrálny odbor v podiele 1/1:

pozemok, parc. číslo 244 vo výmere 969 m2, druh pozemku záhrada,

pozemok, parc. číslo 245 vo výmere 968 m2, druh pozemku záhrada,

pozemok, parc. číslo 246 vo výmere 68 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

pozemok, parc. číslo 247/1 vo výmere 872 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

pozemok, parc. číslo 247/2 vo výmere 43 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

pozemok, parc. číslo 248 vo výmere 90 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

pozemok, parc. číslo 249 vo výmere 58 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

 

Predmet obchodnej verejnej súťaže sa predáva v celosti.

Všeobecná hodnota predávaného majetku určená ako cena minimálna na základe zistenia ceny predaja pozemkov v danom čase a na danom mieste pri totožnom alebo porovnateľnom majetku a bola zistená prieskumom trhu  ku dňu 5. aprílu 2023.

Jediným kritériom pre výber víťazného účastníka súťaže bude najvyššia ponúknutá cena.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa: Iveta Mesárošová

Obhliadka odpredávaného objektu je možná po dohode na tel. čísle 0910395599.

Podmienky súťaže boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom č. 46/2023 zo dňa 14. 4. 2023.

Návrhy je potrebné doručiť do 31. mája 2023 do 12.00 hod. v písomnej podobe do sídla obecného úradu na adrese Obec Trnovec nad Váhom, Obecný úrad v Trnovci nad Váhom, 925 71  Trnovec nad Váhom 587 v uzavretom obale s označením „NEOTVÁRAŤ! – NÁVRH NA PREDAJ MAJETKU OBCE“. Navrhovateľ ďalej na obal uvedie „OVS 1/2023“.

Návrh musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu účastníka súťaže (navrhovateľa) spolu s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu a záväzný návrh kúpnej ceny.

Návrhy budú vyhodnotené do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na ich podávanie.

Obec Trnovec nad Váhom ako vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže zmeniť alebo súťaž zrušiť. Obec ako vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

Víťazný návrh bude oznámený písomne do  5 pracovných dní od vyhodnotenia návrhov.

V prípade, že víťazný účastník súťaže odmietne uzavrieť s vyhlasovateľom zmluvu, obec vstúpi do rokovania s ďalším účastníkom v poradí.

Podmienky OVS 1/2023 a návrh kúpnej zmluvy nájdu záujemcovia v prílohe.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
OVS Veľkosť: 671.2 kB Formát: pdf Dátum: 24.4.2023
navrh-kupnej-zmluvy Veľkosť: 488.7 kB Formát: pdf Dátum: 24.4.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.