Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obchodná verejná súťaž č. 1/2021

SÚBOR
Dátum: 20.09.2021
Autor: Administrátor
Obchodná verejná súťaž č. 1/2021

vyhlásenie súťaže

Obec Trnovec nad Váhom

925 71  Trnovec nad Váhom 587, IČO 00306240

 

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

podľa § 9a ods. 1 písm. a) a § 9 a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov,

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prenájme časti pozemku

zapísaného na LV č. 1057 pre k. ú. Trnovec nad Váhom, založenom na Okresnom úrade Šaľa, katastrálnom odbore, časti parcely registra „C“ KN 645/2 o rozlohe 1 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Trnovec nad Váhom na adrese Trnovec nad Váhom 587

 

Vyhlasovateľ (prenajímateľ)

Názov: Obec Trnovec nad Váhom

Sídlo: 925 71  Trnovec nad Váhom 587

Zastúpený: Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

IČO: 00306240

DIČ: 2021024071

Kontakt: 031/7781496

E-mail: obec@trnovecnadvahom.sk

(ďalej len „Vyhlasovateľ“)

 

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „Súťaž“) je výber najvhodnejšieho návrhu na prenájom nehnuteľnosti – časti parcely registra „C“ KN 645/2 o rozlohe 1 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Trnovec nad Váhom, zapísanej na liste vlastníctva č. 1057(ďalej len „Návrh“) nachádzajúcej na adrese Trnovec nad Váhom 587 a uzatvorenie nájomnej zmluvy.

,

2. Časový plán súťaže

a) Začiatok predkladania Návrhov: 20. 9. 2021

b) Ukončenie predkladania Návrhov: 18. 10. 2021 o 12.00 hod.

c) Obálky s Návrhmi sa budú otvárať a Návrhy vyhodnocovať dňa 22.10.2021, o 13.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Trnovec nad Váhom. Otváranie obálok je verejné.

d) Výsledky vyhodnotenia Súťaže budú zverejnené na webovom sídle Obce Trnovec nad Váhom www.trnovecnadvahom.sk,

e) Účastníci Súťaže (ďalej len „Navrhovateľ“) nemajú nárok na náhradu nákladov

spojených s ich účasťou v Súťaži.

f) Navrhovateľa, ktorý získa pozemok do prenájmu, schváli výberová komisia, ktorej členov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom na svojom 23. zasadnutí. Výberová komisia rozhodne o víťaznom návrhu nadpolovičným počtom hlasov členov komisie. V prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu komisie, ktorého si zo svojho stredu zvolia členovia komisie na začiatku prvého zasadnutia výberovej komisie. Navrhovateľovi, ktorého návrh bude posúdený ako víťazný, bude v lehote 5 pracovných dní od zasadnutia výberovej komisie oznámené jej rozhodnutie.

g) Zmluva o nájme nehnuteľnosti bude uzatvorená najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred začatím nájomného vzťahu.

 

3. Účel prenájmu

Vyhlasovateľ prenajme plochu o rozlohe max. 1 m2 nachádzajúcu sa na adrese Trnovec nad Váhom 587 za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb pre spoločnosti poskytujúce prepravné služby.

V predmete nájmu je možné vykonať obhliadku v prítomnosti kontaktnej osoby vyhlasovateľa v termíne, dohodnutom s touto kontaktnou osobou vyhlasovateľa.

.

4. Požadované náležitosti návrhu na uzavretie zmluvy o prenájme nebytového priestoru

Návrh na uzavretie zmluvy o prenájme plochy na umiestnenie samoobslužného automatu podľa § 9 a ods. 2 písm. a) zákona o majetku obcí a zákona č. 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:

a) identifikačné údaje Navrhovateľa (meno, priezvisko, resp. názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH – ak ide o platiteľa DPH, telefónne číslo, e-mailová adresa),

b) účel nájmu a podnikateľský zámer, z ktorého musí byť zrejmé využitie plochy na konkrétnu podnikateľskú činnosť Navrhovateľa, teda prevádzkovanie samoobslužného automatu na vydávanie zásielok

c) návrh ceny prenájmu za m2/rok a navrhovaná doba trvania nájomného vzťahu,

d) zdôvodnenie žiadosti z pohľadu zhodnotenia prínosu prevádzkovania prenajatej plochy Navrhovateľom pre potreby obyvateľov obce,

e) vyhlásenie Navrhovateľa (neplatí pre právnické osoby) o súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

5. Podmienky účasti v Súťaži a súťažné podmienky

a) Návrh ceny prenájmu za m2/rok je 1,85 Eur/m2.

b) Začiatok nájmu: najskôr od 1. 11.2021.

c) Doba nájmu: na dobu neurčitú. Navrhovateľ berie na vedomie, že v zmluve bude pre prenajímateľa výslovne zakotvená možnosť ukončiť nájomný vzťah, ak nájomca neuhradí nájomné viac ako 30 dní po splatnosti bez potreby dodatočnej výzvy na splnenie povinnosti a tiež ak na majetok nájomcu bude vyhlásený konkurz/povolená reštrukturalizácia alebo sa voči nemu začne viesť exekučné konanie.

d) V prípade, že úspešný Navrhovateľ odstúpi od podpísania nájomnej zmluvy s Vyhlasovateľom, resp. v určenom termíne nepodpíše nájomnú zmluvu, Vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s Navrhovateľom, ktorý sa pri vyhodnotení právoplatne predložených ponúk umiestnil ako ďalší v poradí.

e) Navrhovateľ musí predložiť doklad oprávňujúci ho na podnikanie v oblasti, ktorá je predmetom Súťaže (výpis z obchodného registra, živnostenský list, atď.).

f) Navrhovateľ je povinný predložiť potvrdenie o tom, že nemá daňové ani iné nedoplatky voči Obci Trnovec nad Váhom. Navrhovateľ, ktorý v súťaži zvíťazí, je povinný predložiť potvrdenia príslušných úradov a poisťovní, že nie je dlžníkom na zdravotnom, dôchodkovom a nemocenskom poistení a nemá nedoplatky voči daňovému úrad. Tento víťazný navrhovateľ je povinný doložiť čestné vyhlásenie o tom, že subjekt nie je v exekúcii a nevedie sa voči nemu žiadne súdne konanie.

g) Navrhovateľ sa zaväzuje sprevádzkovať samoobslužný automat v lehote do 1 mesiaca od podpisu nájomnej zmluvy.

h) Predložený Návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

i)Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden Návrh. Ak podá viac Návrhov, bude akceptovaný ten Návrh, ktorý bol Vyhlasovateľovi doručený ako prvý v poradí. Ostatné Návrhy budú zo Súťaže vylúčené.

j) Predložený Návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie Návrhov.

k) Návrh, ktorého obsah nebude zodpovedať podmienkam Súťaže, t. j. taký Návrh, ktorý bude predložený neúplný alebo bude doručený po termíne určenom vo vyhlásení Súťaže, bude odmietnutý.

l) Návrh je potrebné doručiť v zalepenej obálke, ktorá musí byť v strede označená nápisom:

„OVS č. 1/2021 - časti parcely registra „C“ KN 645/2 o rozlohe 1 m2 na adrese Trnovec nad Váhom 587 „NEOTVÁRAŤ!“

Na obálke musí byť v pravej dolnej časti uvedená adresa Vyhlasovateľa:

a v ľavej hornej časti obchodné meno a sídlo, resp. doručovacia adresa Navrhovateľa, ak je iná ako adresa sídla. Návrh je potrebné v lehote najneskôr do 18. 10. 2021, do 12.00 hod. osobne doručiť na sekretariát Obce Trnovec nad Váhom. V prípade doručovania poštou sa za deň doručenia Návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky Vyhlasovateľovi.

m) Podmienky Súťaže, potrebné podklady a súvisiace informácie je možné získať na webovej stránke Obce Trnovec nad Váhom alebo na úradnej tabuli obce.

n) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené Návrhy bez udania dôvodu. Oznámenie o odmietnutí predložených Návrhov odošle Vyhlasovateľ uchádzačom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa vyhodnotenia Súťaže.

o) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme časti priestoru zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž bez udania dôvodu. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali Návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na webovom sídle obce.

 

6. Kritérium na posudzovanie súťažných Návrhov

Kritériom pre posudzovanie súťažných Návrhov je:

a) účel využitia priestorov a prínos pre potreby obyvateľov obce v zmysle bodu 3.,

b) vhodnosť predloženého podnikateľského zámeru,

c) cena nájmu.

 

Navrhovateľ berie na vedomie, že v prípade viacerých Navrhovateľov v obchodnej verejnej súťaži, ktorí splnili podmienky tejto Súťaže, bude splnenie týchto kritérií rozhodujúcim faktorom na výber víťaza súťaže v poradí, v akom sú kritériá uvedené.

 

 

                                                                                          Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
navrh-zmluvy Veľkosť: 28.5 kB Formát: docx Dátum: 20.9.2021