Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru Obce Trnovec nad Váhom

Dátum: 15.02.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 157
Zverejnenie zámeru Obce Trnovec nad Váhom

predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Trnovec nad Váhom, zastúpená starostom obce Mgr. Oliverom Bereczom, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a/ ods. 8 písm. e/ vyššie uvedeného zákona na:

 

Predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k. ú. Trnovec nad Váhom, odčlenenej z pôvodného pozemku parcely registra „C“ č. 669/9 vo výmere 7 442 m2, evidovanej na LV č. 1057 na základe geometrického plánu č. 121/2018, ktorý vyhotovil Róbert Benko a autorizačne overil Ing. Gabriel Ozoraj, autorizovaný geodet a kartograf dňa 5. 10. 2018 a ktorý bude prílohou kúpnej zmluvy, a to konkrétne nehnuteľnosti:

 

pozemok, parcela č. 669/17 vo výmere 28 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 121/2018, reg. „C“ KN, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedená na liste vlastníctva č. 1057, spoluvl. podiel 1/1

 

Kupujúci:  Jaroslav Tóth a manželka Jana Tóthová, trvale bytom Trnovec nad Váhom 548.

 

Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná o priľahlý pozemok susediaci s rodinným domom a pozemkami žiadateľov, ide teda o scelenie a udržiavanie pozemku, ktorý obec v budúcnosti neplánuje využívať.

 

Cena za pozemok parc. č. 669/17 bude stanovená pri schvaľovaní predaja.

 

Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční formou kúpnej zmluvy.

Zámer a spôsob predaja majetku obce Trnovec nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom 3. zasadnutí dňa 13. februára 2023 uznesením č. 42/2023. Prevod uvedeného majetku obce bude predložený na najbližšom zasadnutí OZ.

 

Bližšie informácie na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom alebo na tel. čísle 0910 395 599.

 

 

 

                                                                                                                                                                   Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.